Remiss ang. Förslag till förbättringar av Miljö- och landsbygdsprogrammet

Jordbruksdepartementet
Landsbygdsutvärderingen
Att: Marija Milivojevic
103 33 Stockholm

Ulriksdal den 31 oktober 2003

Förslag till förbättringar av Miljö- och landsbygdsprogrammet
WWF antar erbjudandet att kommentera sammanfattningen av Förslag till förbättringar av Miljö- och landsbygdsprogrammet. Vi tar oss också friheten att bifoga ett tidigare remissvar (Förslag till rådets förordningar (EG) om: direktstöd, stöd till utveckling av landsbygden, spannmål, ris, torkat foder och mjölk och mjölkprodukter) som väl passar i detta sammanhang. Bland annat refererar vi generellt till paragrafen som behandlar korsvillkor dvs anpassning till övrig EU-policy ss Ramdirektivet för vatten och Natura 2000.

WWF är generellt mycket positiva till förslaget som vi är övertygade ger goda effekter på naturvärden och biologisk mångfald. Eftersom många av ersättningarna inom programmet delvis är skattefinansierade bör information till allmänhet förbättras så att både objekt och information om objekt blir lättare tillgängliga (sammanställningar av objekt, skyltning av "modellhagar").

15.1
Ingen kommentar

15.2
Ingen kommentar

15.3
WWF stöder att god jordbrukarsed utvidgas för att omfatta biotopskydd och skydd för fasta fornlämningar.

15.4.1
WWF välkomnar förslaget att höja ersättning för skötsel av såtterängar, användningen av landskapsperspektiv, att restaureringsplaner upprättas gemensamt mellan brukare och länsstyrelse, och samordningen mellan insatser i LBU-programmet och andra insatser.
WWF vill dessutom understryka landskapsperspektivet roll vid restaurering av våtmarker.
Skogsbeten och andra mosaikliknande beteshävdade miljöer med mycket höga biologiska värden eller som kan få mycket höga biologiska värden med rätt skötsel faller oftast utanför alla ramar för ersättning, p g a för strikt tolkning av vad som kan kallas skogsbetes- eller naturbetesmark. Här behövs en friare tolkning och även i de här fallen kan man lägga in landskapsperspektivet, som bör tillämpas redan under innevarande period. (se också bifogat remissvar)

15.4.2
WWF stöder förslagen med följande kommentar. För att öka anslutningen till programmet kan en tillämpning som innebär att inte alla element på en gård eller gårdscentrum måste vara åtgärdade innan gården är kvalificerad vara attraktiv. Som det är idag finns det många gårdar med mycket stora och rika kulturmiljöer som aldrig kommer ifråga därför att åtgärdströskeln är för stor. Det vore bättre med samma tillämpning som för miljöersättningar för betesmarker och slåtterängar, alltså ersättning utgår för de marker eller element som sköts. Det skulle också stimulera brukaren att göra i ordning de element som ännu inte uppfyller kraven, samtidigt som ersättning ändå ges för det som åtgärdats.
WWF anser vidare att det bara skall behövas en åtgärdsplan för hela gården där ersättningskraven (bete, slåtter, natur- kulturmiljö) klargörs begripligt skifte för skifte.

