Nummer 5  december 2009   |   Besök wwf.se  |   Stöd WWF    |    Kontakt   

|Tipsa en vän

Skogsnotiser från WWF

 

Välkommen till ett nytt nummer av Skogsnotiser!

Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 

Svenska skogsnotiser


 

 

foto: Peter Roberntz 

  

 

Generell naturhänsyn i skogsbruket – en åtgärd som gör nytta!

Generell naturhänsyn i alla skogsbruksåtgärder är, tillsammans med skydd av skogar med höga naturvärden, centralt för  att kunna bevara biologisk mångfald. Idag höjs dock allt fler röster för en tydligare differentiering av brukande, med bland annat intensivodling på vissa ytor. På uppdrag av Världsnaturfonden WWF har forskare vid Centrum för biologisk mångfald på SLU sammanställt vad dagens forskning säger om naturvårdsnyttan av de åtgärder som generell hänsyn innefattar. Slutsatserna är tydliga; Generell hänsyn gör nytta för bevarande av naturvärden. De nivåer som anges i skogsvårdslagen ligger dock mycket sannolikt långt under de tröskelvärden som krävs för att långsiktigt bevara den svenska skogens biologiska mångfald. Rapporten identifierar också områden där generell hänsyn behöver utvecklas, till exempel att hänsyn också behöver tas till bränd ved och bränd skogsmark.

Läs rapportenWWF kritiserar intensivodling av skog

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, föreslog nyligen i en rapport till regeringen att man skulle kunna intensivodla på 10-15 % av den produktiva skogsmarksarealen. WWF anser detta vara mycket tveksamt och menar att de underlagsrapporter som presenteras inte visar några belägg på att detta är förenligt med hållbart skogbruk. Snarare slår underlagsrapporterna fast att intensivodling får negativ konsekvenser för biologisk mångfald, mark och vatten. Man föreslår heller inga kompenserande åtgärder eller juridiska restriktioner för intensivodling för att motverka dessa negativa konsekvenser.

Läs mer

 


Många vattendrag är rensade på block och sten. Genom att lägga tillbaka stenar så återskapar men en mer naturlig miljö för vattenlevande organismer, till exempel öring och flodpärlmussla. Foto: Lennart Johansson

Så här kan skogsbruket hjälpa flodpärlmusslan!

Efter ett fem år långt WWF-projekt där vattendrag har restaurerats för att gynna öring och flodpärlmussla har nu en handbok lanserats. Handboken visar på hur man kan skydda, restaurera och återskapa naturliga vattendrag. Det finns flera praktiska verktyg som skogsbruket kan använda sig av. Ett av de vanligaste problemen i våra vattendrag är igenslammade bottnar. Igenslamningen kan minskas genom att behålla naturliga kantzoner, täppa igen skogsdiken och undvika körskador i marken.


Handboken finns på svenska och engelska

Läs mer om projektet

 


 

Foto: Lennart Henrikson

Skogssektorn kan mycket om vatten och vattenhänsyn

Världsnaturfonden WWF har initierat en intervjustudie om attityden och kunskapen om skogsvatten inom skogssektorn. Intervjuerna visade att personer inom skogssektor kan mycket om vatten och vattenekosystem. Däremot är kunskapen om miljömålen sämre och det finns brister i rutiner för skogsbruk vid vatten. Helhetsintrycket av studien är dock att skogsektorn borde vara väl rustad att ta hänsyn till vatten. Trots detta finns det många observationer att vattenhänsynen inte är tillräckligt bra i verkligheten, med återkommande körskador samt otillräckliga skyddszoner längs vattendragen. WWF kommer att återkomma med en studie av hur dagens kantzoner ser ut efter avverkning.

Läs rapporten

Se WWFs sida om skogsvattenRisk att miljömålsarbetet förlorar i styrka

Världsnaturfonden WWF har svarat på remissen om utredningen av miljömålsystemet (SOU 2009:83). Medan flera av utredningens förslag bidrar till ökad tydlighet, exempelvis förenkling av målstrukturen, anser WWF att kraften i miljömålsarbetet riskerar att undergrävas av förslagen i sin helhet. För det första genom att förutsättningar för att nå målen ingår i bedömningsgrunden för om målen nåtts, inte bara hur det faktiskt ser ut i miljön.  För det andra genom att miljömålen och de konkreta etappmålen föreslås beslutas i olika sammanhang. För det tredje genom luddiga formuleringar i generationsmålet. Slutligen genom att utredningen saknar konkreta förslag på hur deltagandet från icke-statliga aktörer i miljömålsarbetet kan stärkas.


Se remissvar

 


Bra men inte tillräckligt – WWFs syn på förslag för hållbarhetskrav

I ett remissvar till Energimyndigheten ser Världsnaturfonden WWF det som positivt att EU har tagit fram hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Samtidigt säkerhetsställer dessa inte i sig en hållbar utveckling. De politiska mål för förnybar energi utgör en ny drivkraft att exploatera våra naturresurser som kan ge irreparabla skador på vår biosfär både direkt och indirekt genom förskjutningseffekter. Därför är det av vikt att Sverige driver frågan att EU ska ha höga krav på både energieffektivisering och biobränslen.


