Svenska Pärlor – skyddsstatus samtliga 63 pärlor i Sveriges 21 län

WWFs kommentarer efter kontakt med Länsstyrelserna:

 

 

Gävleborgs län:

Länets tre Svenska Pärlor är Fjärilsvägen vid Grinduga, Limön och Hornslandet. Fjärilsvägen vid Grinduga har inget formellt skydd, men skötseln finansieras bland annat av åtgärdsprogram för väddnätfjäril. WWF hoppas dock på mer långvariga avtal som kan kombineras med skötsel av omkringliggande reservat.

 

WWF värdesätter också Gävle kommuns arbete med att formellt skydda Limön som naturreservat. På Hornslandet finns idag flera naturreservat och stora delar av området är utsett till Ekopark av Sveaskog, vilket ger området ett gott men begränsat skydd.

  


Värmlands län

Värmlands län har följande Pärlor: Glaskogen, Brattforsheden och Lurön. Glaskogen är idag länets största naturreservat, men bara en liten del har formellt skydd mot skogsavverkning. Länsstyrelsen är dock beredd att utöka skyddet om viktiga delar av området hotas. WWF ser gärna att skyddet mot avverkning stärks inom området. Brattforsheden är Värmlands andra Pärla, med bland annat ett bestånd av den sällsynta sandödlan. Även här ser WWF gärna att skogsskyddet stärks inom området. Lurö skärgård i Vänern är också naturreservat. WWF ser det som positivt att Länsstyrelsen arbetar med utökningar av området och framför allt att stora arealer betesmark nu restaureras inom ett EU Life-projekt.

 

 


Kronobergs län

Pärlorna Möckeln, Krogshult och Tolg finns idag inte med i Länsstyrelsens planer för skydd av värdefull natur. Det finns dock ett flertal naturreservat och naturvårdsavtal i och omkring sjön Möckeln. I Södra Möckeln har naturvänner hösten 2016 lyckats få värdefulla strandängar runt Bökhult skyddade från hotande bostadsexploatering.

WWF hoppas att odlingslandskapet i Krogshult och Tolg får stöd så att skötseln av betesmarker kan fortsätta. Det skulle säkra en stor mängd naturvärden.

 

 


Hallands län

Inom alla de tre Svenska Pärlorna i Hallands län; Ugglarp, Galtabäck-Lynga och Trönningeängar-Påarp, pågår just nu diskussioner om att bilda naturreservat eller att utöka arealen skyddat område. WWF ser med glädje på denna utveckling och hoppas att arbetet skall resultera i fler naturreservat.

 

 


Blekinge län

Länsstyrelsen arbetar för närvarande med länets samtliga Pärlor; Hästholmen-Ytterön, Mörrumsån och Hanö, vilket är glädjande. WWF ser med särskilt intresse på arbetet längs Mörrumsån som inom en snar framtid kan resultera i att hela 2,6 mil av ån skyddas. När det gäller Hanö förhandlar man nu med markägare om att området ska bli naturreservat. 

 

 


Jönköpings län

Länets tre Pärlor är Östra Vätterbranterna, Skiröområdet och Ljunghems backar. Inom biosfärområdet Östra Vätterbranterna har flera områden nyligen blivit naturreservat, utökats eller håller på att bildas. Likaså pågår reservatsbildning inom Skiröområdet. WWF ser med intresse fram emot fortsatt arbete inom biosfärområdet Östra Vätterbranterna, där man numera bara bildar nya reservat om initiativet kommer från markägaren.

 

 


Västernorrlands län

Länets tre Svenska Pärlor är Mjällån, Ångermanälven och Mjältön. WWF hoppas att Länsstyrelsens karteringsarbete i Mjällådalen skall resultera i formellt skydd av de mest värdefulla områdena. Ån är oreglerad och är därför speciellt värdefull. WWF ser också med stort intresse på arbetet att skydda de få återstående outbyggda delarna av Ångermanälven, speciellt arbetet i Röån, ett biflöde till Ångermanälven, som idag är helt oreglerat.

 

 


Östergötlands län

De Svenska Pärlorna i Östergötland utgörs, inte förvånande, av skärgård och eklandskap: Gryts skärgård, Sturefors eklandskap och Eklandskapet söder och öster om Linköping samt ned mot Åtvidaberg. WWF värdesätter Länsstyrelsens arbete i ekskogarna söder och öster om Linköping samt ner mot Åtvidaberg, där vi kan förvänta oss ett antal nya reservat inom den närmaste framtiden. Arbetet med grön infrastruktur i detta område är både spännande och nydanande. Sedan flera år har WWF och Länsstyrelsen ett samarbete i Gryts skärgård där flera områden fått förstärkt skötsel eller har restaurerats.

