Remiss ang. Boverkets rapport "Förutsättningar för storskalig utbyggnad av vindkraft i havet, Vänern och fjällen" (M2003/2202/Hm)

Miljödepartementet
Enheten för hållbar utveckling och miljöintegration
Claes Pile
103 33 Stockholm

Ulriksdal den 29 oktober 2003

Allmänna synpunkter
Världsnaturfonden WWF har tidigare delgivit regeringen sina ståndpunkter när det gäller lokalisering av vindkraft. WWF stöder alltså utbyggnaden av vindkraften, under förutsättning att kraftverken inte lokaliseras till värdefulla naturområden, sedda ur perspektivet biologisk mångfald, landskapsbild och friluftsliv. Boverkets utredning behandlar de övergripande förutsättningarna för storskalig utbyggnad av vindkraften i havet, Vänern och i fjällen. I rapporten visas kartläggningen av olika förutsättningar samt sammanfattande slutsatskartor i A4-format. WWF har i ett flertal remissvar till regeringen uttryckt att en övergripande nationell planeringsprocess, där olika intressenter är delaktiga, är nödvändig för att undvika konflikter mellan olika intressen och påverkan på naturen. Det är därför glädjande att en sådan planering har påbörjats och att så många olika myndigheter och andra intressenter är delaktiga i processen. WWF anser att det är mycket viktigt att denna planeringsprocess (baserad på resultatet av de olika myndigheternas utredningar) ligger till grund för en storskalig utbyggnad av vindkraften och att planen verkligen efterlevs.

1. ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
Planering bör föregå tillståndsprövning
s.7 WWF delar Boverkets uppfattning att "en kommande storskalig utbyggnad av vindkraft bör baseras på en offentlig planeringsprocess som genomförs i dialog med representanter för berörda intressen, där målkonflikter belysts och olika tänkbara områdens för- och nackdelar analyserats och vägts mot varandra, och där ett både tidsmässigt och geografiskt större perspektiv läggs på utbyggnaden än vad som är möjligt vid prövning av en enskild anläggning".

s. 8 Boverket påpekar även att "då trycket på vindkraftsutbyggnad nu är stort i många delar av landet bör av dessa skäl varje tillståndsprövning föregås av och grundas på en kommunal översiktsplan eller regionala planer och program där problematiken kring etablering av vindkraftverk analyserats och lämpliga lägen pekats ut" samt att "då många olika intressen konkurrerar om havets användning bör planeringen omfatta också den ekonomiska zonen utanför territorialgränsen. WWF delar denna uppfattning, men vill i detta sammanhang betona att det är mycket viktgt att den kommunala och regionala planeringen baseras på en övergripande nationell och även internationell planering. En storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft har påbörjats i ett flertal länder i norra Europa och en övergripande nationell och internationell planering behövs, dels för att bedöma de totala effekterna av denna utbyggnad dels för att undvika onödiga konflikter och påverkan på naturen och miljön.

Det behövs några pilotanläggningar för att klargöra konsekvenserna (s. 8)
WWF delar Boverkets uppfattning att kunskapen för närvarande är bristfällig när det gäller att bedöma vindkraftens effekter på natur och miljö, särskilt avseende dess miljöeffekter på livet under havsytan. De studier som har genomförts hittills gäller främst miljöeffekterna av enstaka eller få vindkraftverk och kan inte användas utan vidare för att dra slutsatser när det gäller konsekvenserna av stora vindkraftparker. De kumulativa effekterna vet vi också ytterst lite om. Tekniken för att bygga ut havsbaserad vindkraft i stor skala är så ny och oprövad att de första stora vindkraftsparkerna bör definieras som pilotprojket för vilka kontrollprogram för forskning och miljöövervakning som bör initieras.

