Köttguiden_puffbilder_lamm

Ekologiskt lammkött

NATURBETE OCH EKOLOGISKT LAMMKÖTT

Får i ekologisk produktion äter mycket grovfoder (fiberrikt foder som t.ex. gräs) och fodret ska i stor utsträckning odlas på den egna gården. Mineralkvävegödsel eller kemiska bekämpningsmedel används inte i foderproduktionen. Lamm som föds på våren går ute på bete med tackorna och slaktas på hösten vid ca 5-6 månaders ålder (höstlamm). Lamm som föds på hösten (vinter- eller vårlamm) hålls inomhus, men ska ha tillgång till rastgård. Svenskt ekologiskt lamm och lamm från certifierade naturbeten får grönt ljus i Köttguiden, medan ekologiskt importerat lamm får gult ljus.

Klimat

Får är idisslare och släpper ut metan, som är en kraftig växthusgas. När foder odlas släpps dessutom växthusgaser ut från marken, och förbränning av fossila bränslen i traktorer släpper ut koldioxid. Klimatavtrycket för lammkött ligger kring 21 kg CO2e/kg benfritt kött.1 Det går inte att säga baserat på befintliga studier om produktion av ekologiskt kött släpper ut mer eller mindre växthusgaser än konventionell produktion generellt.5 Oftast är variationen mellan olika gårdar större än variationen mellan ekologiskt och konventionellt. Ur ett resursperspektiv är det bättre att föda upp idisslare på gräs från marker som inte lämpar sig för annan livsmedelskonsumtion, än spannmål och t.ex. soja som är livsmedel som vi människor kan äta direkt. Naturbetesmarker är exempel på sådana marker.

Biologisk mångfald

Ur ett globalt perspektiv är animalieproduktion ett av de allvarligaste hoten mot många växt- och djurarter p.g.a. de stora ytor jordbruksmark som krävs för bete och foderproduktion och således tränger undan naturlig vegetation.2 I Sverige finns många av de hotade växt- och djurarterna i jordbrukslandskapet. Om köttproduktionen gynnar eller missgynnar arter beror i stor utsträckning på hur fälten och den omgivande miljön ser ut och hur produktionen sker. Mycket av svensk lammproduktion sker sannolikt på naturbeten. Kött som produceras på naturbeten får grönt ljus i kategorin biologisk mångfald eftersom bete i sådana marker är en nödvändighet för att bevara många känsliga och hotade arter. Även ekologiskt bete får grönt ljus då studier visar att den biologiska mångfalden ökar på ekologiska gårdar. Då det EU-ekologiska regelverket bedöms som svagt vad gäller beteskravet får importerat ekologiskt lamm gult ljus som annan ekologisk produktion.

Kemiska bekämpningsmedel

I ekologisk produktion används inga naturfrämmande bekämpningsmedel. Det blir alltså grönt ljus för ekologiskt lammkött i denna kategori. Då naturbetesdjuren utfodras övervägande med vallfoder (gräs, klöver och andra baljväxter) är bekämpningsmedelsanvändningen låg för allt naturbeteskött. Lammkött från naturbete får gult ljus i Köttguiden.

Djurvälfärd

Alla får och lamm i Sverige skyddas av svensk djurskyddslagstiftning som förbjuder kirurgiska ingrepp och slakt utan bedövning och ställer krav på bete under betesperioden (2-4 månader beroende på vart i landet betet sker). Utöver det ska djur i ekologisk produktion ha möjlighet att vistas ute i rastgårdar under delar av dygnet under resten av året. I EUs regelverk för ekologisk produktion finns utökade djurskyddsregler, men kravet för bete är svagt formulerat och det kan räcka med utevistelse i en rastgård. Det finns inte heller några regler som begränsar transporttiden inför slakt. Detta kan naturligtvis skilja sig en hel del länder emellan men en generell bedömning av EU-ekologiskt blir rött ljus för djurvälfärd.

Antibiotika

Ekologiskt räknas som ett program som verifierar en kontrollerad antibiotikaanvändning och kött från svenskt certifierat naturbete lyder under svensk lag som är mycket restriktiv vad gäller antibiotikaanvändningen till djur. Detta ger grönt ljus i Köttguiden.

Följ ljussignalerna

Ljussignalerna rött, gult och grönt hjälper dig att välja rätt. Köttguiden granskar olika köttslag, ägg och ostar utifrån fem kategorier – klimat, biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd, samt antibiotika – och visar även på andra proteinkällor som kan ersätta kött på tallriken.

Rött = Varning

Det finns risk för mycket hög påverkan på planeten – undvik eller ställ högre krav på varor i denna kategori.

Gult = Var försiktig

Utmaningar finns inom miljö och/eller djurens välfärd – var försiktig med varor i denna kategori.

Grönt = Ät ibland

Välj varor med grönt ljus om du äter kött, ost eller ägg.

Är lammkött bättre för klimatet än nötkött?

Får släpper precis som nötdjur ut metan i sin fodersmältning. De få beräkningar som gjorts visar att klimatpåverkan per kg lammkött ligger något lägre än för nötkött. Hur stora utsläppen blir från lammproduktionen varierar mycket eftersom uppfödningsformerna är mycket olika. Beroende på bland annat vad fåren och lammen äter, vilket gödselsystem som används och i vilken takt lammen föds samt hur många avkommor tackorna får per år varierar utsläppen. Dock hamnar utsläppen oavsett uppfödningssystem för lamm på över 14 kg CO2e per kg kött som används som gräns för rött ljus i Köttguiden.4

Trafikljus_köttguiden_1600x1200

Frågor med svar om Köttguiden

Varför ger WWF ut Köttguiden och vad betyder färgerna?

Läs svaren här

Källor

  1. Röös. 2012. Mat-klimat-listan. Version 1.0. Rapport 040. Institutionen för energi och teknik. SLU.
  2. MEA. 2005. Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. World Resources Institute.
  3. Winqvist. 2012. Ekologisk produktion och biologisk mångfald – kunskapssyntes. EPOK. SLU.
  4. Röös. 2012. Mat-klimat-listan. Version 1.0. Rapport 040. Institutionen för energi och teknik. SLU.
  5. Cederberg m fl. 2011. Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter. SIK-rapport 830.

Kontakt

Hjälp till att förbättra Köttguiden

Ny forskning, ny kunskap, förändrade regelverk och en föränderlig verklighet gör att Köttguidens kriterier och bedömningar behöver utvärderas och uppdateras kontinuerligt. Mejla därför gärna tips och synpunkter till oss på mat@wwf.se.

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Välj betalsätt

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 25/11/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se