WWF välkomnar miljösatsningar i regeringens statsbudget – men mer behövs 

– Det är bra att budgeten tar höjd för att möta de stora utmaningar världen står inför när det gäller en gemensam framtid inom ramarna för en planet. Men ska Sverige ta täten för planetens framtid behövs ytterligare satsningar, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

 

Planeten Jorden. Foto: NASA / WWFVi välkomnar att Sverige tar sitt internationella klimatansvar på allvar. De 500 miljoner kronorna i extra medel till internationell klimatfinansiering som regeringen aviserar i sin budget, är mycket välkommet. Men det är mindre än vi hade förväntat oss i år med tanke på att regeringen har utlovat 4 miljarder kronor till FN:s Gröna Klimatfond under mandatperioden. För att fylla sin rättvisa andel av den utlovade klimatfinansieringen om 100 miljarder dollar till år 2020 bör Sverige bidra med 2,3 miljarder kronor per år.


Vi välkomnar även regeringens vision att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. WWF hade dock velat se att satsningen på laddningsinfrastrukturen för elbilar skedde nationellt istället för på regional nivå. Vi välkomnar också det utökade solcellstödet även om en enklare väg kunde ha valts.  

Trafikstockning. Foto: Edward Parker / WWFDet är bra att fyra miljarder tas in i statsbudgeten genom en bensin- och dieselskatt som motsvarar en 3-procentig ökning av bensin- och dieselpriset för konsumenten.
– Det här är en viktig signal för att ställa om Sveriges största inhemska utsläpp – transporterna – samtidigt som det ger medel till de välbehövliga insatser som presenteras.  Men för att  nå målet om fossilfrihet behövs också tydliga styrmedel för att minska utsläppen från industrin som nu får fortsatt koldioxid- och energiskattebefrielse, säger Håkan Wirtén. 

De ökade anslagen för biologisk mångfald är mycket välkomna. Hoten mot arter och naturmiljöer är stort både globalt och i Sverige. För att vända trenden och nå de svenska miljömålen beräknar WWF att anslagen i den svenska budgeten för skydd och skötsel av biologisk mångfald behöver uppgå till minst 4 miljarder per år för att Sveriges miljömål ska nås. Att anslagen nu uppgår till knappt 2,7 miljarder kronor per år är ett steg i rätt riktning.  

I dagarna presenterade WWF den globala rapporten Living Blue Planet Report som visade att populationerna av marina däggdjur, sjöfåglar, kräldjur och fisk i snitt har halverats sedan 1970 och att många viktiga livsmiljöer fortsätter att försvinna.

– Att regeringen satsar extra på havs-och vattenmiljö, miljöövervakning och Havs- och vattenmyndighetens verksamhet är mycket bra, men området är eftersatt och det skulle behövas betydligt större satsningar för att vända trenden i haven, säger Håkan Wirtén.

Samtidigt som budgeten stärkts på flera områden, ser WWF framtida utmaningar, exempelvis när det gäller att stärka kustbevakningens arbete med kontroll av fiske och utsläpp till havs. För att nå de vattenrelaterade miljömålen behöver man säkra anslag till åtgärdsprogrammen inom ramen för vattendirektivet och en ny, modern vattenlagstiftning behöver komma på plats.  

Senast uppdaterad 2015-09-23