Ny WWF-rapport:

Stubbrytning – ett hot mot den biologiska mångfalden 


2009-04-22

Trycket på den svenska skogen ökar och riksdagens miljömål ”levande skogar” kommer inte att nås. Enligt en färsk WWF-rapport underskattas riskerna med stubbrytning för den biologiska mångfalden. WWF anser därför att stubbrytning även i fortsättningen endast bör tillåtas i begränsad försöksverksamhet. I morgon förväntas Skogsstyrelsen fatta ett principiellt viktigt beslut om att tillåta allmän stubbrytning inom skogsbruket.
 
Ett sådant beslut kommer innebära att det finns små lagliga möjligheter till att begränsa stubbrytning. Detta trots stora kunskapsluckor om konsekvenserna och de sannolika skador på den biologiska mångfalden som WWFs nya rapport – Stubbarnas biologiska betydelse underskattas! – visar. Den av skogsbruket finansierade miljöanalysen underskattar riskerna. En minskad biologisk mångfald kan även medföra ekonomiska konsekvenser för skogsbruket om till exempel att skadeinsekters naturliga fiender försvinner. Djurlivet som är beroende av insekter kommer att påverkas negativt.

– Vår analys visar att skogsbrukets stubbar underskattats i brist på annan död ved. Många allmänt förekommande arter av vedskalbaggar är sannolikt vanliga idag tack vare att de reproducerar sig i hyggesstubbar, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Anledningen till att införa stubbrytning som ny metod, är att öka andelen bioenergi i Sverige för att nå klimatmålen – men också för att säkerställa att värmekraftverken inte konkurrerar om massaveden till pappersindustrin.

– Tyvärr nämns naturvård och våra internationella åtaganden om att värna den biologiska mångfalden sällan i debatten kring klimatet och skogens roll som förnybar energikälla, säger Peter Roberntz, bioenergiansvarig på WWF. Förutom till papper och virke levererar skogen redan idag 17 procent till Sveriges energianvändning. Men många vill ha ut mer. Även WWF tror att detta kan vara möjligt, men det förutsätter en förstärkt naturvård så att även övriga miljömål uppfylls.

Regeringen verkar vara idel öra för skogsbrukets och andra särintressens argument för ökad produktion och uttag av biobränsle. Införandet av nya metoder och en intensifiering av skogsbruket utan uppnådda miljömål tycks inte bekymra regeringen. Regeringen föregick miljöanalysen genom att i skogspropositionen tydligt ange stubbrytning som en lämplig metod för produktion av biobränsle. Skogsstyrelsen gavs i uppdrag att utforma rådgivningsinsatser redan innan miljöanalysens resultat var kända.

– Biobränsle från skogen kan vara ett ekologiskt hållbart alternativ, men bara om skogsbruket bedrivs på ett balanserat och ansvarsfullt sätt. För att kunna ta ställning till allmän stubbrytning krävs mer kunskap om miljökonsekvenserna än vad som finns idag, avslutar Lasse Gustavsson.


WWFs rapport ”Stubbarnas biologiska betydelse underskattas! Potentiella konsekvenser av storskalig stubbskörd på den vedberoende biologiska mångfalden” kan laddas ner här intill.
 
 

För mer information:

Lasse Gustavsson, generalsekreterare, WWF
Tfn: 070-105 30 55
 
Peter Roberntz, bioenergiansvarig, WWF
Tfn: 08-624 74 42, 0733-42 32 27

Katarina Herou, pressekreterare, WWF
Tfn: 08-546 575 07, 0702-825 125
 
 
Senast uppdaterad 2009-04-22
 
 
 
Bilder för nedladdning
Foto: Peter Roberntz, WWF
Foto: Peter Roberntz, WWF
 
Foto: Peter Roberntz, WWF
Foto: Peter Roberntz, WWF
Ladda ner rapporten
Fotnot
Regeringen har i skogspropositionen (2007/08:108) angivit en rad åtgärder som kommer innebära en intensifiering av skogsbruket om dessa genomförs. I Jordbruks-departementets regleringsbrev Jo2008/3942 har Skogsstyrelsen fått i uppdrag att "utforma rådgivningsinsatser om lämpliga metoder för stubbutvinning". Skogsstyrelsens beslut om stubbrytning är principiellt mycket viktigt, eftersom det är första gången en ny metod prövas inom ramen för skogsvårdslagens krav på miljöanalys. Nästa nya metod för prövning blir sannolikt intensivodling, dvs omvandling av skogsmark till snabbväxande, gödslade skogsplantager. Möjlighet till utvidgningen av odling av främmande trädslag är redan på gång.