Nummer 3  juni 2009   |   Besök wwf.se  |   Stöd WWF    |    Kontakt   
|Tipsa en vän

Skogsnotiser från WWF

 
Välkommen till ett nytt nummer av Skogsnotiser juni 2009!
Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.
 
 
Svenska skogsnotiser

foto: Mauri Rautkari

Tandlöst förslag ger missat mål

Regeringen presenterade den 4 juni en ny proposition med åtgärder för att utveckla arbetet med skydd av naturområden. Världsnaturfonden WWF anser att propositionen innehåller en del bra men dock tandlösa förslag, tyvärr presenterades inga förslag som ger mer skydd för mindre pengar. Delmålet till 2010 kommer därför inte att nås och för att nå målet om långsiktigt skydd av skogar behövs ytterligare anslag.

Bland åtgärderna återfinns bland annat förslag om avsättning av värdefulla skogar på Fastighetsverkets och Fortifikationsverkets marker, högre ersättningsnivåer vid naturreservatsbildning och naturvårdsavtal, samt en fortsatt satsning på LONA (lokala naturvårdsatsningar). Dessutom införs ett nytt program, KOMET, för markägarinitiativ till skydd av skogar med höga naturvärden på försöksstadium från 2010.

Läs mer i WWFs pressmeddelande 
 

Fortsatt stora brister i miljöhänsyn – men lite bättre hos privata markägare

Nyligen presenterades Skogsstyrelsen nya data på miljöhänsyn vid avverkning, och fortfarande finns stora brister i hänsynen. För att klara miljömålet krävs att en bättre hänsyn tas än lagkravet. Enligt sektorsmålet bör 50 procent av arealen nå en bättre hänsyn än lagens krav. På skogsbolagens marker har den andelen sjunkit från cirka 50 procent perioden 2001-2003 till 38 procent idag, medan privata markägares andel ligger oförändrat på ungefär 26 procent.

Fortfarande når cirka 25 procent av alla avverkningar inte upp till lagens nivå. En positiv utveckling är att andelen privata skogsägare som uppfyller lagens krav på hänsyn har ökat med sex procent men detta motverkas av att motsvarande andel hos skogbolagen har minskat.

Den miljöhänsyn som drabbats mest av minskad hänsyn är körning över vattendrag, där både andelen som når bättre än lagnivå har minskat och andelen som ej når lagnivå har ökat.

Läs mer om miljöhänsyn vid föryngringsavverkning 
  

foto:Peter Roberntz 

Värdekärnor och skogar med höga naturvärden avverkas i allt högre takt

Enligt en ny uppföljning av den Nationella strategin för formellt skydd av skog som Skogstyrelsen och Naturvårdsverket har genomfört, så ökar idag avverkningstakten av nyckelbiotoper och skogar med höga naturvärden. 2008 avverkades nästan fem gånger så stor areal av nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden på privatskogsbrukets marker jämfört med 2002.

Läs mer
 

Sämre hänsyn vid körning över vattendrag

Skogsstyrelsens polytaxinventering visar att hänsynen till vattendrag försämrats under de senaste åren. Körning över vattendrag med full hänsyn har minskat till 51 procent medan andelen med obetydlig hänsyn ökat till 18 procent av arealen. Körning över vattendrag skadar bäckbotten och leder till igenslamning via hjulspåren. Världsnaturfonden WWF anser att igenslamning av vattendrag är ett mycket allvarligt problem. Sönderkörningar leder till att jordmaterial förs ned till bäckar och åar och sätter igen bottnarna. Detta orsakar syrebrist i botten, vilket drabbar öring, flodpärlmussla och andra djur som är beroende av rena bottnar. Dessutom ökar utlakningen av metylkvicksilver, som förgiftar fisk i våra skogssjöar. Körning nära vattenmiljöer ska undvikas och överfarter göras med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Läs om polytaxinventeringen 

Läs om Världsnaturfonden WWFs projekt Levande skogsvatten
 

Planering inför avverkning minskar markskadorna

Vi kommer alltid att märka att vi kör med maskiner i skogen, men med god planering kan skador på mark och vatten undvikas. I avverkningsplaneringen finns ofta information om när ett bestånd kan avverkas. Genom att planera vart man ska köra och vilka hjälpmedel som behövs kan markskadorna minimeras. Det var ett av Skogforsks budskap på kursen Skogsbruk vid vatten i Uppsala den 12 maj.
 
 
Internationella skogsnyheter

foto: Allan Carlson WWF

Stark internationell oro för Madagaskars skogar

Den politiska krisen på Madagaskar börjar nu sätta sina spår i naturen. Direkt efter statskuppen observerades en kraftig ökning av illegal avverkning av så kallad hardwoods. Det är organiserad verksamhet av beväpnade gäng som tvingar småbönder att hugga värdefulla trädslag inne i skyddade områden. Den ökade illegala avverkningen på Madagaskar är ett stort hot mot en av världens rikaste och unika platser för biologiska mångfald.