15.4.3
Ingen kommentar

15.4.4
WWF stöder förslaget men med följande kommentarer. Det finns en uppenbar risk att "lokala isolat" lyfts in i stödet om det öppnas för mycket. WWF föreslår därför ett seminarium genomförs, vars mål är att ge definitionen på vad en lantras är och vilka husdjursraser som skall vara stödberättigade får en bättre saklig grund än idag.
För att stimulera användandet av utrotningshotade nötkreatursraser behövs ett större intresse bland andra nötkreatursuppfödare för detta genmaterial. Om vi sneglar på andra renavelsuppfödare av nötkreatur, så används och säljs en större del av deras genmaterial till korsningsbesättningar i form av sperma och tjurar för fribetäckning. En stor del av ekonomin för dessa renavelbesättningar ligger i just den här typen av försäljningar. De djur som betingar de högsta enskilda priserna hamnar ändå i renrasbesättningarna, vilket är riktigt för de bästa djuren ska självklart finnas kvar i aveln. Våra utrotningshotade nötkreatursraser är mycket lämpliga i korsning som dikor i naturbetesmarker. Vi vet redan idag att t ex korsningar fjällkotjur/aberdeen anguskviga blir mycket duktiga dikor på naturbetesmarker och med ytterligare inkorsning med tyngre ras blir även slaktavkomman en mycket fin slaktkropp. Ersättning kan därför även utgå till de uppfödare som köper eller använder genmaterial från de utrotningshotade nötkreatursraserna.

15.4.5
Ingen kommentar

15.4.6
WWF stöder förslagen med en kommentar. Jordbruksverkets analys av miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik visar att en snedfördelning i anslutning inom Sverige resulterar i att ersättningarna inte ger så positiva miljöeffekter som förväntat. I södra Sverige, där användningen av bekämpningsmedel är störst är anslutningen till programmet lägst medan fallet är omvänt för norra Sverige. Den positiva effekten för norra Sverige är öppna landskap men den effekten borde ges med andra medel. Utredningens förslag om att se över reglerna för ekologisk odling och naturbete uppskattas i detta sammanhang då WWF att stimulering av naturbete har stor betydelse för biologisk mångfald.

15.4.7
WWF stöder förslaget och ser med intresse fram mot hur väl åtgärden påverkar kväveutlakningen.

15.4.8
WWF ser med oro på att denna ersättningsform inte får hög anslutning och stöder förslaget. Som nämnts tidigare bör även här ett landskapsperspektiv införas. De brukare som samarbetar inom ett våtmarkssytem eller objek som sammanfaller med helt system bör dessutom ges prioritet och högre ersättning.

15.4.9
Samma kommentar som för 15.4.7.

15.4.10
Ingen kommentar.

15.4.11
Ingen kommentar.

15.5
Ingen kommentar.

15.6 (som helhet)
Ingen kommentar.

15.7
Ingen kommentar

15.8
WWF stöder förslagen med följande kommentar. Investering i djurstallar är ett nyckelproblem för brukare som vill verka i områden som hyser de största biologiska värdena (exempel skärgård, skogs- mellanbygd, fjällnära områden). Utan rationella byggnader blir arbetet tungt och förutsättningarna för flera familjemedlemmar att hjälpa till i verksamheten begränsas. I dessa bygder är möjligheten att själv finansiera de 70% som investeringsstödet kräver små. Det är därför viktigt att också inkludera investeringsstödets storlek i prioriterade insatsområden. Möjligheten till förskottsutbetalning i framtiden ses som mycket possitivt också i detta sammanhang.

15.9
WWF stöder förslagen. Det är bra att förskottsutbetalningar införs. WWF uppskattar förslaget att inkludera ersättning till preventiva åtgärder för rovdjursangrepp (främst rovdjursstängsel). Det är dock försent att införa denna åtgärd 2007. Redan idag och sannolikt i än högre grad de närmaste åren, är åtgärden nödvändig för att underlätta för betesdrift (främst får) och därmed hävd av naturbeten i vissa delar av landet. Sannolikt kommer lodjursstammen att fortsätta sin utbredning söderut till områden som ännu inte haft problem med rovdjursrivna husdjur. Vargstammen har ännu inte nått regeringens delmål om antalet föryngringar varför även i detta fall är sannolikt att fler områden få erfara vargangrepp på främst får.

15.10
WWF stöder förslaget

15.11-12
Ingen kommentar

Lars Kristoferson
Generalsekreterare

Ola Jennersten
Programchef/Jordbrukslandskapet
Senast uppdaterad 2007-10-04