Remiss ang. "Förslag från Naturvårdsverket om inrättande av Fulufjällets nationalpark" (M2201/5215/Na)

Miljödepartementet
Dep. sekr. Torolf Lönnerholm
103 33 Stockholm


2002-01-23

Remiss ang. Förslag från Naturvårdsverket om inrättande av Fulufjällets nationalpark (M2201/5215/Na)

Världsnaturfonden WWF vill, som generellt omdöme, ge en eloge för genomförandeprocessen med sin goda lokala förankring!

Däremot finns ett antal brister i redovisningen som bör åtgärdas:

1) I syftet med nationalparkens etablerande saknas beaktandet av de hydrologiska aspekterna, liksom våtmarkerna, kalkningseffekterna och fiskfaunan.

- Ett separat stycke bör tilläggas, med en beskrivning av våtmarkerna, deras värden och hydrologiska status.

- Det bör även biläggas en plan för restaurering av våtmarkernas hydrologi, i de fall då en hydrologisk störning t ex genom dikning kan påvisas.

- Planen bör även innefatta en uppföljning av våtmarkernas återhämtning efter den vegetationsutslagning som kalkningsåtgärderna medfört. (Detta kan i viss mån också gälla hedar.)

- Under avsnittet om "Djurliv" bör den speciella fiskfaunan kommenteras i större detalj. Trots att försurning medfört utrotning av flera fiskbestånd av öring, röding och harr så finns arterna kvar. En unik fiskförekomst finns i St. Rösjön, som trots sin begränsade storlek hyser två genetiskt och ekologiskt skilda rödingbestånd.

- Under avsnittet "Djurliv" finns också anledning nämna att ett av landets sällsyntaste däggdjur, taiganäbbmusen, sannolikt finns i nationalparken.

2) WWF vill också påpeka att det saknas en beskrivning av de naturtyper och arter inklusive deras utbredning och artsammansättning, enligt habitatdirektivets bilaga 1 och 2, som förekommer i nationalparken.

3) Den klassificering av naturtyper som används i utredningen är föråldrad och har en mycket begränsad användbarhet.

4) En detaljanmärkning i avsnittet "Djurliv": Det är fler arter än ringtrast som sjunger på Fulufjället, men de nämns inte. Dessutom får man veta att ringtrasten "sjunger i videsnåren" men "häckar i ravinerna". Även om detta är korrekt ger det en viss slagsida åt intresset för just ringtrasten!

Lars Kristoferson
generalsekreterare

Lennart Nyman
naturvårdsdirektör
Senast uppdaterad 2007-10-04