Nummer 1 September 2008   |   Besök wwf.se  |   Stöd WWF    |    Kontakt   
|Tipsa en vän

Välkommen till en nystart av WWF Skogsnotiser!

Tidigare skickades skogsnotiser ut som pdf-fil, men nu är formatet anpassat till vår hemsida och har därför ny layout. Skogsnotiser ges ut cirka fyra gånger per år och tar upp aktuella händelser, nyheter och rapporter med fokus på skog och skogsbruk ur ett naturvårdsperspektiv.  
 
Svenska skogsnotiser

Foto: Lennart Mathiasson
Väggmossa.
Foto: Lennart Mathiasson

Forskarlarm om skogsgödsling

Forskare varnar för att skogsgödsling kan störa skogens eget, naturliga system för kvävegödsling. Det gäller i första hand äldre barrskog.
Skogens eget gödslingssystem bygger på de cyanobakterier som lever på väggmossans blad och som har förmåga att fixera kväve från luften. På så sätt tillförs stora mängder kväve till skogsekosystemen. Forskarna har kommit fram till att bakteriernas kvävefixering hämmas av ett rikt kvävenedfall, vilket innebär att den naturliga kvävefixeringen i gamla skogar slås ut i områden med mycket luftföroreningar och i områden där skogen konstgödslas.


Mer biologisk mångfald för pengarna

Trycket på skogsindustrin att producera virke och massaved ökar, samtidigt som resurserna till att bevara den biologiska mångfalden är begränsade. Om det någonsin ska bli möjlighet att få ekvationen att gå ihop krävs en effektiv naturvård. Karin Perhans från SLU visar i sin avhandling att naturvårdsnyttan kan öka för de pengar som satsas.
Läs mer på SLUs hemsida  
 

Sveaskog och Naturvårdsverket skyddar skog

Sveaskog har tecknat avtal med Naturvårdsverket om att avsätta 70 000 hektar naturskogar i hela Sverige. Marken kommer fortsatt att ägas av Sveaskog samtidigt som länsstyrelserna ges möjlighet att besluta om ett långsiktigt formellt skydd. De naturskogar som nu skyddas motsvarar totalt 40 procent av den återstående arealen skogsmark som ska avsättas som naturreservat enligt det nuvarande miljökvalitetsmålent Levande skogar.
Läs mer på Sveaskogs hemsida
Läs mer på skogsstyrelsens hemsida
 

foto: Lennart Henrikson

Foto: Lennart Henrikson 

Enkla metoder för att återskapa och skydda vattenmiljöer i skogen

Världsnaturfonden WWFs projekt Levande skogsvatten har tagit fram lätthanterliga planeringsverktyg och har utvecklat enkla metoder för att återskapa och skydda vattenmiljöer i skogen. Projektet visar på att det går att bedriva ett effektivt skogsbruk och samtidigt ta hänsyn till vattenmiljöer.
Läs mer om projektet
 

Missade mål – tio forskare om utmaningar i skogen

Det behövs mycket mer omfattande åtgärder för att klara mångfalden i skogen än vad som är fallet i dagens skogsbruk. Den slutsatsen dras i Världsnaturfonden WWFs rapport ”Missade mål”, där tio ledande svenska skogs- och miljöforskare gett sin syn på saken. Satsning på ett intensivare skogsbruk med bland annat ökad dikesrensning, stubbrytning och användning av främmande trädslag riskerar att hota den biologiska mångfalden. Rapporten belyser också hur klimatförändringar kan hanteras i skogslandskapet.
Läs WWFs pressmeddelande
 
Internationella skogsnotiser


Foto:Allain Compost WWF-Canon

Fortfarande omfattande svart virkesimport till Europa

Så mycket som en femtedel av importen av virke och skogsprodukter till EU under 2006 kan ha varit olaglig! Det visar en ny europeisk undersökning från WWF. WWF kritiserar EU för ineffektiva åtgärder samt avsaknad av lagstiftning som förbjuder handel med olagligt virke. Den olagliga handeln med virke är ett av de största globala hoten mot världens skogar. Utrotning av arter och förlust av viktiga ekologiska tjänster som skogen producerar är allvarliga följder av illegal avverkning.
- Förlusten av skog späder också på klimatförändringarna eftersom en stor del av världens koldioxidutsläpp orsakas av avskogning. Fattiga länder drabbas av förlorade intäkter och människorna förlorar möjligheten till försörjning, säger Per Larsson, skogshandläggare på Världsnaturfonden WWF.
Läs WWFs pressmeddelande
Läs rapporten
 

foto: Zig Koch, WWF
Vy över avverkat skogsområde som ersatts med betesmark för boskap. Foto: Zig Koch, WWF. 

