(c) WWF / Fritz PÖLKING

Satsa på 100 procent förnybar energipolitik

2011-03-24 (publicerad i SvD Opinion) 

Idag, torsdag, träffas EU:s regeringschefer för att diskutera EU:s energiframtid. I ljuset av det som nu händer i Japan är det dags att på allvar se över möjligheten för Sverige att ta sig ur kärnkraftsparentesen och beroendet av fossil energi. Potentialen finns, nu är det politisk handling vi väntar på, skriver företrädare för Greenpeace, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen.

Sverige är ett av de länder i världen som har absolut bäst förutsättning att ställa om energisystemet till 100 procent förnybar energi. Vi i miljörörelsen och många med oss vet att det är möjligt. Bland annat i ljuset av det som nu händer i Japan är det dags att våra politiker på allvar ser över möjligheten för Sverige att ta sig ur vårt beroende av kärnkraft och fossil energi. Ett viktigt första steg för regeringen är att ge energimyndigheten i uppdrag att ta fram en färdplan för hur Sverige kan bli 100 procent förnybart. Potentialen finns. Nu är det politisk handling vi väntar på.

”Kärnkraften står inte inför någon ny, stor era i Sverige. Tvärtom. Kärnkraften är så som det slås fast i alliansregeringens energiproposition en parentes i Sveriges energihistoria.” Det var budskapet från miljöminister Andreas Carlgren i ett tal på Energiutblick den 16 mars – ett budskap som nu måste följas av konkret handling om vi inte ska fastna i vår svenska kärnkraftsparentes.

Tiden för en progressiv energipolitik är nu. Aldrig har förutsättningarna varit bättre. Vad Sveriges regering nu behöver göra är att till fullo undersöka hur vägen till ett svenskt hållbart energisystem, helt utan kärnkraft och fossila bränslen, skulle se ut. I linje med alliansens energiöverenskommelse ligger det i regeringens intresse att se hur beroendet av fossil energi och kärnkraft kan göras så kort som möjligt. Därför uppmanar vi regeringen att undersöka möjligheterna. Hur skulle det se ut om Sverige påbörjade omställningen till en 100 procent förnybar framtid? Hur kan Sverige dra nytta av att vara en del av den energiomställning som redan påbörjats i många andra länder?

Vi i miljörörelsen är övertygade om att på sikt behövs varken kärnkraft eller fossil energi någonstans i världen. Det har vi fått svart på vitt på när vi tagit fram våra omfattande energiscenarior. Och vi är övertygade om att det kommer att bli tydligt även för regeringen om den på allvar undersöker möjligheterna i Sverige. Potentialen för både förnybara bränslen och energieffektivisering är enorm. Om man jämför denna potential med den nuvarande kärnkraftsproduktionen får man en bra uppfattning om kärnkraftens överflödighet.

I genomsnitt producerar de svenska kärnkraftverken cirka 65 TWh el på ett år (en siffra som dock legat på 50–55 TWh under de två senaste åren). Regeringen har antagit ett planeringsmål på 30 TWh el från förnybar energi till 2020. Det betyder att vi kan stänga nästan hälften av våra reaktorer enbart genom att fullfölja de planerade satsningarna. Under de senaste två åren har svensk vindkraft ökat med över 2 TWh och enbart ökningen av bioenergianvändningen mellan 2009 och 2010 uppskattas till 10 TWh. Men det räcker inte. Sverige behöver långsiktiga mål. Regeringen behöver nu visa att de menar allvar med Andreas Carlgrens ord på Energiutblick: ”Den förnybara energins tid är här. Regeringen har valt den förnybara vägen. Den gröna ekonomins väg.”

El från biokraft har ökat med 5,5 TWh sedan 2003 och svensk vindkraft med 3,5 under samma tid. Här går utvecklingen fort. Hand i hand med det förnybara måste energieffektiviseringsåtgärder in. Det är den enskilt största och mest lönsamma åtgärden som vi kan genomföra för att bli av med kärnkraften. De exakta siffrorna är svåra att uppge. SERO (Sveriges energiföreningars riksorganisation) pratar om 54 TWh, Energirådgivarna pratar om att 40–60 procent av energin kan effektiviseras bort och i regeringens SOU från 2008 är siffran 40 TWh energi. En sak är säker, det är mycket och det är kostnadseffektivt.

Just nu är det många länder som ser över sin energiförsörjning. Med anledning av utvecklingen i Japan diskuterar EU:s regeringschefer idag konsekvenserna för EU:s energisystem. Sverige och Europa står inför ett tydligt vägval. Svenska politiker har hittills valt att hänga sig kvar i ett fossilenergi- och kärnkraftsberoende som dessutom käppar i hjulet för utbyggnaden av den förnybara energin. Satsningar på energieffektivisering har lyst med sin frånvaro. Eventuella planer på nya reaktorer gör att det blir osäkert för investerare vart vi egentligen är på väg.

Förra året var 62 procent av all ny energikapacitet som installerades i EU förnybar, samtidigt som trenden för kolkraft och kärnkraft var avveckling. Det handlar för Sveriges del om att lyfta huvudet och bli en del av den utveckling som redan satts igång i flera länder runt om i Europa. Varför inte börja med att ge energimyndigheten i uppdrag att ta fram en färdplan mot 100 procent förnybar energi?

Framtiden är förnybar, låt Sverige bli en del av framtiden.

 


PATRIK ERIKSSON
Kampanjchef, Greenpeace

HÅKAN WIRTÉN
Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

SVANTE AXELSSON
Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

 

 

Senast uppdaterad 2011-06-07

 

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se

 

Världsnaturfondens presstelefon är stängd följande dagar under helgerna:
 
Julafton
Juldagen
Annandag Jul
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagen
 
För akuta krisärenden, kontakta kommunikationschef Lisbeth Larsson via sms: 0708-21 71 56
 
Vi önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År!