 

 


Gotlands län

Samtliga tre Svenska Pärlor på Gotland; Ojnareskogen, Filehajdar och Hoburgen med omgivande marina miljöer, är områden som har mycket stora naturvärden som också är av internationell betydelse.


WWF värdesätter stort Länsstyrelsens arbete med att bilda en nationalpark,inkl Ojnareskogen, på norra Gotland. Om det lyckas kommer inte bara viktiga naturvärden av internationell betydelse att skyddas, det kommer också att säkra den framtida vattenförsörjningen på norra Gotland och öka intresset från internationella turister. När det gäller Hoburgen ser WWF fram emot att ett marint reservat bildas, vi vet att inventeringar pågår. File-Hajdar bör få ett utökat Natura-2000 skydd. Med utvidgningen säkras ca 80 % av nipsippans förekomst på Filehajdar. Förutom de nationellt identifierade bristnaturtyperna, basiska berghällar, kartshällmarker, rikkärr och trädklädda betesmarker, så tillkommer i området över 200 ha alvar.

 

 


Örebro län

Länets tre Svenska Pärlor är Hackvad med sina unika drumliner, sandfältsområdet Lerbäcksmon och de artrika lövskogarna runt Hjälmaren. WWF hoppas att skötseln av eklandskapet i Hackvad prioriteras så att såväl återväxten av ek som skötseln av betesmarkerna säkras. Skötseln av skogarna längs Hjälmaren har såväl stora utmaningar som möjligheter. WWF hoppas att arbetet kan resultera i ett långsiktigt skydd som också säkrar den framtida skötseln av strandängar, strandskogar och betesmarker. Landskapet skulle passa som en del av UNESCOs Biosfärprogram och i framtiden kunna bli ett nytt biosfärområde.

 

 


Västerbottens län

Länets Pärlor är Rönnbäcksnäset, Kultsjön och Vindelfjällen med Vindelälven. Vindelfjällen och Vindelälven är en av de Pärlor som har naturvärden som är av internationell betydelse. Idag pågår ett spännande arbete med att få in området i UNESCOs biosfärprogram som Norrlands första biosfärområde. WWF menar att områdets naturvärden och storlek gör det till en av Sveriges viktigaste kandidater för en framtida nationalpark. WWF gläds därför åt att Länsstyrelsen förordar en förstudie om nationalparksbildning, för att grundligt utvärdera förutsättningarna. WWF tycker att det är glädjande att Rönnbäcksnäset nu ägs av Naturvårdsverket, vilket ger goda möjligheter för framtida reservatsbildning . WWF hoppas också att de gruvplaner som finns för området skrinläggs så att reservatsbildningen kan fortsätta.

 

 


Skåne län

Skåne läns tre Pärlor är Fyledalen, Djurrödbäckens dalgång och Torups bokskog. WWF värdesätter Länsstyrelsens arbete och markägarens intentioner med de nybildade reservaten Fyledalen och Djurrödsbäcken. Det känns också tillfredsställande att Länsstyrelsen nu vill fortsätta arbetet med att utöka båda dessa viktiga Svenska Pärlor. Arbetet med att skydda Torups bokskog bör tas upp igen. Många av de gamla träden i skogen hyser en exklusiv insektsfauna som inte hittas på många ställen i Sverige. Totalt har man hittills funnit 253 olika skalbaggsarter. Här finns också åtta fladdermusarter och från fågeltornet kan man skåda rödbena, enkelbeckasin, brushane, skedand, kricka, stjärtand och årta.

 

 


Västra Götalands län

Västra Götalands tre Pärlor är Svartedalen, Marstrandsskärgården och Bullarensjöarna/Enningdalsälven. WWF ser med glädje att arbetet med stadsnära Svartedalen har gått framåt och att de viktigaste naturvärdena nu är skyddade. Likaså är det tillfredsställande att arbetet i Marstrands skärgård går framåt. Vi inser komplexiteten av skyddsarbetet och ser fram mot reservatsbeslut om några år.