Världsbanken, franska och tyska ambassaden och flera andra internationella organisationer publicerade nyligen ett uttalande med krav på åtgärder mot den dramatiska ökningen av den illegala avverkning på Madagaskar. Den ökade illegala avverkningen på Madagaskar är ett stort hot mot en av världens rikaste och unika platser för biologiska mångfald.
 
 

Lokalbefolkningars förvaltning över skog måste stärkas i Afrika

Afrika har en avskogningstakt som är fyra gånger större än världsgenomsnittet. Mindre än två procent av skogen i Afrika förvaltas av lokalbefolkningen vilket försvårar arbetet med att hindra avskogningen. Afrikas regeringar måste stärka lokalt ägande och förvaltning istället för statligt ägande och koncessioner till stora företag som leder till degradering och korruption. Detta är några slutsatser som dras utifrån en nyutkommen rapport från Rights and Resources Initiative (RRI) and the International Tropical Timber Organization.
 

Foto: Peter Roberntz

Ny granskning av virkeshandeln i Estland

Nyligen publicerade WWFs estniska partnerorganisation Estonian Fund for Nature en rapport om skogsbruk och virkeshandel i Estland med fokus på illegal avverkning, skogsbruksmetoder och skyddad skog. En positiv slutsats är att illegal avverkning inte längre är ett centralt problem i Estland och skogssektorn har blivit mer transparent än tidigare samt att spårningssystem för virke fått ett större genomslag. Huvudproblemet idag är att de tillåtna avverkningsnivåerna ständigt förändras och att det fortfarande är en stor del skogsmark som inte ägs av någon och därför inte har någon skötselplan. Även skattebrott är ett fortsatt problem.
Rapporten kartlägger och analyserar även miljöarbetet hos de största virkesköparna i Estland däribland svenska företag som Stora Enso, Holmen och Södra.
Läs mer i rapporten
Mer information om projektet 


Foto: Chirs Martin/WWF Canon

Olaglig avverkning slår hårt mot tiger och leopard i Ryssland

Den ekonomiska krisen slår hårt mot den sibiriska tigern. Illegal avverkning av skog i Ryssland hotar tigerns bytesdjur och i förlängningen även de sibiriska tigrar som inte lever i de bäst skyddade reservaten och nationalparkerna. Export av olagligt avverkade värdefulla trädslag till den kinesiska träindustrin är en viktig drivkraft.
– Skogsskövlingen är hänsynslös och utan kontroll och sker bland annat i Primoryeområdet i östligaste Ryssland, där den utrotningshotade sibiriska tigern och amurleoparden lever, säger Denis Smirnov, skogschef på WWF i Amurområdet i Ryssland. 

Läs mer på panda.org 
 

foto: Michel Gunther

Hopp om ansvarsfull sojaodling

Sojaodling medför i många fall att värdefulla skogar huggs ner, stor förlust av naturliga livsmiljöer och att småbrukare tvingas flytta. Den globalt ökande köttkonsumtionen har drivit på efterfrågan på soja för foder, men soja har också börjat användas för bioenergiändamål.
Nyligen togs ett viktigt steg i arbetet med att minska de negativa konsekvenserna av den snabbt expanderande sojaodlingen. Alla deltagare i RTRS (Round Table on Responsible Soy) generalförsamling antog enhälligt en frivillig produktionsstandard. De nya kriterierna som skall testas innebär bland annat att minskade utsläpp av växthusgaser och förbud mot speciellt riskfyllda och giftiga jordbrukskemikalier. Vidare skall särskild hänsyn tas till åtgärder för att skydda skogar och savanner med höga bevarandevärden. Beslutet är ett resultat av många års dialog och diskussion mellan WWF och andra ideella organisationer, jordbrukare och sojaindustrin i främst Sydamerika.
 

Ny global handbok om åtgärder mot avskogning

Med bara sex månader kvar till klimat förhandlingarna i Köpenhamn lanseras nu en uppdaterad version av The Little REDD Book. Boken ges ut av The Global Canopy Programme (GCP) som är en allians mellan 37 forskningsinstitutioner och 19 länder. Konceptet REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) lanserades under klimatmötet 2005 med syfte att bromsa avverkningen av jordens skogar. Avverkningen och utarmningen av skogsekosytemen står för 20 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.
Boken ger en grundläggande beskrivning av REDD och sammanfattar de senaste resultaten från forskarvärlden. Boken har även översatts till flera andra språk.
 
 
Namn och tips

Var med och fira svensk naturvård!

Naturskydd och skydd av nationalparker blev verklighet 1909. Nu samverkar WWF och många organisationer på en gemensam webbplats för att fira svensk naturvård. På www.naturensar.se finns aktivitets-kalender för hela året.
 

 

 

Funderar du på nya trädgårdsmöbler?

Genom att fråga efter FSC-märkta möbler kan du förbättra tillståndet i såväl tropiska som nordliga skogarna.
 


Skogsnotiser via mail

Om du önskar få skogsnotiser direkt till din e-post eller vill avanmäla skogsnotiser så är du välkommen att höra av dig till skogsnotiser@wwf.se