Remiss ang. "Förslag till ändring av 3-4§§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1§993:959) om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen" (92 2622/02)

Tord Constenius
Jordbruksverket
551 82 Jönköping


2002-06-05

Remiss ang. "Förslag till ändring av 3-4§§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1§993:959) om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen" (92 2622/02)

Världsnaturfonden WWF avstyrkte (1993) införandet av det befintliga systemet för upplåtelser av jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Även förslagen till ändringar av upplåtelsesystemet (1998) avstyrktes av WWF. Grunden för WWFs ställningstaganden var att det nya systemet infördes utan att någon miljökonsekvensanalys utförts samt att underlagsmaterialet för regeringens ställningstagande var alltför svagt. Andra svagheter som WWF poängterade var att jägare och fiskare som inte var försörjningsmässigt beroende av jaktens och fiskets avkastning prioriterades på samernas och lokalbefolkningens bekostnad. Vidare ansåg WWF att det borde åligga naturvårdsverket (när det gäller jakt) och fiskeriverket (när det gäller fiske) att i samverkan med länsstyrelser och sametinget samordna inventering, forskning och bevarandeintressen. WWF ansåg då och anser fortfarande att endast statliga myndigheter kan anses ojäviga vid dessa avväganden.

Enligt nuvarande system för upplåtelse av jakt och fiske är det ensidigt länsstyrelsen som bestämmer var och hur beskattningen får ske. Föreliggande förslag till ändring av föreskrifterna gäller enbart vem som skall medges rätt till jakt efter småvilt. Motivet till ändringen är att, mot bakgrund av de gångna årens erfarenheter, göra regelsystemet enklare och lättare att tillämpa. Detta syfte är naturligtvis gott, men risken finns att det ytterligare urholkar möjligheterna att bedöma eventuell överbeskattning av småviltet. Dessutom finns en risk att möjligheten att bedriva en långsiktigt hållbar rennäring ytterligare urholkas, vilket i sig kan få konsekvenser för vidmakthållandet av fjällens nuvarande ekosystem, som förutsätter en balans mellan bevarande och nyttjande (t ex genom en uthållig renskötsel).

Den konsekvensutredning och konsekvensanalys som bifogas rubr förslag till ändring av upplåtelseföreskrifterna bygger alltså på förutsättningar som WWF i princip inte accepterar (se ovan).

När det gäller den särskilda konsekvensanalysen av effekten på små företag har WWF inga synpunkter. Däremot anser WWF att rubr förslag kanske bör bero eftersom det aviseras att en utredning om jakt- och fiskerätten inom renskötselområdet kommer att tillsättas inom kort.

Lars Kristoferson
generalsekreterare

Lennart Nyman
naturvårdsdirektör
Senast uppdaterad 2007-10-04