Nummer 1  februari 2010   |   Besök wwf.se  |   Stöd WWF    |    Kontakt   

|Tipsa en vän

Skogsnotiser från WWF

 

Välkommen till ett nytt nummer av Skogsnotiser!

Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 

Svenska skogsnotiser


foto: Peter Roberntz WWF

Remissvar: WWF avvisar förslag om intensivodling av skog

SLU föreslår intensivodling av skog på 10-15 % av skogsmark och nedlagd jordbruksmark. Världsnaturfonden WWF påpekar i remissvar till rapporten att intensivodling, enligt den modell som presenteras, långt ifrån är förenlig med ett hållbart skogsbruk och skulle innebära ett skogspolitiskt paradigmskifte för Sverige. I de underlagsrapporter som presenteras i anslutning till rapporten, visas inte heller några belägg på att förslaget är förenligt med bibehållna miljömål. Snarare slår underlagsrapporterna fast att intensivodling får negativa konsekvenser för biologisk mångfald, mark och vatten. Flera av de föreslagna åtgärderna riskerar dessutom att få konsekvenser för andra ekosystem än skog, bland annat ökad övergödning och spridning av invasiva främmande trädslag. Världsnaturfonden WWF avvisar utredningens förslag om ökade möjligheter för intensivodling i sin helhet och anser att ifall detta skulle vara aktuellt måste en total och heltäckande genomgång av skogspolitiken genomföras.

 

Läs hela remissvaret

 


Många kritiska till slutsatserna i SLUs rapport om Intensivodling av skog

Vid en genomgång av remissvaren på SLUs rapport om möjligheten till intensivodling av skog så framkommer att flera tunga aktörer anser att utredningens förslag skulle innebära ett paradigmskifte i svensk skogspolitik. Både Skogstyrelsen och Naturvårdsverket avvisar utredningen liksom Artdatabanken, CBM, Naturskyddsföreningen och Jägarförbundet som alla är starkt kritiska
Läs mer på bland annat:
Artdatabanken
Centrum för biologisk mångfald

Jägarförbundet
 


Forskarupprop om att skydda 20 % av Sveriges skogar

Över 100 forskare har skrivit under ett upprop för ökat skydd av Sveriges skogar. Bland det åtgärder och krav som nämns i uppropet så ingår att man vill att 20 % av den produktiva skogsmarken ska skyddas samt att anslagen för detta höjs. Man vill också främja en ökad variation av skogsbruksformer i de 80 procent av den produktiva skogsmarken som fortsatt brukas samt bevara den fjällnära skogen. Man vill också få bättre generell hänsyn vid skogsbruk och införa stöd för landskapsplanering.

 

Läs mer

 

 

Internationella skogsnyheter


foto: Elizabeth Kemf

Dramatisk nergång för Sydostasiens tigrar

WWF uppskattar i en ny rapport att det endast finns ca 350 tigrar kvar i Mekongregionen i Sydostasien. När tigerns år inleddes den 14 februari, enligt kinesisk tideräkning, hade antalet tigrar i regionens fem länder minskar med mer än 70 procent under de senaste 12 åren.

Läs pressmeddelandet och rapporten:


 


foto: Alain Compost WWF-Canon

WWF efterlyser skärpningar av svagt beslut mot svartvirke

EUs jordbruksministrar missade innan jul möjligheten att skärpa den föreslagna EU-lagstiftningen mot handel med olagligt virke.
- Det är beklagligt att ministrarna under det svenska ordförandeskapet inte visat mer handlingskraft i den här viktiga globala skogs- och klimatfrågan säger WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.
WWF uppmanar nu Europaparlamentet att under vårens behandling av förslaget fortsätta driva de förbättringsförslag som man tidigare har röstat för.

Läs WWFs pressmeddelande samt mer information om olaglig avverkning:
 


FSC ett måste för Tetra Pak och IKEA

Beskeden Tetra Pak och IKEA lämnade på ett seminarium i Växjö är entydiga: behoven av FSC-certifierad träråvara pekar brant uppåt. Nu vill viktiga kunder bara ha FSC-produkter.
– Behovet av FSC-kartong är enormt. Vi jobbar hårt för att få fram de kvantiteter som efterfrågas, säger Lena Dahl, skogsansvarig på Tetra Pak.
IKEA har som mål att fram till 2012 mer än fördubbla andelen virkesråvara från ansvarsfullt skötta skogar i tillverkningen av möbler och andra solida träprodukter. Långsiktigt är målet att all den träfiber IKEA använder ska klara samma krav.

Läs Svenska FSCs pressmeddelande:
 


FSC - en chans för skogen & fattiga i Tanzania

Byförvaltning av naturskog i Tanzania har nu lett till FSC-certifiering och nya möjligheter till ett bättre liv. Upp till 250 gånger mer beräknas byborna kunna få för det värdefulla virket i Mpingoträdet som växer i dessa skogar. WWF är en av organisationerna som stödjer detta arbete genom Mpingo Conservation Project.

 

Läs mer


 

Namn och tips


Internationell konferens om nordliga skogar

PRIOR (Nordic working group on the ecology of primeval boreal forests) anordnar en internationell konferens om biodiversitet i nordliga boreala skogar. Konferensen går av stapeln den 9-13 augusti 2010 i Sundsvall. Världsnaturfonden är en av sponsorerna.
Läs mer: www.prifor2010.org

 


WWF söker Internationell skogshandläggare

Världsnaturfonden WWF utannonserar tjänst som internationell skogshandläggare med sista ansökningsdag 28 februari. Tjänsten innebär arbete med skogsprojekt i Syd och Östeuropa med inriktning mot uthålligt skogsbruk, bekämpning av illegal avverkning och bevarande av skogar med höga bevarandevärden. Tjänsten innefattar också programkoordinering av programmet ”Fattigdomsbekämpning och hållbart nyttjande av skogsresurserna inom ramen för den privata sektorns verksamhet’’ i samarbete med det Sida-finansierade Skogsinitiativet.

Mer information om tjänsten: www.wwf.se/ledigajobb

 


Jobba med pappersfrågor inom WWF international

WWF International söker en person som skall arbeta med WWFs internationella pappersprogram. Arbetet omfattar påverkans- och kampanjarbete för att bidra till en mer ansvarfull konsumtion och produktion av papper.

Läs mer

 


Skogsnotiser via mail

Om du önskar få skogsnotiser direkt till din e-post eller vill avanmäla skogsnotiser så är du välkommen att höra av dig till skogsnotiser@wwf.se