Låt Östersjön leva

Det krävs stora resurser för att stoppa överfiske, övergödning och oljeutsläpp som hotar fågelliv och badstränder. Alla vuxna har under sin livstid fått se hur Östersjön förändrats och har fått lära sig att algblomning hör sommaren till. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för att återställa, skydda och bevara Östersjöns miljö. Ditt stöd behövs - bli fadder idag! 

Varför fadder?

Hjälp oss kämpa för ett friskare hav

Östersjöns känsliga miljö påverkas av transporter, jordbruk och fiske, vilket visar sig i kraftiga algblomningar, utfiskning och bottendöd. Som Östersjöfadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda Östersjön. Samtidigt bidrar du till ett starkare WWF som kan genomföra fler marina naturvårdsprojekt. Just regelbundenheten i din gåva har stor betydelse och gör att vi kan få bättre framförhållning och planera insatser med större kraft.

 

Som Östersjöfadder får du:

 • En fin WWF-säl i plysch 
 • Tidningen WWF EKO 4 ggr/år, spännande läsning illusterad med vackert naturfoto.
 •  Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

 

 

Din månadsgåva gör skillnad!

 


© Germund Sellgren 

 

 

Hoten


©  WWF Lasse Burell
 

Utsläpp, övergödning och oreglerat fiske 

Östersjöregionen har en unik och högst känslig miljö med en ständigt ökande belastning. Havet används till allt från turism, fiske och oljetransporter till vindkraftsparker och gasledningar. I detta grunda vatten får föroreningar och näringsläckage större effekt än i andra, djupare hav.

Hoten är många men de två svåraste är övergödning och oreglerat fiske. Till exempel Finska Viken och Rigabukten är allvarligt drabbade av övergödningen. Övergödning betyder näringsökning – i första hand en ökning av ämnen som fosfor och kväve. Det är de 90 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet som påverkar Östersjön bland annat genom jordbruk, industri och trafik som ger ifrån sig näringsämnen och gifter som slutligen hamnar i havet. Tillförseln är cirka 70 000 ton kväve och cirka 30 000 ton fosfor per år. Det motsvarar mer än en fördubbling de senaste 100 åren. Mängderna varierar från år till år bland annat beroende på nederbörd, men har ända sedan 1950-talet varit alldeles för höga.

 

Algblomning

De mest påtagliga bevisen för att vi inte skyddar vårt hav tillräckligt är den årliga algblomningen och den ökande ytan av död havsbotten. Den senare täcker idag över 70 000 kvadratkilometer, vilket är dubbelt så mycket som Sveriges sammanlagda odlade åkerareal.

Jordbruket är den största enskilda källan till utsläpp av både kväve och fosfor. Ett ständigt fokus på storskalig, industrialiserad produktion har också lett till att viktiga miljöer för växter och djur förstörts, och att vattnet har förgiftats och övergötts.

Miljögifterna som påverkade reproduktionen och immunförsvaret har, som tur är, minskat hos knubbsälen i Östersjön.  I Östersjön fredades knubbsälen 1974 och i dag finns det knappt 1 000 individer, i en isolerad population vid södra spetsen av Gotland, Kalmarsund och Blekinge. Eftersom nästan inget genetiskt utbyte sker med knubbsälarna på västkusten är de mycket sårbara för förändringar i miljön. 

Läs gärna mer om Östersjön här

 


© Staffan Widstrand / WWF-Canon

 

WWFs förslag på lösningar

WWF kräver att EUs jordbrukspolitik förändras så att bidragsmedel kopplas till höga krav på miljöåtgärder. Jordbrukssubventionerna ska gå till miljöstöd och hållbar regional utveckling.

 

WWF vill att:

 • Sverige fortsätter göra nationella, kraftfulla insatser för att minska näringsbelastningen samtidigt som man verkar för åtgärder såväl regionalt som inom EU.

 • Såväl Landsbygdsdepartementet som Jordbruksverket blir aktiva pådrivande krafter i arbetet för Östersjöns miljö.

 • Det sker en kraftfull satsning på restaurering av våtmarker, sjöar och vattendrag i odlingslandskapet med syfte att minska övergödningen.