 

 


Norrbottens län

I Norrbottens län finns några av de till ytan största Svenska Pärlorna; Jelka-Rimakåbbå, Karatj-Råvvåive, samt den mindre Pärlan Kärkevagge. WWF finner det mycket glädjande att arbetet med att skydda det jättelika området Jelka-Rimakåbbå i Jokkmokks kommun är framgångsrikt. Vi gratulerar både enskilda, lokala föreningar och Länsstyrelsen för ett resultatinriktat naturvårdsarbete och ser fram mot att fira bildandet av naturreservatet Jelka Rimakåbbå nästa år.


Den andra Pärlan Karatj-Råvvåive kräver mer arbete innan ett reservatsbeslut kan fattas. Här är markägaren Jokkmokks Allmänning öppen för att byta det värdefulla området mot ersättningsmark – men staten har ännu inte kommit upp med acceptabla marker. WWF understryker områdets betydelse och vädjar till regeringen att underlätta arbetet att finna ersättningsmark så att Länsstyrelsen kan avsluta arbetet med att bilda naturreservat. Tillsammans skulle dessa två områden bilda ett av Europas största skyddade områden, till glädje för framtidens vildmarks- och fjällskogsentusiaster. Det trollska området Kärkevagge har ännu inte formellt områdesskydd men ingår i det europeiska nätverket för Europas finaste natur, Natura 2000. WWF håller med om att hotbilden är låg för detta fjällområde, men hoppas ändå säkra området som naturreservat inom en inte så avlägsen framtid.
 

 


Jämtlands län

Jämtlands läns Svenska Pärlor utgörs av fjällhed; Flatruet och våtmarksområdena; Ånnsjön, Gullhög och Tönningefloarna. WWF värdesätter att de båda våtmarksområdena är Natura 2000- och så kallade Ramsarområden (viktiga våtmarksområden, speciellt för fåglar) samt att Länsstyrelsen nu arbetar för att i framtiden få till ett reservatsbeslut. WWF hoppas också att Flatruet kommer upp på listorna för framtida naturreservat, eftersom det är både lättåtkomligt och har en rik fågel- och insektsfauna. Åtkomligheten (med bil) gör området intressant även för människor med begränsad rörlighet, som därmed lätt kan uppleva fjällområdets storslagenhet.

 

 


Dalarnas län

De tre Svenska Pärlorna i Dalarnas län utgörs av Ore skogsrike, Koppångenområdet och Vildmarksriket. I både Ore och Vildmarksriket arbetar Länsstyrelsen med nybildning av reservat som i Ore skogsrike kan resultera i sammanlagt cirka 1700 hektar skyddade skogar. Koppångenområdet, som innehåller värdefulla våtmarker med mellanliggande gammelskog, är till stor del väl skyddat som naturreservat.  WWF värdesätter det stora engagemang som visas av privatpersoner och ideella organisationer för att skydda de mest värdefulla områdena i dessa stora skogslandskap. De mest värdefulla områdena motsvarar intressant nog cirka 20 procent av landskapens yta, vilket också är Regeringens mål för skydd av landmiljö. Det skulle därför vara ett naturligt mål att alla dessa värdefulla områden (sammanlagt cirka 20 procent av arealen) av Vildmarksriket och Ore skogsrike får formellt skydd som naturreservat.

 

 


Kalmar län

Kalmar län är rikt på värdefulla miljöer som rinnande vatten, ädellövskogar och alvarsmarker. De tre Svenska Pärlorna är Alsterån, Emån och Mittlandsskogen på Öland. Av dessa områden har arbetet att få till formellt skydd kommit längst för Emån.

 

WWF ser med glädje att två biflöden till Emån inom en snar framtid kommer att få formellt skydd. WWF inser också den komplexitet som omger reservatsarbetet i Mittlandsskogen med ett stort antal markägare. Skogen har dock mycket höga naturvårdsvärden, även ur ett nordeuropeiskt perspektiv, med stora heltäckande ädellövskogar, rika våtmarker och artrika hässlen, lågväxta hasselområden. Detta landskap är i stort behov av skötsel, som exempelvis bete. WWF uppskattar därför Länsstyrelsens arbete med att säkra skötseln med naturvårdsavtal, i en tid då EUs miljöersättningar är låga. Området har så stora naturvårdsvärden att det skulle passa med ett framtida formellt skydd, som exempelvis naturreservat.

