Synpunkter på första förslag till regler för miljömärkning av vildfångad fisk och skaldjur

Johan Cejie
KRAV
Box 1940
751 49 Uppsala

Ulriksdal den 12 september 2003

Världsnaturfonden WWF har följt och tidigare lämnat synpunkter på KRAVs förslag i rubr. ärende. Det är med tillfredsställelse som WWF märker hur stringensen har ökat i förslagen. Vi har dock fortfarande en del detaljanmärkningar som följer förslagets upplägg (det hade underlättat med en konsekvent paginering):

1) sid 2: Mål för miljömärkningsreglerna: Det bör klart skrivas i första punkten att ekosystemansatsen utgör en grund för certifieringen. Dessutom bör det skrivas "Â…som inte ger långvariga eller irreversibla skador på ekosystemens Â…". I övrigt är målen väl formulerade.

2) sid 3: Definitioner: KRAV bör föreslå definitioner på "målart" och "undermåliga individer", eftersom dessa begrepp kan tolkas mycket olika. Under Miljömärkt: I uppräkningen bör det i särklass största certifieringssystemet för fisk och skaldjur nämnas - MSC (Marine Stewardship Council).

3) sid 4: Motivering: Här bör hänvisas till WWFs bifångstrapport (bifogas senare som pdf-fil).

4) sid 5: 1.1.5 Befintlig bifångststatistik måste utgöra utgångspunkt. (Se över skrivfelet i 1.1.3). 1.2.1/1.2.2: Expertrådets sammansättning är viktig. Samtliga intressegrupper bör på något sätt finnas representerade. WWF delar KRAVs åsikt att en forskare med marinekologisk/fiskeribiologisk bakgrund bör leda rådet. Återigen kan det vara berättigat att nämna kunskap om och hänsyn till ekosystemansatsen. 1.2.4: WWF är gärna remissinstans när det gäller prövning av förslag.

5) sid 6: 1.3.1: FAOs och ICES råd och riktlinjer måste utgöra grund. 2. Princip: Uttryck att ekosystemansatsen bör tillämpas i allt miljömärkt fiske. 2.1.2 "Vid beståndsbedömningen skall ekosystemansatsen och försiktighetsprincipen tillämpasÂ…". 2.1.3 "Försiktighetsprincipen innebärÂ…". "Ett miljömärkt fiskeÂ…inom biologiskt säkra gränser. Biologiskt säkra gränserÂ…"

6) sid 7: 2.1.5: jfr 1.3.1. 2.1.6: "Uppgifter om beståndets nivåer av miljögifterÂ…". 2.1.7: "Â…metoder som inte ger långvariga eller irreversibla skador på miljönÂ…". Det måste göras ett tillägg även om andra arter än målarter (d v s fiskbifångster) samt bifångster av sjöfågel och marina däggdjur. 3: Motivering: Det bör anges vilka bottenfärger som är så giftiga att de inte kan tolereras (se även 3.1.8). 4.1: Beakta även vad som skall gälla inom skyddade områden.

7) sid 8: 4.1.4: "Â…bestånd som är hotade eller med metoder som i ett miljöperspektiv är olämpliga". En detaljerad motivering om t ex skador på havsbotten, bifångster etc vore bra.4.1.10/4.1.11: det behövs ett tillägg om att bifångster skall minimeras i ett miljömärkt fiske. 4.2: trålfiske bör undvikas inom marina skyddade områden.

8) sid 9: 4.3.3: Det är mycket tveksamt om drivgarnsfiske bör tillåtas i ett miljömärkt fiske.

9) Bilaga 2: 2. Fiskemetoden: Det behövs ytterligare en punkt där det står att man ska arbeta för att minimera bifångster t ex genom att använda pingers, laxfällor, ålbottengarn etc. Under Trålfiske behövs ytterligare en punkt som säger att trålning ej får ske över känsliga bottnar eller i princip inom skyddade marina områden.

Larts Kristoferson
generalsekreterare

Lennart Nyman
naturvårdsdirektör

Inger Näslund
marinbiolog
Senast uppdaterad 2007-10-04