Betänkandet Statlig skog och skyddad mark, SOU 2002:40 (N2002/4903/SÄ)

Naturvårdsverket
Viltförvaltningsenheten
Att. Yvonne Lundell
106 48 Stockholm

Ulriksdal den 2 februari 2003

Synpunkter på förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd; NFS 1999:7 (Dnr 401-7303-02Nf)
Världsnaturfonden (WWF) har följande synpunkter på de ändringar som föreslås.

WWFs synpunkter på förslaget:
10 §:
Naturvårdsverket anger i "Motivering till och konsekvenser av föreslagen ändring" för 10 § en rad konsekvenser som kan följa av bestämmelserna i 18 § och 18 c § i artskyddsförordningen. WWF anser dock att de lösningar av problemen som föreslagits i föreskrifternas 10 § ej är bra. Många zooaffärer kommer att behöva göra en anmälan till länsstyrelsen om de förvarar djur i affären som ej är till salu utan bara visas för besökarna. Flertalet av de djur som kan komma ifråga är däggdjur eller andra djur som finns i bilaga A eller B till rådets förordning 338/97. Detta kommer att innebära att många anmälningar om förevisning också kommer att medföra en omfattande byråkrati - både för länsstyrelserna och zooaffärerna.

En viss försiktighet med uttrycket "icke-kommersiell" verksamhet bör finnas med vid bedömningen av olika verksamheter. En restaurang är ett exempel på kommersiell verksamhet. Om den har djur för att öka trevnaden för gästerna så är dessa djur till för att fler skall komma till restaurangen. Definitionen bör därför ha samma betydelse som i rådets förordning (EG) nr 338/97 artikel 8.1 där uttrycket "att för kommersiella ändamål för allmänheten förevisa" finns med. Någon begränsning för hur liten den kommersiella verksamheten skall vara för att ej omfattas av uttrycket anges ej i rådets förordning. WWF anser att samma definition bör gälla på båda ställena.

WWF föreslår därför en ny lydelse av 10 § för att göra den enklare och för att reducera antalet "anmälningar" om förevisningar till länsstyrelsen (18 c §):

10 § Tillstånd som avses i 18 § artskyddsförordningen (1999:179) eller anmälan enligt 18 c § samma förordning krävs inte i följande fall;
1. Person eller företag som för kommersiella ändamål förevisar fiskar i enstaka akvarier eller dammar.
2. Den som yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriver handel med levande djur och som erhållit tillstånd med stöd av 19 § artskyddsförordningen (1999:179). Den som erhållit tillstånd enligt 19 § artskyddsförordningen (1999:179) skall notera djuret i den förteckning som förs och där skall anges att djuret finns i lokalen för förevisning. Förteckningskravet bör gälla för exemplar av de arter som anges i 18 c § i artskyddsförordningen.

Ytterligare bestämmelser om förevisning finns i rådets förordning (EG) nr 338/97, i artskyddsförordningen (1999:179) och i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

11 § :
WWF anser att den föreslagna ändringen är väl motiverad. WWF har, sedan föreskrifterna upprättades, haft synpunkter på rapporteringen av förteckningar. Den nu föreslagna skrivningen är bra och kommer att kunna fungera praktiskt. Det enda tillägg vi vill föreslå är att varje sida på den kopia av förteckningen som skall sändas in till länsstyrelsen skall vara signerad av den person som har tillstånd till verksamheten. Signeringen kan göras antingen på originalet, som kopieras, eller på kopian.

Lars Kristoferson
generalsekreterare

Lennart Nyman
naturvårdsdirektör

Mats Forslund
Projektledare
Senast uppdaterad 2007-10-04