Pilotprojekt behövs för att vi ska kunna lära oss mer om vindkraftens påverkan på miljön, men det är mycket viktigt att vi agerar efter försiktighetsprincipen och inte riskerar att förstöra områden med mycket höga naturvärden innan vi har skaffat tillräcklig kunskap. WWF motsätter sig därför att pilotprojekt lokaliseras till områden som är utpekade för att de hyser såväl hotade som särskilt känsliga eller värdefulla arter eller biotoper och därmed är särskilt betydelsefulla för den biologiska mångfalden.

WWF vill även betona att forskning om vindkraftanläggningarnas effekter måste vara långsiktig för att fånga in naturliga variationer och extremer. Det kan därför ta lång tid efter det att ett vindkraftverk uppförts till dess att följdeffekter kan utläsas. En stegvis utbyggnad av vindkraften ger möjlighet att lära sig, och justera under vägen, och är i linje med försiktighetsprincipen.

Sammanfattande bild av förutsättningarna (s. 9ff)
Boverket delar upp områdena i "planeringsområden" och "stoppområden". Planeringsområdena delas i sin tur in i "områden med andra allmänna intressen av betydande omfattning och styrka" samt "områden med lägre grad av konkurrerande allmänna intressen".Planeringsområden
s.9 WWF delar Boverkets uppfattning att havsmiljön bör ses i ett sammanhang och att områden intressanta för vindkraftutbyggnad utanför territorialgränsen bör integreras med den planerings- och utredningsprocess som sker innanför gränsen.

s. 9 För de områden som Boverket klassar som "områden med andra allmänna intressen av betydande omfattning och styrka" anser WWF att alla typer av områden som är särskilt utpekade för att de hyser såväl hotade som särskilt känsliga eller värdefulla arter eller biotoper bör undantas från vindkraftsexploatering, exempelvis Natura 2000-områden, naturreservat, fågelskyddsområden, sälskyddsområden, Important Bird Areas, Baltic Sea Protected Areas och riksintressen. WWF anser att det i detta stycke bör förtydligas att exploatering i sådana områden endast ska kunna ske i undantagsfall, om och endast om man kan visa att syftet med skyddet inte äventyras och att naturvärdena inte hotas eller minskar till följd av en exploatering. Att detta är Boverkets åsikt framkommer senare i rapporten under rubriken "Allmänna intressen". WWF anser att det måste åligga exploatören att visa att bevarandestatusen för de rapporterade naturvärdena inte kommer att hotas.

s.12 WWF anser att man i första hand bör bygga där det redan är exploaterat, d.v.s. på platser med moderna industrilandskap, där landskapsbilden således redan är påverkad och där en vindkraftsutbyggnad därför blir mindre känslig.

Stoppområden
s.12 WWF delar Boverkets uppfattning om vilka typer av områden som bör klassas som "stoppområden" om det under rubriken "Planeringsområden / Områden med andra allmänna intressen av betydande omfattning och styrka" tydligt framgår att alla typer av områden som är särskilt utpekade för att de hyser såväl hotade som särskilt känsliga eller värdefulla arter eller biotoper bör undantas, om man inte kan visa att syftet med skyddet inte äventyras och att naturvärdena inte hotas eller minskar till följd av en exploatering (se ovan).

Fladen, Lilla Middelgrund, Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken är mycket värdefulla i ett internationellt perspektiv och bör, enligt WWF, inte komma i fråga för placering av vindkraftsverk.

Några strategiskt särskilt intressanta områden (s. 13ff)
WWF anser att det ytterligare bör förtydligas att de områden som pekats ut som "strategiskt särskilt intressanta" inte kan betraktas som lämpliga utbyggnadsområden utan att först utredas närmare. Utförliga undersökningar och inventeringar måste utgöra underlag för om vindkraften är förenlig med bevarandeintressen i dessa områden.

Naturvårdsverket har tidigare uttryckt att naturinventeringar av marina livsmiljöer bör prioriteras till de kustvatten- och havsområden i vilka exploateringstrycket är stort. Dessutom vill verket prioritera områden där trycket förväntas öka, d.v.s. utsjöbankar och skärgårdsområden av betydelse som skyddsområden för den marina naturvården och som samtidigt är av intresse för exploatering av vindkraft. WWF föreslår därför att alla havsområden som pekats ut i Boverket utredning bör ingå i de naturinventeringar som genomförs av Naturvårdsverket under 2003-2005 (de flesta är redan med). En sådan utredning kan ligga till grund för en bedömning om vindkraftsetablering i dessa områden är förenlig med bevarandeintressena och om något av dessa områden är lämpligt för placering av ett pilotprojekt.