Vad gör WWF


© Lasse Burell

För en levande havs- och kustmiljö

WWFs kontor runt Östersjön arbetar gemensamt och tillsammans med partners för att skydda Östersjön från överfiske, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp. Här följer några exempel på WWFs arbete för ett levande Östersjön.
 

Slut på orenat avloppsvatten från kryssningsfartyg

WWFs fleråriga kampanjarbete för att stoppa dumpningen av avfallsvatten i Östersjön har gett resultat. Det är en fråga WWF har drivit i flera år, både mot näringen, HELCOM (Helsingforskommissionen) och IMO (International Maritime Organization).

Vid ett möte i London i oktober 2010 beslöt FNs sjöfartsorganisation, IMO, att från och med 2016 förbjuda nya kryssningsfartyg att tömma sitt avfallsvatten i Östersjön. Från och med 2018 gäller detta för alla passagerarfartyg.

 

Marina skyddade områden

En viktig insats för ett rikt och välmående djur- och fågelliv i Östersjön är att skapa nätverk av marina skyddade områden. Tre unika utsjöområden i Östersjön - Hoburgs bank, Lilla Middelgrund och Fladen - skyddades under början av 2000-talet som marina Natura 2000-områden efter kraftfulla insatser från WWF.

Dessa tre unika utsjöbankar är alla områden som ligger långt ute till havs och är grunda i jämförelse med omgivande vatten. De utgör viktiga övervintringsplatser för sjöfåglar, som dyker efter föda på bankarnas lättåtkomliga djup och är viktiga lek- och uppväxtområden för många fiskarter. Omkring 95% av Östersjöns fisk och fåglar finns på cirka 5% av Östersjöns yta – huvudsakligen utsjöbankarna.

 

WWFs projekt ”havsfåglar i Östersjön” på Stora Karlsö

Miljögiftsanalyser på sillgrisslornas ägg har utförts sedan slutet av 1960-talet. Med hjälp av informationen från de här världsunika studierna har sillgrisslorna på Stora Karlsö ett stort vetenskapligt och allmänt värde för att vi ska förstå förändringar i havsmiljön. Under 2008 byggdes en konstgjord hylla för häckande sillgrisslor på Stora Karlsö, en högteknologisk forskningsstation som utan att fåglarna störs gör det möjligt att följa fåglarnas liv in i minsta detalj.

WWFs projekt på ön sedan år 1997 har medverkat till att närmare 60 000 ungar idag är märkta i Sverige. 

Läs mer om sillgrisslor här

 

Jordbruket och Östersjön

För att vi ska få ett blomstrande jordbruk runt Östersjön som också existerar i harmoni med naturen måste miljökraven skärpas och hela jordbrukspolitiken ändras. WWF i länderna runt Östersjön arrangerar en årlig tävling ”Baltic Farmers of the Year Award”, med målet är att lyfta fram jordbrukare som vill vara föregångare och satsa på miljövänliga metoder för att minska näringsläckaget. Tävlingen är också avsedd för att förbättra samarbetet i regionen för att gynna tillämpningen av god miljöpraxis inom jordbrukssektorn.

Läs mer om Årets Östersjöbonde

 

Hållbart fiske

WWF har dessutom under lång tid envist drivit frågan om hållbart torskfiske i Östersjön. Att se ett bestånd vända från nära kollaps på grund av överkapacitet, illegalt fiske och dålig förvaltning till att miljöcertifieras är en stor seger. Idag kan konsumenterna runt Östersjön köpa miljömärkt torsk från regionen.

WWF arbetar för att:

 • EUs fiskepolitik ska  förändras. För att få bärkraftiga fiskbestånd ska ekosystembaserade långsiktiga förvaltningsplaner på regional nivå ersätta de årliga kvotförhandlingarna.
 • Fiskeflottan ska minskas och anpassas till ett balanserat uttag av fiskbestånden och fiskenäringen ska vara ekonomiskt självbärande utan subventioner.
 • EU-subventioner endast ska gå till miljöförbättrande åtgärder som till exempel skonsamma och selektiva fiskeredskap.
 • EUs nya kontrollförordning mot illegalt fiske och tydlig spårbarhet av fisk – från båt till tallrik – ska följas i regionen.
 • Allt kommersiellt fiske i Östersjön klarar kraven för att bli MSC-certifierat. 

