Remiss ang "naturvårdens intressen avseende utsjöbankar" (Dnr M2002/18/Na)

Kjell Svensson
Enheten för naturresurser
Miljödepartementet
103 33 Stockholm


2002-02-03

Remiss ang "naturvårdens intressen avseende utsjöbankar" (Dnr M2002/18/Na)
Världsnaturfonden WWF har redan tidigare lämnat synpunkter på innehållet i remissen, i samband med framtagandet av föreliggande dokument om utsjöbankar samt i ett remissyttrande till Naturvårdsverket (Dnr 301-4107-01). Naturvårdsverket har tagit hänsyn till de flesta av Världsnaturfondens (WWFs) synpunkter. Vi vill dock åter lyfta fram de frågeställningar som vi anser att Miljödepartementet bör beakta. Synpunkter på Redovisning av Naturvårdsverket om naturvårdens intressen på utsjöbankar:

Sid 2 (Inledning):

I de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen sägs bl a att "särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar". WWF anser därför att t ex vindkraftverk inte ska lokaliseras till sådana områden, varken ur perspektivet biologisk mångfald, landskapsbild, friluftsliv eller estetisk synpunkt.

Sid 2/3: I utredningen nämns de principer som bör gälla vid planering och utbyggnad av vindkraft.

WWF delar Naturvårdsverkets åsikt om att "ingen utbyggnad av vindkraften får ske utan att en övergripande planering har genomförts", och vill särskilt poängtera behovet av en heltäckande nationell planeringsprocess, t ex inför en storskalig utbyggnad av vindkraften. För att minska risken för konflikter och negativ miljöpåverkan anser WWF att det behövs en större planmässighet i hanteringen av samtliga marina intressen, inklusive vindkraften.

WWF delar Naturvårdsverkets åsikt att samtliga områden som är föreslagna som marina skyddsområden skall undantas från exploatering, t ex Natura 2000-områden, naturreservat, fågelskyddsområden, sälskyddsområden, Important Bird Areas, Baltic Sea Protected Areas och riksintressen. Exploatering i sådana områden ska endast kunna ske i undantagsfall, om man kan visa att syftet med skyddet inte äventyras och att inga värden skadas. Natura 2000-områden behöver t ex inte undantas om bevarandestatusen inte hotas eller minskar till följd av en exploatering. WWF anser att det måste åligga exploatören att visa att den gynnsamma bevarandestatusen för de rapporterade naturvärdena inte kommer att hotas. WWF anser även att viktiga rast-, övervintrings- eller sträcklokaler för fåglar, samt områden som är viktiglek- eller yngelplatser för fisk. bör undantas från vindkraftsexploatering samt att vindkraften i första hand bör lokaliseras till redan starkt exploaterade områden.

Sid 3 Kunskaperna om livsmiljöerna på våra utsjöbankar etc:

WWF delar Naturvårdsverkets uppfattning när det gäller den generellt bristfälliga kunskapen om utsjöbankarnas livsmiljöer och deras naturvärden. Det behövs alltså grundläggande inventeringar av havsbottnen inom våra havsområden för att bl a kunna identifiera de områden som är särskilt viktiga som födo-, rast- eller fortplantningsområden för fiskar, fåglar eller marina däggdjur, eller i övrigt hyser en skyddsvärd bottenfauna eller flora. Detta inventeringsarbete bör prioriteras till de områden där exploateringstrycket är stort.

Kunskapen är för närvarande otillräcklig även när det gäller att bedöma vindkraftens effekter på natur och miljö, särskilt avseende a) vindkraftens miljöeffekter på livet under havsytan, b) miljöeffekterna av stora vindkraftsparker och c) de kumulativa effekterna av en storskalig vindkraftsutbyggnad.

Vid beslut om byggande av varje enskild vindkraftanläggning anser WWF att man bör:
1) genomföra utförliga prövningar med en helhetssyn där alla berörda intressenter blir delaktiga i beslutsprocessen,

2) kräva utförliga miljökonsekvensbeskrivningar som även beaktar effekterna av kumulativa effekter av en storskalig utbyggnad samt vid havsbaserad vindkraft även effekterna på livet under havsytan,

3) kräva undersökningar före, under och efter en etablering, som kan bidra till att förbättra både den lokala och generella kunskapen om konsekvenserna av vindkraftsanläggningar, t ex genom att utreda anläggningens påverkan på biologisk mångfald, hydrologi, vattenströmningar samt vatten/vindburen sandtransport/deposition , samt

4) kräva att miljödata (inkl. information om miljöpåverkan) skall ingå i anläggningarnas löpande driftstatistik.

WWF anser vidare att tekniken för att bygga ut havsbaserad vindkraft är så ny och oprövad att de första stora vindkraftparkerna bör definieras som nationella referensområden för vilka kontrollprogram för forskning och miljöövervakning bör initieras. Eftersom ett forskningsprogram måste ta hänsyn till de naturliga variationerna i miljön för att man ska kunna bedöma konsekvenserna av vindkraftetablering och drift, så måste också insatsen vara långsiktig. En stegvis utbyggnad av vindkraften ökar successivt kunskapen och möjliggör en justering av tekniken - allt i linje med försiktighetsprincipen.

Sid. 4 Svenska utsjöbankar och grunda utsjöområden etc: WWF delar verkets synpunkter.

Sid. 6/7 Naturvårdsverkets prioritering av beskrivna bankar: Verket delar in de nämnda områdena i två grupper med "mycket höga" respektive "höga" naturvärden.

WWF delar verkets uppfattning om denna uppdelning, men vill betona att uppdelningen kanske snarare återspeglar den varierande kunskap vi har om olika områden. WWF håller därför med Naturvårdsverket om att det behöver genomföras kompletterande undersökningar av områdena i prioriteringsgrupp 2 för att det skall vara möjligt att kunna bedöma deras naturvärden - innan någon exploatering beslutas. Detta gäller i speciellt hög grad de fem sist uppräknade områdena (sid. 6).

Sid 7 Naturvårdsverkets förslag till åtgärder:

Generellt förslag: WWF återupprepar de krav som man bör ställa vid utredning om ev. vindkraftutbyggnad - se ovan under "Kunskaperna om livsmiljöerna…" (sid 3).

Förslag om skydd: WWF delar verkets bedömning att samtliga områden i prioriteringsgrupp 1 skall skyddas mot alla former av exploatering. WWF delar även verkets bedömning när det gäller prioriteringsgrupp 2: att vindkraft inom dessa områden kan vara förenlig med naturvårdens intressen förutsatt att en miljökonsekvensbeskirvning visar att det är möjligt. WWF anser dock att områdenas placering bör ses som provisorisk eftersom prioriteringen i de flesta fall torde bero på bristande kunskapsunderlag om naturvärdena. Av den anledningen vill alltså WWF förorda att det sker kompletterande undersökningar av områdena i grupp 2. WWF delar verkets uppfattning att resultaten från sådana undersökningar kan medföra att fler områden flyttas upp från prioriteringsgrupp 2 till 1.

Lars Kristoferson
generalsekreterare

Lennart Nyman
naturvårdsdirektör


Åsa Andersson
marin expert
Senast uppdaterad 2007-10-04