Fysiska förutsättningar (s. 17ff)
s. 18 Djup
Många undersökningar av biologiska värden på utsjöbankar har visat att grunda utsjöområden generellt har mycket höga naturvärden. Om den tekniska utvecklingen kommer att möjliggöra att vindkraft kan etableras på djupare, mindre känsliga områden så skulle den havsbaserade vindkraftens påverkan på naturvärdena minska avsevärt. WWF anser därför att möjligheten att bygga på djupare, mindre känsliga havsområden bör undersökas ytterligare.

Allmänna intressen s.22ff)
s. 22 Boverket påpekar att en utbyggnad av vindkraften kan få positiva effekter på miljön både på land och i havet, till följd av bl a minskad användning av fossila bränslen. WWF anser att det bör tilläggas att det, för att uppnå dessa positiva miljöeffekter, är viktigt att de energikällor som för närvarande står för de största utsläppen blir de som i första hand ersätts. WWF anser även att en utbyggnad av vindkraften bör kombineras med åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Skyddade områden (7 kap miljöbalken)
s. 22 Se under rubriken "Planeringsområden".

Utsjöbankar och andra grundområden med höga naturvärden
s. 28 WWF delar Boverkets (och Naturvårdsverkets) bedömning att de fyra utsjöbankarna Fladen, Lilla Middelgrund, Norra Midsjöbanken samt Hoburgs bank bör bevaras orörda för framtiden och därmed betraktas som uteslutna från vindkraftsutbyggnad.

Utsjöbankar och andra grundområden med höga naturvärden
s. 34 WWF delar Sjöfartsverkets åsikt att en särskild skyddszon utmed farlederna bör hållas fri från vindkraftverk för att minimera riskerna för kollissioner mellan fartyg och vindkraftverk.

2. VINDGIS
s. 37 WWF anser att Boverkets planeringsverktyg VindGIS är mycket viktigt för planeringen av en storskalig utbyggnad av vindkraften i Sverige. WWF delar Boverkets åsikt att det är viktigt att såväl underlagsmaterial som resultat av analyserna görs tillgängligt för en bred krets. WWF vill betona att det är viktigt att såväl myndigheter som allmänheten kan ladda ner denna information gratis. WWF anser därför att även den lösenordsskyddade delen av VindGIS ska kunna vara tillgänglig för t ex miljö- och naturvårdsorganisationer och andra som arbetar med vindkraftsfrågor.

s.39 WWF vill understryka det stora behov som finns av en tillförlitlig och aktuell kartredovisning av befintliga och planerade vindkraftverk. Det är dessutom viktigt att en sådan karta hålls kontinuerligt uppdaterad.

s.39 WWF har i ett flertal sammanhang påpekat behovet av en övergripande nationell planering för svenska havsområden. Det är därmed glädjande att Boverket uttrycker att det behövs ett samlat, övergripande, enhetligt och kvalitetssäkrat planeringsunderlag (intresseredovisningar, anspråk, skyddade områden etc.) för hela landet. Vi vill i detta samanhang betona vikten av att detta planeringsverktyg även täcker havsområdena ut till den yttre gränsen av Sveriges EEZ (utanför 12 nm). Vi stödjer dessutom Boverkets initiativ att vilja bygga ut VindGIS till ett mer allmänt planerings-GIS. WWF anser att det är viktigt att även andra intressenter än de närmast berörda myndigheterna ges möjlighet att delta i ett sådant arbete.

Lars Kristoferson
generalsekreterare

Lennart Nyman
naturvårdsdirektör

Åsa Andersson
marinbiolog
Senast uppdaterad 2007-10-04