 

 


Västmanlands län

Västmanlands län har många viktiga våtmarker och vattendrag, samt är ett skogslän med hårt brukad skog. De tre Svenska Pärlorna; Slagårda, Fläcksjön och Hedströmmen skyddas nu samtliga, men runt Fläcksjön finns utvecklingspotential och mer skyddsbehov. När det gäller Fläcksjön är det bra med naturvårdsavtal och biotopskydd och att stora delar är Natura 2000-område. Men WWF anser som Naturvårdsverket, att stora delar av Fläcksjön med omgivande fågelmarker, bör bli naturreservat för att skydda häckande svarttärna och andra arter. Vidare bör då även besöksnäringen utökas med fågeltorn och spångar. Området har stora värden och fler skulle upptäcka denna Svenska Pärla om den blev mer besöksvänlig.

 

Länsstyrelsen föreslog förra året att de delar av Hedströmmen med biflöden, som ligger i Malingsbo-Kloten, skulle bli ett nytt Natura 2000-område. Frågan har även aktualiserats inom arbetet med en översyn av naturreservatet Malingsbo-Kloten. WWFs kommentar: ”glädjande med förslag på fler områdesskydd, även bra med nytt Natura 2000 i detta fisk- och fågelrika område”. Slagårda i Västerås kommun är nu avsatt som naturskyddsområde av Sveaskog. WWF tycker att det är mycket bra att den ugglerika skogen skyddas.  Många besökare kommer nu även att få bättre möjligheter att studera skogens fåglar. Det är även bra att hävd av ängsmarker ligger i planeringen.

 

 


Södermanlands län

Södermanlands län har följande Svenska Pärlor: sjön Båven, Hartsö och sjön Likstammen. Alla områden är Natura 2000-områden och ingår därmed i den exklusiva listan av Europas finaste natur. Runt Båven finns idag fyra naturreservat, samt området ”Hornskogen” som är identifierad som skyddsvärd skog i en rapport från Naturvårdsverket. WWF önskar även att detta område får formellt skydd så snart som möjligt. Hartsö är ett naturreservat, men de marina delarna ingår inte i reservatet. Dock är dessa skyddade vår och sommar som fågelskyddsområde, vilket medför att det under den tiden är tillträdesförbud. Eftersom de marina skyddade områdena är färre än de på land önskar WWF att även fågelskyddsområdet stärks som naturreservat så snart som möjligt. Runt den vackra sjön Likstammen finns idag ett naturreservat, och ytterligare ett är på gång, vilket naturligtvis uppskattas av WWF.

 

 


Stockholm län

Stockholms län har tre Svenska Pärlor, alla limniska, det vill säga sötvattensområden: Råstasjön, Garnsviken/Venngarn och Kagghamraån. Stadsnära naturområden är viktiga av flera orsaker: för människors hälsa, för rekreation och motion, och för att ge människor förståelse för betydelsen av natur. WWF värdesätter därför Länsstyrelsens satsningar på projektet "Aldrig långt till naturen" som går ut på att öka stadsnära skyddad natur. Det är också mycket glädjande att Solna nu bestämmer sig för att bilda reservat runt Råstasjön – en sjö som ger tusentals närboende människor möjlighet att uppleva högklassig natur i sitt närområde.

 

Arbetet runt Garnsviken/Venngarn är också positivt med reservatet Askarehage, där WWF tidigare hjälpt till med restaurering, och fågelskyddsområdet som ger skydd under fåglarnas häckningssäsong. WWF önskar att ett helhetsgrepp tas på hela området. Idag är före detta betesmarker igenvuxna och behöver restaureras och sedan betas. Sigtuna kommun skulle kunna utveckla och säkra naturvärdena och göra hela området (inklusive nyrestaurerade Venngarn) till ett attraktivt kultur- och naturparadis. Det är positivt att Kagghamraån finns under Länsstyrelsens "radar" och det är WWFs förhoppning att det formella skyddsarbetet snart kommer att resultera i en rejäl utökning av nuvarande naturreservat.

 

 


Uppsala län

Uppsala läns tre Svenska Pärlor är Björns skärgård, Gräsö och Årike Fyris.


WWF stöder arbetet med att få ön Björn till ett kommunalt reservat.


Gräsö är en stor ö med många stora naturvärden och ett naturreservat. Idag har betet försvunnit och på många ställen syns igenväxning tydligt. WWF hoppas att arbetet med att utöka betesdriften på ön blir lyckosam. Lönnholmen och Söderbodas utmarker är särskilt skyddsvärda och behöver långsiktigt säkrad betesdrift.


WWF önskar också att Årike Fyris blir kommunalt naturreservat då dess värde som tätortsnära Pärla för Uppsalabor inte kan underskattas.

 


 

Senast uppdaterad 2018-09-13