Se remissvar

 


Skogsberäkningar ger Sverige fossilpris i Köpenhamn

I början av klimatförhandlingarna i Köpenhamn tilldelade den samlade miljörörelsen skogsländerna Sverige, Finland och Österrike det föga smickrande priset 'fossil of the day'. Motiveringen är ländernas hållning när det gäller utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. Inom EU driver dessa länder att man ska jämföra utsläppsminskningar med projicerade utsläpp istället för med faktiska, historiska utsläpp ett visst basår. Miljörörelsen anser att det är särskilt viktigt att industriländernas åtaganden framstår som robusta och trovärdiga när U-länderna förväntas göra stora åtaganden för att minska utsläpp genom att hejda avskogning (REDD). Vid denna upplagas pressläggning är det ännu inte klart var det splittrade EU kommer landa i frågan. 

 

Läs mer

 

Internationella skogsnyheter


foto: Volker Kess-  © WWF Canon

Europeiska företag dåliga på att köpa bra palmolja

Palmolja finns i en rad konsumtionsvaror som margarin, glass, choklad, kosmetika, tvättmedel och hudkräm. Den snabba expansionen av palmoljeplantager är en av de viktigaste orsakerna bakom regnskogsskövlingen i bland annat Sydostasien. Nu finns dock möjlighet för företag att ställa krav på ansvarsfullt producerad palmolja. WWF har granskat ett 60-tal europeiska företag och det visade sig att de flesta gör för lite och struntar i att efterfråga den certifierade palmoljan. I toppen ligger några brittiska och schweiziska företag. ICA, Arla och IKEA hamnar i mitten av listan och Axfood och COOP Sverige i botten.
– Det finns inga ursäkter. Nu hoppas vi att rankningen blir en väckarklocka som sätter positiv press på företagen att agera, säger WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.
Efter resultatet av rankingen publicerades har fler svenska företag nu tagit tag i frågan och gått ut med åtaganden, bl a Lantmännen, Axfood och Procordia Food.

Läs press-meddelandet

Läs WWFs palmoljerapport som rankar företagen

 


Överenskommelse skyddar värdefull skog i norra Finland

Under många års tid har det förekommit omfattande konflikter kring skogsbruket i norra Finland. I slutet av oktober slöts äntligen en historisk överenskommelse i Finland kring skydd av värdefulla skogar på statlig mark i norra Finland. Detta innebär att ytterligare 35 000 hektar skogsmark, med höga värden för såväl naturvård som rennäring, ges ett långsiktigt skydd i norra Finland. Beslutet har gemensamt tagits fram av representanter för det finska statsskogsbruket, myndigheter, samer, skogsindustri och miljörörelsen Greenpeace.
Förhandlingarna och överenskommelsen är baserad på kartor över oskyddade skogar med höga naturvärden som finska miljöorganisationer inklusive WWF presenterade 2006.

Läs finska statskogsbrukets pressmeddelande
Se kartor

 


 

foto: Alain Compost - © WWF Canon

 

Certifierad skog gynnar orangutanger och gorillor

En nylanserad WWF-rapport (Great Apes and Logging) visar att FSC certifiering bidrar till ökad säkerhet för gorillor, orangutanger och schimpanser. Medan konventionell avverkning ger förödande effekter för aporna har avverkning och skötsel enligt FSC få negativa konsekvenser. FSC's krav på kontroll bidrar till att rejält minska risken för illegal jakt och avverkningar i FSC certifierade konsessioner.

 

Läs mer

 

WWFs rekommendationer till skogsföretag, myndigheter, virkesköpare och konsumenterGlobalt misslyckande för biologisk mångfald!

Nu har den internationella naturvårdsunionen, IUCN, uppdaterat rödlistan av hotade arter. Det är inga roliga nyheter eftersom listan visar på en alarmerande minskning av arter, vilket tyder på ett stort misslyckande i arbetet med att hindra förlusten av biologisk mångfald.
Detta är en larmsignal för världens ledare, och speciellt nu under klimatmötet i Köpenhamn och det biologiska mångfaldsåret 2010, säger Amanda Nickson, chef för WWFs internationella artprogram.

 

Läs mer

 


foto: John Mackinnon © WWF

 

Paprikaodlingar hjälper bönder bevara pandornas skogar

För andra året i rad har WWF i Kina och livsmedelkedjan Carrefour satsat på ett samarbete med bönderna i Sichuanprovinsen. Bönderna odlar paprika som de kan sälja till Carrefourbutiker i 30 kinesiska städer. Genom detta samarbete får bönderna ökade möjligheter att försörja sig. Därigenom skonas pandornas skogar från bland annat timmeravverkning.


Läs mer om WWFs pandaprojekt

 

Namn och tips


Tips på julklapp

Återplantering av skog är en mycket viktig åtgärd i arbetet med att behålla jordens djur och natur samt att gynna människorna i dessa utsatta områden. Det kostar 25 kr att driva upp en trädplanta - hur många träd ger du bort i jul?

 

Läs mer

 


Skogsnotiser önskar dig en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

 


Skogsnotiser via mail

Om du önskar få skogsnotiser direkt till din e-post eller vill avanmäla skogsnotiser så är du välkommen att höra av dig till skogsnotiser@wwf.se