 

Ny rapport visar:
Rätt satsningar för Östersjöregionen kan ge friskt hav, jobb och ekonomisk tillväxt

Att återställa havsmiljön i Östersjön kan till år 2030 skapa 550 000 jobb och ge cirka 280 miljarder kronor i årligt mervärde till regionen. Det visar en ny rapport gjord av Boston Consulting Group på uppdrag av WWF. Östersjöns hälsa har länge enbart setts som en miljöfråga, men rapporten visar att den också måste ses som en ekonomisk och social angelägenhet.

Mer om rapporten "Att vända motgångar till möjligheter – en affärsplan för Östersjön"

 

Mer för Östersjön


© Ola Jennersten / WWF
Havet går att rädda

Det finns goda förutsättningar för att rädda Östersjön. Under den senaste tiden har vi sett en del positiva trender. Fiskbestånd som långsamt börjar återhämta sig och halter av övergödande ämnen i vattnet som minskar på vissa håll, för att nämna några exempel. Men Östersjöns framtid balanserar på en knivsegg. Utan samordning kan de framsteg som gjorts lätt gå förlorade.

För att Östersjön ska tillfriskna vill WWF att EUs nya fiskepolitik nu snarast verkställs så att fiskbestånden förvaltas genom långsiktiga förvaltningsplaner på regional nivå, där hänsyn tas till hur fisken och ekosystemet mår. Vi behöver även få en effektiv och integrerad havsförvaltning för hela Östersjön.

 

Alla kan bidra till Östersjöns tillfrisknande

Östersjön går att rädda och det finns mycket du kan göra för att hjälpa Östersjön. Här är några tips på hur du kan bidra i din vardag:

 • Ät fisk som inte är hotad. Hämta WWFs Fiskguide. 
 • Tvätta med miljömärkta och fosfatfria tvätt- och diskmedel. Fosfat göder Östersjön. 
 • Töm båtbottentoaletten och avloppsvattnet på hamnarnas mottagningsstationer istället för i havet. 
 • Välj miljöanpassade fordon och bränslen på land och till sjöss.
 • Använd miljövänliga metoder för att hålla båtbotten ren.
 • Byt ut båtens gamla tvåtaktsmotor mot en fyrtaktare.
 • Använd miljöanpassade rengöringsmedel, hygienartiklar och andra vätskor.
 • Lämna förpackningar och överblivna produkter till återvinning.
 • Ställ frågor till dina lokala politiker om Östersjöns miljö, skriv insändare och driv på – inte minst om du bor i en kustkommun.
 • Respektera fågelskyddsområden och stör inte häckande fåglar.
 • Tvätta med miljömärkta och fosfatfria tvätt- och diskmedel. Fosfat göder Östersjön.

   

 

Ge bort fadderskap

Ge bort ett fadderskap

Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge!

Förutom ett mjukdjur och ett gåvobevis (som du själv får överlämna) så får man som fadder regelbunden information om WWFs arbete samt rapportering från WWFs fältarbete inom det område du har valt att stödja.

Vill du ge bort ett fadderskap? Klicka här!


  


© Lasse Burell 

Öka din gåva

Är du redan fadder och vill öka din gåva?

Som fadder ger du ett ovärderligt stöd till vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front.

Du kan även hjälpa oss ytterligare genom att öka din månadsgåva. Välj bland olika belopp från 25 kr.

Öka din månadsgåva

 

Varmt tack för ditt stöd!

 
© WWF-Canon / Sindre Kinnerod

 


Åsa Ranung, ansvarig för havsmiljöfrågor på WWF

 

Vad gör Östersjön så unik?

- Östersjön är världens största brackvattenhav med en unik blandning av sötvattenarter och saltvattenarter.

 

Vad tycker du är den viktigaste åtgärden för Östersjöns framtid?

- För att rädda Östersjön måste vi stoppa övergödningen och överfisket. För det krävs tydligt politiskt ledarskap!

  

Vad kan jag som naturvän göra för att bevara Östersjön?
- Tvätta med miljömärkta och fosfatfria tvätt- och diskmedel och ät fisk som inte är hotad. Hämta gärna WWFs konsumentguide Fisk till middag.