© Florian Schulz/visionsofthewild.com

 

 

Ny rapport föreslår åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan

2018-05-09
Svenskarnas klimatgasutsläpp från flygresor ökar enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute, genomförd på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Utred möjligheten att införa moms för utrikesflyg, hitta sätt att minska flygandet i offentlig förvaltning, förbättra tågtrafiken i Sverige och investera i snabbtåg inom EU är några av de styrmedel och åtgärder som föreslås för att minska utsläppen.

Flygplan på Singapores flygplats. Foto: Matthew Lee / WWFRapporten, som utöver flyget även tar upp svenskarnas konsumtion av livsmedel, visar att befintliga styrmedel och åtgärder inte är tillräckliga för att minska klimatpåverkan.

Globalt kan flygtrafiken vara nära sju gånger större år 2050 än i dag, om inget görs för att begränsa den. I dag flyger dessutom svenskarna nästan sju gånger mer än det globala genomsnittet.  I Sverige har antalet utrikesresor med flyg mer än dubblerats sedan början av 1990-talet. Svenskarnas flygresor har en klimatpåverkan som är jämförbar med den svenska biltrafiken.

Ola Hansén. Foto: WWF– Vi behöver genomföra åtgärder som avsevärt minskar flygets klimatpåverkan, vilket bland annat innebär att vi måste flyga mindre. Då är det viktigt att det finns alternativ till flyget, säger Ola Hansén, klimatexpert på WWF.

För att Sverige ska nå långsiktigt hållbara konsumtionsnivåer i linje med Parisavtalets ambitioner krävs mer kraftfulla åtgärder. Satsningar på mer energieffektiva flygplan och inblandning av biodrivmedel i tanken kan på sikt minska en flygresas klimatpåverkan. Därutöver kan åtgärder för gröna flygningar med kortare, rakare flygleder vara viktiga. Men dessa åtgärder är inte tillräckliga för att nå de kraftiga utsläppsminskningar som krävs, och höghöjdseffekterna kommer fortfarande att kvarstå.

Kondensstrimmor efter flygplan. Foto: Chris Martin Bahr / WWFSverige behöver därför vidta åtgärder för att minska antalet flygresor. Flygskatten kan dämpa den nuvarande ökningen av flygresorna, men sammantaget bedöms flygresorna ändå fortsätta öka. Därför behövs åtgärder och mer transformativa förändringar och forskarna rekommenderar därför fler insatser som ökar förståelsen för hur svenskarnas behov av flygresor kan minska och i sin tur bidra till att förändra svenskarnas beteenden.

Enligt forskarna är biobränslen en omdebatterad bränslekälla som idag inte produceras i tillräckligt stora kvantiteter för att täcka flygets behov. Konkurrensen om biobränslen från andra sektorer är också stor. WWF bedömer att biomassan idag är en begränsad och redan hårt nyttjad resurs både i Sverige och globalt.

– Även om det svenska inrikesflyget skulle kunna drivas på restprodukter från skogsindustrin genom att byta ut annan användning, är det på global nivå så att utbudet av hållbart producerat biodrivmedel endast räcker till en liten del av det som skulle behövas, säger Ola Hansén.

 

Foto: Martin Harvey / WWFPå livsmedelssidan belyser rapporten bland annat svenskarnas köttkonsumtion och föreslår att vegetarisk mat borde vara norm i offentlig sektor. Möjligheten att införa klimatskatt för livsmedel föreslås också utredas i kombination med subventionerade priser på frukt och grönsaker. En generell slutsats är att Sverige framöver bör redovisa de konsumtionsbaserade utsläppen som komplement till de nationella utsläppen. Det innebär att de utsläpp som genereras i andra länder för de varor och tjänster vi konsumerar här också bör synas och räknas med i den officiella utsläppsstatistiken.

 

Läs hela rapporten

Senast uppdaterad 2018-05-09

Rapporten

Rapport - Att se hela bilden.

Rapport - Att se hela bilden

Klimatpåverkan från hushållens konsumtion: Köttkonsumtionen och flyget.

Ladda ner rapporten