Meatball & Wetlands

 

Meatball skapar modellprojekt för att minska jordbrukets miljöpåverkan på Östersjön

 
Projektet vill åstadkomma ett grönare jordbruk baserad på en hållbarare jordbrukspolitik och andra incitament som verkar för en minskad övergödning av Östersjön. Modellprojekt skapas i Estland, Lettland, Litauen och Sverige som konkret utvecklar och demonstrerar miljövänliga jordbruksmetoder och de fördelar de innebär, såväl miljömässigt som ekonomiskt, för jordbrukare och entreprenörer. Meatball bygger på kunskap och erfarenhet från tidigare projekt (t.ex. Väinameri, Olonets och Roslagshagar).

Jordbrukssektorn idag bidrar med mer än 50% av näringstillförseln till Östersjön. Jordbruksproduktionen i Sverige och Finland har intensifierats de senaste hundra åren, de Baltiska staterna och Polen är på god väg i samma riktning. Betesdjur har flyttats in på stallar och foderproduktionen sker på plöjda åkrar med omfattande tillförsel av handelsgödsel. Dessutom har sjöar sänkts, våtmarker dikats ur och vattendrag rätats ut i stor omfattning, vilket ytterligare förstärker näringsläckaget från jordbruksmark till Östersjön.

Kring Östersjön finns omfattade arealerna av ogödslad naturbetesmark och våtmark som kan nyttjas som ett alternativ till produktionsformer som tillför stora volymer av handelsgödsel till jordbruksproduktionen:


• Genom att djur betar naturbetesmarker ca 5 månader per år minskas behovet av handelsgödsel kraftigt. Normal står djuren inne på stall hela året och utfodras med foder från handelsgödslade åkrar.


• Genom att utfodra djuren vintertid med mindre spannmål och mer gräs som kommer från åkrar som plöjs mer sällan minskas näringsläckaget från köttproduktionen ytterligare.


• Genom att återskapa våtmarker och sköta dessa med bete eller slåtter fungerar de som näringsfällor, vilket minskar näringsläckaget till Östersjön. Det slagna gräset kan användas, förutom till köttproduktion, till biobränsleproduktion. 

Handelsgödselanvändningen minskas dessutom genom att våtmarksgräset ersätter foder och biobränsle från gödslad åkermark.

Förutom att minska näringsläckaget till Östersjön, ökar dessa produktionsformer den biologiska mångfalden i naturbetesmarker och våtmarker. En stor del av de hotade växterna och djuren, bl.a. många kärlväxter och fjärilar lever i dessa marker och kräver bete eller slåtter för sin överlevnad. Även fåglar och fiskar gynnas när strandängar, våtmarker och vattendrag restaureras och sköts med bete eller slåtter.


Wetlands återskapar våtmarker – naturens egna reningsverk

Projektet vill höja medvetandet och kunskapen om våtmarker kring Östersjön. På sikt vill man få till stånd striktare reglering av dikning, sjösänkning m.m. samt skapa resurser för restaurering av våtmarker. Modellområden med våtmarker ska skapas som fungerar som exempel, inspiration och förebild på åtgärder som minskar näringsläckaget till Östersjön. Dessa goda exempel ska spridas till andra områden kring Östersjön.

Under de senaste hundra åren har omfattande utdikningar av våtmarker, sänkning av sjöar och uträtning av vattendrag skett i Östersjöns avrinningsområde. Detta har ökat näringsläckaget till Östersjön, då näring, främst i form av kväve och fosfor snabbt rinner ut i Östersjön utan att renas i dessa naturliga ”reningsverk”. Växt- och djurlivet har också påverkats negativt då dessa våta miljöer har minskat drastiskt.

Wetlands kommer att påbörja projektet i Lettland där en våtmark kommer att återskapas som ett modellområde.

Senast uppdaterad 2015-02-05