(c) WWF / Fritz PÖLKING

”Regeringens skyldighet att rädda unika områden”

 

2012-11-06 (publicerad i DN) 

Jobb eller natur. Nordkalks verksamhet i Ojnareskogen på Gotland har tillfälligt stoppats efter beslut i Högs ta domstolen. Miljöminister Lena Ek har talat om möjligheten att göra en del av området till nationalpark. Men det räcker inte för att skydda den värdefulla naturen och för att uppfylla EU-rättens krav, skriver företrädare för naturvårdsintressena.

 
Frågan om de skyddsvärda områdena på norra Gotland har varit omdiskuterad under många år. Men först under senare tid har den uppmärksammats i riksmedierna. Att det rör sig om synnerligen höga naturvärden i ett unikt stort sammanhängande område är alla överens om.
 
Om täkten tillåts skulle förutom att ett unikt naturområde förstörs även närliggande Natura 2000-skyddade områden riskera att allvarligt skadas.

Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket föreslog redan 2005 att ytterligare delar av området borde skyddas enligt EU:s art- och habitatdirektiv och ingå i Natura 2000-nätverket av skyddade områden.

Sedan 2008 ingår det planerade täktområdet i Ojnareskogen även i ett 5 000 hektar stort område i Naturvårdsverkets nya nationalparksplan, som tagits fram på uppdrag av regeringen.

Alldeles obeaktat frågan om en eventuell nationalpark innebär de höga naturvärdena att området i sin helhet, inklusive det område som Nordkalk vill förstöra, redan borde ha pekats ut av regeringen som ett Natura 2000-område. Regeringen har inte bara en möjlighet, utan även en skyldighet att omgående säkerställa skydd för de unika områdena.

Att uppfylla denna skyldighet innebär med andra ord inte på något sätt otillbörligt ministerstyre. Det handlar om att uppfylla de krav som EU ställer på att särskilt värdefulla naturområden ska pekas ut och skyddas.

Det är viktigt att komma ihåg att skyddsärendet är påbörjat sedan flera år och det finns inte något lagakraftvunnet tillstånd. Högsta domstolens beslut om inhibering ger tid för regeringen och ansvariga myndigheter att förbereda frågan noga.

Det är bra att miljöminister Lena Ek inlett diskussioner med Naturvårdsverket om att göra en del av det sammanhängande Bästeträskområdet till nationalpark. Sjön Bästeträsk har värdefulla omgivande artrika myrar och kalkhällmarker, som bland annat Naturvårdsverkets experter tydligt slagit fast kommer att skadas om kalk bryts i det planerade täktområdet i Ojnareskogen.

Sjön Bästeträsk är dessutom redan skyddad som Natura 2000-område. Men trots det skulle ett beslut om att göra delar av det sammanhängande området till nationalpark inte med automatik leda till att Nordkalks planer stoppas.

En nationalpark ger i sig inte skydd mot påverkan från omgivningen. Ett sådant skydd följer däremot med ett Natura 2000-område, som regeringen alltså omgående bör utpeka - men inte bara i Bästeträsk utan i hela det sammanhängande området.
 
Därför måste Lena Ek vidga sitt inspel - från Bästeträsk till hela området, från nationalpark till Natura 2000-område. Endast så kan naturvärdena skyddas och EU-rätten uppfyllas.
 
I debatten har unika naturvärden och norra Gotlands vattenförsörjning ställts mot jobb på Gotland. Men enligt Naturvårdsverket finns det andra lokaliseringar på Gotland med samma kvaliteter på kalk och där risken för skada på värdefull natur och grundvatten är mycket mind­re. 2010 köpte Nordkalk ett stort område mark just där Naturvårdsverket pekat ut ett alternativ.
 
Efter Högsta domstolens nya beslut om inhibition har förhoppningar väckts om att HD nu kommer att ta upp hela ärendet till prövning och genom att korrekt tillämpa EU:s naturvårdsdirektiv se till att kalkbrytningen i området inte får ske.
 
Men Lena Ek och regeringen behöver inte vänta. De har alla möjligheter att rädda Gotlands vatten och skydda de unika naturvärdena i området redan nu. Naturvårdsverket, som ligger under Lena Eks eget miljödepartement, har redan utrett och föreslagit en del av området, Ojnare myr, som Natura 2000-område. Rent tekniskt är beslutet därför enkelt att fatta.
 
Det är hög tid att peka ut hela det aktuella området, inklusive täktområdet och Ojnare­skogen, till både Natura 2000-område och nationalpark.

 


Mikael Karlsson

Ordförande Naturskyddsföreningen
 
Peter Westman

Naturvårdschef WWF

Alva Snis Sigtryggsson

Fältbiologerna
 

 

 

 

Senast uppdaterad 2013-01-07

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se