Bushmeat – Åtgärder

 Bushmeatjägare med nyfångat byte. Foto: Brent Stirton / Getty Images / WWF

 

Bushmeatjakt kan inte förbjudas helt

Bushmeat har en mycket stark kulturell tradition i Afrika och går långt tillbaka i tiden. Många människor är beroende av bushmeat för sin dagliga försörjning, antingen som föda eller som inkomst eller både och. Därför är det inte rimligt att tro att man kan förbjuda bushmeatjakt helt och hållet. Däremot måste jakten ske på ett etiskt och långsiktigt hållbart sätt. Jakt på vissa arter, som den vanligt förekommande rörråttan (eng. grasscutter), ska kunna tillåtas. Den är nämligen inte en hotad art och utgör en mycket viktig protein- och inkomstkälla för många familjer i Västafrika. Den organiserade tjuvjakten på människoapor och andra utrotningshotade arter måste däremot få ett omedelbart stopp. Om jakten på våra närmaste släktingar schimpans och gorilla fortsätter som idag, då kommer båda arterna sannolikt att vara utrotade inom bara några decennier.

 

Nyttjanderätten till lokalsamhällena

I en rapport från WWF TRAFFIC rekommenderas att ägandeskapet av den vilda faunan borde överföras från staten till de lokala samhällena. Likaså borde en landreform genomföras, så att enskilda markägare och lokalbefolkning i gemensamägda områden får ett ekonomiskt intresse i att investera i en hållbar skötsel av sina landområden och viltresurser. Laglig skötsel av skog och vilt ger markägare extra vinster i form av turism, troféjakt och skinnproduktion m.m. 
 

Alternativa försörjningskällor

Andra sätt att arbeta med lokalbefolkningen är att hjälpa dem hitta alternativa protein- och inkomstkällor, som till exempel djuruppfödning. Några mycket lyckade projekt har varit att föda upp större gnagare så som rörråttor. Uppfödning av denna mycket populära bushmeatart skulle på sikt kunna bli ett hållbart alternativ till och minska den utbredda jakten. Mer om WWFs projekt i Kamerun.


Certifiera skogen

Skogsavverkningsbolagen är i praktiken de som står för skötseln av de flesta återstående, relativt intakta skogsområdena utanför de skyddade skogarna. De har därmed en nyckelroll när det gäller att försäkra att avverkningsmetoderna inte hotar de vilda djuren inom dessa områden. EU borde påverka alla europeiska skogsbolag som opererar i Väst- och Centralafrika att antaga nya regler som inkluderar striktare jakt- och miljöpolycies. Reglerna borde bl a handla om:

 

  • Att födan till arbetsstyrkan kommer från laglig verksamhet.
  • Att strikt följa nationella och lokala naturvårdslagar.
  • Att försäkra att timmerfordon och privata vägar inte används för den olagliga bushmeathandeln.
  • Att man åtar sig att respektera skyddade områden.
  • Att man åtar sig att bli certifierad av någon oberoende auktoritet, som t ex Forest Steward Council (FSC).

 

FSC-märkta trädstockar. © N. C. Turner / WWF-Canon

 

Handlare och konsumenter kan påverka skogsbolagen genom att enbart köpa timmer och träprodukter från garanterat miljövänliga producenter som t ex FSC-certifierade. Certifiering innebär bl a strikt kontroll av jakt inom de skogsområden skogsbolagen ansvarar för.  

Senast uppdaterad 2017-10-10