Valåret 2018

 

 

Politisk enighet om strategi att minska flygets klimatutsläpp – men svag vilja att ta bort subventioner

2018-06-01
Alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, vill minska flygets klimatpåverkan och ta fram en nationell strategi för detta. Det visar Klimatkompassen, den valenkät om klimatpolitiken som Världsnaturfonden WWF och Föräldravrålet gjort tillsammans. Viljan att se till att befintliga subventioner för flygtrafiken tas bort är dock inte lika stark.

Samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, svarar att de vill arbeta för att ta fram en samlad nationell strategi för att minska flygets klimatpåverkande utsläpp.

Håkan Wirtén. Foto: Birgit Leistmann-Walsh–Debatten om flyget har fått effekt bland riksdagens partier och nu finns det stor enighet om att flygets utsläpp behöver minska. Vi hoppas att den här enigheten nu leder till en gemensam parlamentarisk strategi med en palett av olika åtgärder, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Samtliga partier vill skärpa befintliga styrmedel och/eller införa nya styrmedel eller åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan, enligt Klimatkompassen. Exempel på styrmedel som har lyfts fram av partierna i enkäten är nationell flygskatt, att främja användandet av biobränsle genom en så kallad reduktionsplikt, att redovisa klimatpåverkan vid försäljning av flygbiljetter samt att verka för att driva på internationellt för en omförhandling av Chicago-konventionen*, vilket skulle möjliggöra beskattning av flygbränsle.

Kondensstrimmor från flyplan och vindkraft. Foto: KlimatkompassenIdag betalar inrikesflyget ingen energiskatt för sitt bränsle. Skatteundantaget uppgick 2017 till 860 miljoner i Sverige, enligt Naturskyddsföreningens rapport Avskaffa Klimatskadliga subventioner. Konsekvenserna har blivit att flyget inte haft några miljömässiga drivkrafter att energieffektivisera eller i någon större utsträckning gå över till biodrivmedel. Exempel på subventioner som partierna vill ta bort är det ekonomiska stödet från staten till flygplatser och moms. Totalt uppgick det statliga stödet till flyget 2015 tillsammans med driftstöd från kommunerna till 388 miljoner.

Kondensstrimmor efter flygplan. Foto: Chris Martin Bahr / WWFI Klimatkompassen har endast tre partier, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, svarat ”JA” på att de kommer att verka på nationell och EU-nivå för att ta bort befintliga subventioner till flygtrafiken. Men likt de andra partierna ser även dessa tre att vissa subventioner bör finnas kvar, exempelvis stöd till vissa regionala flygplatser. Även om de andra partierna svarade ”NEJ” på frågan så finns det exempel på subventioner som även de vill verka för att ta bort, särskilt på den internationella sidan.

–Det är tydligt att det finns en rad bra förslag från partierna om hur vi ska minska flygets klimatpåverkan. För klimatet och våra framtida generationer gäller det att vi inte ställer de här förslagen emot varandra utan politikerna måste använda hela verktygslådan för att komma åt flygets utsläpp, säger Frida Berry Eklund, talesperson för Föräldravrålet.

 

 

Fakta

* Den internationella luftfarten regleras genom FN-organet ICAO, med Chicagokonventionen som bas. Konventionen förbjuder i dag beskattning av flygbränsle på internationellt kommersiellt flyg.

 

Frågor angående flyget – Klimatkompassen 2018

Ladda ner hela listan med frågor och svar

  

 

Föräldravrålet

Senast uppdaterad 2018-05-31

WWF och Föräldravrålet uppmanar politikerna bland annat att:

  • Ta fram en samlad nationell strategi för att minska utsläppen från flyget.

  • Höj den befintliga flygskatten eller inför styrmedel som ger motsvarande kostnadspåslag, så att flyget i större utsträckning bär sina egna kostnader.

  • Inför moms på utrikesflyg, och höj successivt flygets momssats från nuvarande 6 procent till standardnivån för moms, 25 procent.

  • Inför differentierade start och landningsavgifter som gör det billigare för flygbolag som har mer utsläppssnåla flygresor.

  • Lägg inte mer statliga medel på nybyggnad eller utbyggnad av flygplatser. (exempelvis Sälen och Arlanda flygplats)

  • Gör det obligatoriskt att redovisa utsläpp vid försäljning av flygbiljetter. 

  • Öka andelen biodrivmedel baserade på bi- och restprodukter från svensk skogsindustri, förutsatt att de är hållbart producerade inom ramarna för naturens gränser och inte innebär ett ökat uttag från skogen.

  • Verka för att flygets bränsle, såväl nationellt som internationellt, beskattas i nivå med eller högre än andra transportslag (detta kräver en omförhandling av Chicagokonventionen från 1944 och EU:s Energiskattedirektiv)

Frågor angående flyget – Klimatkompassen 2018

Ladda ner hela listan med frågor och svar