Avskogning ökar med 69 % i Amazonas
på grund av kött och soja

En studie från Brasiliens National Institute for Space Research (INPE) har avskogningen i Amazonas ökat från 482 000 ha (2006/2007) till 814 700 ha.
Man hänvisar till illegal avskogning i kombination med expandering av kött- och sojaproduktion. Kopplingar görs också mellan soja och ökad efterfrågan av biobränsle.
Läs mer på environmental news network


Världens första internationella standard för biobränslen på remiss

Det finns en befogad oro att vissa biobränslen, som till synes är "gröna", kan kopplas till avskogning, skogsbränder och förlust av biologisk mångfald.  Nu har över trehundra experter (bland annat från WWF, UNEP, BP, Shell) ingått i en process som leds av Roundtable of Sustainable Biofuel (RSB). Resultatet ska bli en standard som kommer möjliggöra en utvärdering av olika biobränslens inverkan på miljö- och sociala faktorer. Med hjälp av en sådan standard finns det möjlighet att skilja bra biobränslen från dåliga.
Mer information på WWFs internationella hemsida
 

Finska skogsägare positiva till grön skogsbruksplan

Privata skogsägare i Finland accepterar att de får ut mindre inkomster från skogsbruket ifall det bidrar till bättre naturvård. Det visar en undersökning som WWF Finland, Stora Enso och finska skogscentralerna har utfört. Om den gröna skogsplanen skulle berättiga till miljöstöd, skulle nästan hälften av skogsägarna vara intresserade av att beställa planen, visar undersökningen. Miljöstödet skulle ersätta förlorade avverkningsinkomster.
Läs mer på finsk nyhetssida
 

Ställ miljökrav på pappersprodukterna!

WWF har utvecklat två globala verktyg för att underlätta för köpare som vill ställa miljökrav på pappersprodukter. Verktygen är:
- ”The WWF Guide to Buying Paper” – en handledning som  beskriver viktiga miljöaspekter av pappersproduktion och användning och ger konkreta råd och exempel för miljökrav på papper
- WWF Paper Scorecard – ett bedömningsverktyg som pappersproducenter kan använda för att redovisa viktiga miljöaspekter på sin pappersproduktion. Bedömningen omfattar viktiga aspekter som fiberråvara, koldioxidutsläpp, utsläpp till vatten, avfall och miljöledningssystem. Användningen förutsätter tredjepartsverifiering av resultaten.
Läs mer om WWF paper scorecard
Läs mer om WWFs arbete med papper och ladda ner dokument
 
Namn och Tips

Foto: Michele Depraz WWF-Canon

Foto: Michele Depraz, WWF-Canon

Hemsidor med information om olaglig avverkning

Allt du vill veta om debatten kring olaglig avverkning (dokument, länkar, nyhetsbrev med mera) kan du hitta på hemsidan: www.illegal-logging.info
 

Stor internationell konferens om skog och klimat

I slutet av augusti samlades över 300 skogsforskare från hela världen i Sverige för att tillsammans prata om vilka effekter klimatförändringen kommer att få på jordens skogar. Läs mer om vad som diskuterades på konferensen
 

Läs ny rapport: Naturskydd ett verktyg för att minska fattigdom

I en rapport från WWF International framgår det tydliga bevis på att  det finns starka samband mellan välförvaltade naturskyddsområden och minskad fattigdom. I skyddade områden ökar tillgången på mat, medicin och vatten som i sin tur ökar levnadsstandaren för människor som lever i närliggande områden.
Mer information på WWFs internationella hemsida
 

Ny naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF

Peter Westman är Världsnaturfonden WWFs nya naturvårdschef. Han kommer närmast från Tyresta Nationalpark där han har varit chef för nationalparken och omgivande naturreservat. Peter har bred naturvårdsbakgrund och har bland annat under många år arbetat med skogs- och vildvård i Östafrika, på Naurvårdsverket med rovsjursfrågor och på Miljödepartementet med övergripande policyfrågor kring våra naturresruser.
 

Skogsnotiserna har ny redaktör

Sofi Alexanderson har tagit över redaktörskapet för Skogsnotiserna.
För tips, förslag samt anmälan och avanmälan av prenumeration kontakta skogsnotiser@wwf.se