Amazonas. Foto: Zig koch / WWF

 

 

Living Amazon Report 2016 - ny WWF-rapport

Amazonas skogsområden är utsatta för ett ohållbart ekonomiskt tryck och den negativa förändring som äger rum i Amazonas saknar motstycke i världen.

Amazonas. Foto: Adriano Gambarinin / WWFDet visar WWFs nya rapport ”Living Amazon Report 2016”. Rapporten tar upp både regional och global påverkan på Amazonas och visar varför ett samarbete mellan de berörda länderna är avgörande för områdets framtid.

Amazonas sträcker sig över åtta länder i Sydamerika. I området bor 34 miljoner människor fördelade på 350 folkgrupper och i skogarna finns en tiondel av världens arter. Enligt WWFs rapport har fler än 2 000 nya arter av växter och ryggradsdjur beskrivits i Amazonas sedan 1999 – en otrolig mångfald.

 

Varning för försämrad lagstiftning

Trots mångfalden och den avgörande betydelse som detta världens största regnskogs- och flodsystem har, varnar rapporten för en påtaglig försämring av den lagstiftning som tidigare tagits fram för att skydda Amazonas.


WWF har analyserat den pågående skogsavverkningen, inklusive 31 olika ”avskogningsfronter” som sätter hård press på skogsområdet från alla håll. Jordbruk och boskapsuppfödning är bara några kritiska exempel på verksamheter som har visat sig driva på den ohållbara användningen av Amazonas resurser.

 

Amazonas. Foto: Staffan Widstrand / WWF


Samarbete över gränserna nödvändigt

Enligt rapporten består Amazonas i huvudsak av en enda ekologisk enhet, vilket gör att insatser enbart på nationell nivå inte räcker för att bevara området. I stället krävs omfattande, multinationella insatser för att motverka den pågående negativa utvecklingen.

För att säkra lönsamheten för hela Amazonasområdet och dess varor och tjänster – för lokalbefolkningen, länderna i regionen och övriga världen – är det helt nödvändigt att samarbeta över landsgränserna.

Rapporten understryker vikten av att satsa på utveckling, bevarandearbete och en gemensam strategi länderna emellan när det gäller nationell och regional planering.

I rapporten finns nyckelprinciper för Amazonas framtid och en guide för hur en hållbar framtid kan förverkligas genom stöd till områdets naturliga system, till befolkningen och till framtagning och genomförande av handlingsplaner för en långsiktigt hållbar ekonomi och förvaltning.

 

Viktigt främja ansvarsfull produktion

En av de viktigaste åtgärderna är att främja ansvarsfull produktion och här kan även svenska företag göra en insats. Ett positivt exempel är den svenska sojadialogen där svenska företag har förbundit sig att använda certifierad soja i sin produktion av både svenska och importerade livsmedel.
Läs mer om sojaproduktionen här

Senast uppdaterad 2016-07-08

Rapport:
Living Amazon Report 2016

WWF Soy Scorecard 2016

 

WWF har undersökt 133 ledande företag i livsmedelsbranschen och analyserat hur ansvarsfulla de är när det gäller användningen av den soja som används som djurfoder. Företagen är livsmedelskedjor, måltidsleverantörer och livsmedelsproducenter som producerar ägg, mjölk och köttprodukter samt producenter av djurfoder. Företagen kommer från 9 länder. 16 företag har rankats som föregångare. Av dessa är 9 svenska.

 

WWF Soy Scorecard 2016