(c) WWF / Fritz PÖLKING

Det är Reinfeldt som bör lära av Obama

2013-09-05 (Publicerad i Svd)

Den svenska regeringen bör lära av effektiva amerikanska åtgärder för att uppgradera Sveriges klimat- och energiarbete. Det skriver företrädare för Greenpeace, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen.

När USA:s president Barack Obama nu besöker Sverige står klimat- och energifrågor högt på agendan i samtalen med den svenska regeringen. Obama vill lära mer om Sveriges strategi för utsläppsminskningar, utveckling av miljöteknik och förnybara energikällor. Uppfattningen är att Sverige är i framkant på området förnybar energi. Men vad gäller en fungerande energimarknad, lagar och standarder för utsläppsbegränsningar, satsningar på förnybar energi och energieffektivisering är rollerna faktiskt omvända.
 
USA, ett land med enorm överkonsumtion och världens högsta per capita-utsläpp av koldioxid, är knappast att betrakta som ett föregångsland i termer av klimatinsatser. Parallellt med satsningar på förnybar energi har Obama-administrationen stöttat en rad okonventionella energiprojekt, exempelvis utvinning av skiffergas/skifferolja, licenser för vårdslös oljeprospektering i Arktis, etablerandet av Keystone-pipelinen, med mera.
 
Även om Sverige inte släpper ut tillnärmelsevis så mycket växthusgaser som USA, kan vi inte avskriva oss ett eget ansvar. Fredrik Reinfeldt har fått kritik för att prioritera ned klimat- och energifrågorna och för att ständigt peka utåt – problemen, tillika ansvaret, ligger någon annanstans. Ansvaret vilar hos snabbt växande ekonomier som Brasilien, Sydafrika, Indien och Kina, menar han. Det är ett sätt att styra bort fokus från såväl Sveriges som EU:s ansvar. Från svensk sida har vi exempelvis sett väldigt lite insatser för att minska utsläppen från den största klimatboven i Sverige, transportsektorn. Samtidigt finns en undfallenhet inför att ge direktiv till statliga företag med direkt och indirekt klimatskuld, till exempel AP-fondernas stora fossila investeringar och Vattenfalls omfattande kolkraftsverksamhet i Tyskland.

Anmärkningsvärt är även regeringens oproportionerligt låga ambitioner på området förnybar energi. Sverige har de bästa naturliga förutsättningarna i världen att bygga ett långsiktigt hållbart energisystem som helt baseras på förnybar energi, men ambitionerna är halvhjärtade. Barack Obama har däremot ofta poängterat hur utsläppsminskningar och satsningar på förnybar energi är lika viktiga för innovation, näringsliv och en stärkt arbetsmarknad som för klimatet. När det gäller den förnybara energiutvecklingen är det snarare statsminister Fredrik Reinfeldt som borde dra lärdomar av Barack Obama. Några exempel:
 
• Nettodebitering för förnybar energi. För att stimulera marknadens efterfrågan på förnybar energi måste Sverige följa våra grannländer som Tyskland och Danmark och införa så kallad nettodebitering, det vill säga möjligheten att kvitta egenproducerad, förnybar el mot el från elnätet. Det främjar utsläppsfri, förnybar el genom att skapa förutsättningar för utveckling av affärsmöjligheter på energimarknaden. Som jämförelse ser vi att den förnybara energiutvecklingen i Kalifornien rusat som resultat av denna mekanism, och 70 procent av alla solpanelinstallationer sker tack vare nettodebitering. USA har fått en växande marknad som ger arbetstillfällen och skatteintäkter. För Sveriges del innebär de minskande kostnaderna för solpaneler att installationer på vissa svenska hustak kan vara lönsamma redan i dag – förutsatt nettodebitering.
 
• Ambitiösa mål för fordons- och transportsektorns bränsleförbrukning. Sveriges största inhemska koldioxidbelastning kommer från fordon och transporter. Men ambitiösa lagar för effektivitet och tak på bränsleförbrukningar lyser med sin frånvaro, inte minst för lastbilstrafiken, i Sverige liksom i EU. I USA införs däremot en så kallad Fuel Economy Standard för tunga lastbilar i januari. Alla tillverkare på amerikanska marknaden måste därefter skapa en flotta som klassas som bränsle- och utsläppseffektiv för att inte bryta mot lagen. Sverige och EU ligger åratal ifrån att besluta sig för motsvarande nivå.
 
• Lag om industriella utsläpp. I Obamas direktiv till amerikanska naturvårdsverket EPA ingick att etablera en standard för utsläpp av koldioxid från industrier, så kallad EPS (Emissions Performance Standard). Detta innebär att fabriker inte får smutsa ned eller släppa ut hur mycket som helst i relation till sin produktion. Sverige har blockerat liknande förslag och satt all tilltro till ETS (utsläppshandel) och ett styrande pris på utsläpp – ett system som kollapsat. Reinfeldts partikamrater röstade så sent som i våras nej till ett förslag om att reparera det skadeskjutna utsläppshandelssystemet. Frågan om EPS återaktualiseras i EU nu när priset på att släppa ut koldioxid nått nya bottennivåer.
 
• Avyttring av fossila innehav. I Sverige ser vi hur statligt kontrollerade företag och fonder fortfarande har enorma koldioxidskulder, inte minst genom fossila innehav. AP-fonderna – som förvaltar samtliga svenskars pensionspengar – har i princip alla sina energiinvesteringar i klimatdestruktiva bolag och saknar direktiv för en energiomställning. I USA är däremot stödet för att företag, städer och institutioner avyttrar sina innehav i fossil energi stort. Det senaste året har 17 amerikanska städer och sex universitet börjat göra sig av med fossila bolag i investeringar, sparande och pensionsförvaltning. Den amerikanska export- och importbanken har instruerats att fasa ut sin utlåning till kolkraftsinvesteringar, och Världsbanken och Europeiska investeringsbanken har nyligen fattat liknande beslut.
 
Tre veckor efter toppmötet i Stockholm presenterar FN:s klimatpanel IPCC sin femte sammanställning av vetenskapliga slutsatser om tillståndet för klimatet. Klimatfrågan är aktuell och kritisk, men behovet att agera måste också betraktas som en möjlighet. Sverige måste förvisso vara pådrivande för internationella lösningar, men regeringen Reinfeldts största möjlighet – och ansvar – att agera finns ändå på hemmaplan. Den svenska regeringen bör därför lära av effektiva amerikanska åtgärder för att uppgradera Sveriges klimat- och energiarbete. Först när vi tar eget ansvar och inser vår egen potential kan vi bli en sann förebild – inom och bortom Sveriges gränser.
 
ANNIKA JACOBSON
chef Greenpeace

HÅKAN WIRTÉN
generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

SVANTE AXELSSON
generalsekreterare Naturskyddsföreningen

 

Senast uppdaterad 2013-09-05

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se