Reglera turismen i känslig natur

2014-05-22 (Publicerad i Svd)

Framgångsrik turism i våra nationalparker kräver ett långsiktigt fastställt ramverk med tydliga spelregler. Men den översyn som inletts verkar ha målet att öppna en tidigare stängd dörr på vid gavel – vilket leder tankarna till andra avregleringar. Det skriver flera organisationer gemensamt.

 

De senaste åren har en guidad fjällrävsturism sett dagens ljus. En verksamhet som skapar nöjda besökare, ger en rejäl slant till bevarandet av ett hotat däggdjur och bidrar till att fler valpar blir vuxna. En bättre föryngring kan vara en effekt av att mänskliga besök håller naturliga fiender som kungsörn och järv på avstånd. Grunden för guidningarna är en nära samverkan mellan länsstyrelsens naturbevakare, forskare och STF Helags Fjällstation. Kanske finns det plats för fler aktörer, men i så fall på en överenskommen spelplan där turismen är reglerad och olika intressen balanseras mot varandra.

Naturturism i känslig fjällmiljö och på allmän mark är en grannlaga uppgift som förutsätter respekt för natur, övriga brukare och andra besökare. Något som i sin tur kräver dialog, samverkan och en del regler. Med 29 nationalparker och 4 000 naturreservat har Sverige enastående möjligheter att skapa attraktiv kvalitetsturism för många olika grupper av besökare. Väl genomförd ger denna jobb och utveckling runt skyddade områden, samtidigt som fler och nya grupper av människor bjuds på upplevelser i värdefull natur.

Framgångsrik turism i våra nationalparker kräver dock ett långsiktigt fastställt ramverk med tydliga spelregler. Något som vi har saknat de senaste 25 åren. I flera nationalparker har nämligen kommersiell verksamhet formellt varit förbjuden fram till i dag. Ett förbud som regeringen för två år sedan gav Naturvårdsverket i uppdrag att ta bort.

Under 2012 inleddes därför en översyn av föreskrifterna för 16 nationalparker. Uppdragets upplägg innebar dock att nationella företrädare för naturturism, markägare och ideell naturvård inte involverades, och i stället hamnade ärendet hos tio länsstyrelser, berörda kommuner, andra brukare och enstaka lokala företag. Dessutom har översynen präglats av en ideologisk målbild att i möjligaste mån plocka bort krav på tillstånd och samråd. Målet verkar ha varit att öppna en tidigare stängd dörr på vid gavel, vilket leder tankarna till andra avregleringar där pendeln gått från en stängd marknad till vidöppen kommers.

Vi välkomnar givetvis att dagens förbud tas bort, men förordar en välordnad reglering. Där måste en enkel tillståndsprocess säkerställa krav på de företag som vill bedriva turism i vår mest skyddade natur. I annat fall riskerar både nationalparkernas och naturturismens rykte att på sikt solkas ner av mindre seriösa aktörer.

Vid årsskiftet presenterade Naturvårdsverket sitt förslag. I några parker föreslås ingen reglering alls av turism och friluftsliv, i andra krävs tillstånd för mycket stora grupper eller för aktörer som återkommer flera gånger per år. I underlagen hävdas att detta ger mindre krångel och färre ärenden att hantera, men ingen länsstyrelse verkar tro att ändringarna på allvar bidrar till mer naturturism. I några fall redovisas även vad de berörda företagen tycker. Det visar sig då att nästan alla företag motsätter sig en total avreglering, och i stället förespråkar tillståndsplikt för naturturism i nationalparkerna. En enkät bland företag i västra Sverige pekar åt samma håll och en länsstyrelse skriver i sitt underlag ”att tillstånd med vissa villkor till och med långsiktigt kan anses säkerställa deras (företagens) verksamhet”.

Nu växer kritiken mot Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter. Tillsammans företräder vi fyra organisationer en stor del av svensk naturturism, merparten av landets markägare och hundratusentals svenskars engagemang för skyddad natur. Vi anser att översynen har missat att ta ett helhetsgrepp och lider brist på kunskap om hur turismen fungerar. I flera fall är de nya föreskrifterna otydliga och riskerar att snedvrida konkurrensen och skapa gråzoner för mindre seriösa aktörer.

Vi undrar också vilka signaler förslaget skickar när det gäller naturturism på privat mark. I sina ”Mål för friluftslivspolitiken” poängterar regeringen att parterna bör ”sträva efter att avtala om hur aktiviteter ska bedrivas under ömsesidigt hänsynstagande”. Detta samtidigt som Naturvårdsverket föreslår att tillstånd och samråd bara i undantagsfall behövs för turism i svensk naturs finrum – våra nationalparker. Det är också viktigt att föreskrifterna kan hantera oseriösa aktörer, främja en dialog mellan parterna, nyttja turismen som en resurs och slå vakt om besökarnas upplevelser i orörd natur.

Vi menar att normen i våra nationalparker bör vara tillstånd för företag och anmälningsplikt för övrigt organiserat friluftsliv. Därför ber vi Naturvårdsverket att ta ett omtag i frågan.

Under de senaste 25 åren har naturturismen skapat tusentals nya jobb och det är en framtidsbransch med mer att ge. Med rätt villkor behöver naturskydd inte vara något som bara kostar pengar, utan både turism och friluftsliv kan bidra till regional utveckling. Grunden är dock alltid, oavsett om det handlar om nationalpark, reservat eller privat mark, en bra samverkan och en nära dialog mellan markägare, övriga brukare och besökare. Givetvis är en ansvarsfull hållning till naturen, som är den resurs som naturturismen lever på, ett nödvändigt grundvillkor.

Vi menar att turism i nationalparker ska vara ett föredöme och en riktningsvisare för övrig naturturism. Inte minst mot besöksnäringens ambition att under detta årtionde fördubbla omsättningen för svensk turism.

Pia Jönsson-Rajgård, ordförande i Ekoturismföreningen
Helena Jonsson, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund
Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen
Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF

Senast uppdaterad 2014-05-22

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se