Remiss ang. "Förslag till föreskrifter och skötselplan för den planerade Fulufjällets nationalpark, Dalarnas län, Älvdalens kommun (Dnr 311-1732-01)

Ad. Per Wallsten
Skötselenheten
Naturvårdsverket
Blekholmsterrassen 36
106 48 Stockholm


2002-04-23

Remiss ang. "Förslag till föreskrifter och skötselplan för den planerade Fulufjällets nationalpark, Dalarnas län, Älvdalens kommun (Dnr 311-1732-01)

Världsnaturfonden WWF anser att den process som verket och länsstyrelsen använt för utarbetande av de föreliggande förslagen till föreskrifter och skötselplan varit föredömlig vad gäller naturskyddets förankring lokalt, regionalt, nationellt och faktiskt också i ett europeiskt perspektiv. Resultatet har också blivit mycket gott. Väl genomarbetade förslag vilka baserats på ett imponerande arbete med kompromisser för att nå detta resultat.

WWF har dock fortfarande vissa principiella och konkreta synpunkter på förslagen. Vad gäller föreskrifterna om inskränkningar i markanvändningen anser WWF att det är tveksamt att tillåta jakt och fiske inom nationalparken. Även om älgjakten avses bli utfasad under en tioårsperiod anser WWF att jakten bör begränsas ytterligare areellt, så att även delar av skogen runt fjällområdets bas redan nu kan bli helt ostörd av jakt. Detta bör även gälla den småviltjakt som nu tillåts inom det skyddade området. Liknande argument bör också gälla fisket trots att vi inser det stora rekreativa och ekonomiska värdet som sportfisket i fr a Rösjöarna har under hela året. Med tanke på att det unika storrödingbeståndet i Stora Rösjön inte tål nuvarande hårda fisketryck och dessutom har ett mycket högt bevarandevärde är det tveksamt om fisket kan fortsätta på samma nivå som under nuvarande förhållanden. Eftersom fiskpopulationerna på Fulufjäll fortfarande är helt beroende av kalkningsinsatser, och dessa i princip är koncentrerade till zon III, blir det ett slag i luften att fisket inom zon I är förbjudet. WWF anser det rimligt att bevarandeföreskrifterna också beaktar den akvatiska faunan, inte bara den terrestra! En kompromissåtgärd vore kanske att både älgjakt, småviltjakt och fiske fasas ut inom nationalparken.

Beträffande rätten att vistas och färdas inom nationalparken finner WWF det absolut nödvändigt att, i de fall älgjakt kommer att tillåtas inom nationalparken, man i föreskrifterna förbjuder användandet av s k älgdragare. Dessa riskerar att skada mark, våtmarker och vattendrag så att svårläkta skador kan uppkomma. Uttransporter av älg måste kunna ske på ett naturvänligare sätt inom en nationalpark.

Användandet av snöskoter föreslås bli inskränkt i förhållande till nuvarande situation, men måste ändå ifrågasättas inom det största skyddade naturområdet söder om de lappländska nationalparkerna. För vissa nyttotransporter är snöskoter eventuellt det enda alternativet, men regleringen av användandet måste dessutom gälla tillåtligheten i tiden, med ett förbud för all skotertrafik (bortsett från den rena nyttotrafisken) mellan förslagsvis första april och sista november.

Skötselplaneförslaget innehåller ett mycket omfattande faktamaterial om området, samt en positiv nyhet inom svensk naturvård - zonering av nationalparken. Att på detta sätt klargöra olika intentioner och ambitionsnivåer med skötsel och nyttjande av den skyddade naturen är utmärkt och stämmer väl överens med t ex konceptet PAN Parks som WWF stöder. WWF ser det därför som mycket positivt att Fulufjällets nationalpark kan bli ett av de första skyddade områdena i Europa som kvalificerar för denna utmärkelse.

När det gäller förslaget till skötselplan har WWF följande detaljsynpunkter:
- Det framgår inte om svenska myndigheter aktivt försöker verka för att även den norska delen av Fulufjället ska omfattas av områdesskyddet. Detta vore naturligtvis mycket angeläget eftersom en exploatering av till nationalparken angränsande områden i väster skulle kunna innebära svårigheter att uppnå målen i skötselplanen.

- Det är positivt att återskapandet av de äldre slåttermarkerna inom nationalparken tas upp i skötselplanen. Att just i denna park, där stora ansträngningar gjorts för att ta emot besökströmmarna, och med en genomtänkt zonering återskapa fäbodvallar, kommer att ha stor betydelse för förståelsen av det forna livet inom de fjällnära områdena. Denna uppgift är mycket angelägen och bör således prioriteras.

- En viktig del av skötselplanen är också den planerade brännings- och släckningsplanen. Denna kommer att få stor betydelse för bevarandet av de biologiska värdena i den äldre tallskogen på fjällsluttningarna. Med tanke på den goda kunskapen om brandgynnade växt- och djurarter i skogarna bör denna plan kunna påskyndas och baseras på de kartläggningar av brandhistoriken som redan utförts.

- Slutligen anser WWF att det bör ske en kartläggning av tidigare markavvattningsföretag (även småskaliga sådana) inom nationalparken för att se om det föreligger något behov av att restaurera våtmarker och vattendrag i parken.

Johan Landberg
vice generalsekreterare

Lennart Nyman
naturvårdsdirektör

Hans Berglund
skogschef
Senast uppdaterad 2007-10-04