Nu kan Romson skydda Ojnareskogen

2015-03-14 (Publicerad på SvD opinion)

Åsa Romson har tidigare pekat på möjligheten att göra Bästeträsk och den omstridda Ojnareskogen till ett miljöskyddat område. Idag är hon miljöminister med möjlighet att själv infria de löften hon själv ansett vara möjliga. Vi uppmanar nu regeringen att visa på handlingskraft, skriver miljödebattörer gemensamt.

Bästeträsk på norra Gotland är en svensk pärla. Området hyser unika naturvärden och är ett fantastiskt exempel på en så kallad ekosystemtjänst som ger oss människor nyttigheter. Hela området är av riksintresse för naturvården och viktigt för Gotlands vattenförsörjning. Utifrån dessa och andra värden finns starka argument för att kunna bevara det för framtiden. Ett sådant skulle kunna vara att införliva det i EU:s Natura 2000-nätverk, där målet är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer med speciellt höga skyddsvärden.

Landets länsstyrelser fick i januari 2014 uppdrag att ta fram nya Natura 2000-områden. Tanken är att åtgärda brister inom nätverket både på europeisk och på nationell nivå. På Gotland är naturtyper som karsthällmarker, basiska berghällar, rikkärr och trädklädda betesmarker dåligt representerade. Den 21 januari föreslog Gotlands länsstyrelse 26 nya förslag, varav 15 är helt nya och 11 utökningar av befintliga områden. Förslaget ska redovisas senast 27 mars till Naturvårdsverket som sedan går vidare till regeringen för beslut.

Ett av de områden som lyfts fram av Länsstyrelsen är just Bästeträsk som också omfattar den uppmärksammade Ojnareskogen.  Det är ett av norra Europas största sammanhängande områden med orörda hällmarksområden, många rödlistade arter och livsviktigt dricksvatten. Samtidigt är Naturvårdsverket redan idag en stor markägare inom området.


Vi ser förslaget med Bästeträskområdet som omistligt i det svenska bidraget till Natura 2000-nätverket. Vi anser därför att Sverige och regeringen har ett ansvar att peka ut området och anmäla det till EU-kommissionen så snart underlag kommit in till regeringen. Som vi ser det finns inga hinder för Naturvårdsverket att så snart som möjligt redovisa sin inställning till regeringen.

Samtidigt pågår sedan tio år tillbaka en miljöstrid i detta område om den naturresurs som utgör grunden för de höga naturvärdena – kalkstenen. Företaget Nordkalk vill anlägga en kalktäkt mitt i det skyddsvärda området med höga naturvärden och som också är avrinningsområde till Gotlands största sjö Bästeträsk.

Myndigheter som Naturvårdsverket, länsstyrelsen, HaV och SMHI motsätter sig planerna på att bryta kalk i detta världsunika och känsliga område. Även ett flertal av Sveriges främsta experter inom biologi och hydrogeologi är starkt kritiska till kalktäktsplanerna på vetenskaplig grund.

Turerna i de olika miljödomstolarna har varit många. Fallet med kalkbrytningen har hamnat på Mark- och miljööverdomstolens bord. Domstolen beslutade i september 2014 att ge målet prövningstillstånd efter att Naturvårdsverket, ideella föreningar och länsstyrelsen på Gotland överklagat Mark- och miljödomstolens dom i juni. Utöver påverkan på naturvärdena finns en stor oro för hur vattnet kommer att påverkas, då region Gotland tar dricksvatten från Bästeträsk. Under våren kommer det att ske förhandlingar som tar beslut i frågan om kalkbrytning eller inte.

Under 2012 pågick en diskussion med dåvarande miljöminister Lena Ek och Miljöpartiets språkrör Åsa Romson, där Romson menade att den före detta regeringen inte var förhindrad att utnämna området som Natura 2000. Idag är Åsa Romson miljöminister och bör nu tillsammans med sin koalitionspartner Socialdemokraterna infria de löftena som hon själv ansett vara möjliga. Vi vill att regeringen skyndsamt fattar beslut i ärendet.

Vi uppmanar nu regeringen att visa på handlingskraft, att man står upp för den vetenskapliga bedömningen av området och utnämner Bästeträsk till Natura 2000-område.

Håkan Wirtén, Världsnaturfonden WWF
Lisa Wanneby, Urbergsgruppen
Olof Söderdahl, Föreningen Bevara Ojnareskogen
Sara Vikström Olsson, Fältbiologerna

Senast uppdaterad 2015-04-07

Ge Ojnareskogen och Bästeträsk ett utökat Natura 2000-skydd!

Du kan göra skillnad, skriv till en minister och säg att du vill att regeringen ska utöka natura 2000- skyddet för Ojnareskogen och Bästeträsk!

Skriv ett brev för skydd av Ojnareskogen och Bästeträsk