”Hoten mot orörd natur oroar svenskarna”

2015-06-15 (Publicerad på DN Debatt)

Exploateringen av orörd natur oroar mer än terrorism och flyktingströmmar. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Vi uppmanar riksdagspartierna att göra upp om naturvårdspolitiken över parti- och blockgränserna, skriver Håkan Wirtén och Linda Berglund, WWF.

 

DEBATT | NATURSKYDD

Exploatering av oförstörd natur oroar faktiskt fler än sjunkande skolresultat, terrorism och ökande flyktingströmmar. En mycket stor majoritet av svenska folket – 85 procent – anser att det är viktigt att skydda natur och hotade arter. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Världsnaturfonden WWF.

 

Av alla samhällsproblem vi oroar oss för kommer politisk extremism i topp med 68 procent, men nästan lika många, 66 procent, oroar sig för en försämrad havs- och vattenmiljö. 62 procent oroar sig för klimatförändringar och drygt hälften (53 procent) för exploatering av oförstörd natur, visar undersökningen från TNS Sifo. Exploateringen av naturen hamnar därmed före andra stora samhällsproblem som sjunkande skolresultat och terrorism. Frågan för dagen i svensk politik – de växande flyktingströmmarna – hamnar ännu längre ner på listan.

 

Majoriteten av dem som svarat tycker att det är viktigt att svensk natur och hotade arter skyddas – 85 procent svarar ja på detta. Många efterlyser också skärpta lagar för att skydda naturen. Drygt fem av tio vill ha detta för att bevara gammal naturskog och fem av tio vill ha starkare lagar för att miljöanpassa vattenkraften.

Till bilden hör att två av tre av dem som intervjuats tror att Sverige är bättre än andra länder på att skydda natur. Så är dock inte alltid fallet. Enligt EU:s tämligen generösa sätt att räkna skyddad areal så placerar vi oss ganska långt ned på listan. Sannolikt fungerar myten om Sverige som ett grönt föregångsland som en våt filt över det mycket starka opinionsstöd som i grunden finns för en offensivare miljöpolitik, inte bara när det gäller naturvård och biologisk mångfald.

Under det senaste decenniet har anslagen för skydd och vård av natur skurits ner systematiskt. År 2005 satsade staten 990 miljoner, förra året var motsvarande siffra 652 miljoner. Detta trots att det inte har skett någon märkbar förbättring för den biologiska mångfalden i Sverige under senare år enligt Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Gamla värdefulla naturskogar är en bristvara och de fortsätter att avverkas ännu idag. Runt 1 500 rödlistade arter påverkas negativt av avverkningar och lika många av igenväxning av olika naturtyper.

Nedrustningen av naturvårdpolitiken har uppmärksammats och debatterats i riksdagen. Men det har skett i skuggan av frågor som stått betydligt högre på den politiska agendan. Eftersom frågan knappast uppmärksammats alls i media har heller inte den folkopinion som finns för ett starkt naturskydd mobiliserats.

Sifo-undersökningen visar att den nedrustning av naturvårdspolitiken som skett under senare år inte har folkets stöd, tvärtom. Faktum är att varannan svensk rentav är beredd att betala mer skatt för effektivare naturskydd.

Undersökningen påminner oss också om att oförstörd natur är av värde för det myller av liv som samlas under det abstrakta begreppet ”biologisk mångfald”. Den betyder mycket för oss människor. I vår undersökning är skog, hav och skärgård de naturtyper som utan all konkurrens står högst på svenska folkets lista över vad som bör skyddas. Det är våra hjärtan som talar – vilket absolut inte gör svaret mindre värt.

Det är positivt att en vändning tycks vara på gång när det gäller naturvårdsanlagen och vi på WWF välkomnar satsningarna. På tisdag den 16 juni ska riksdagen rösta om ökat stöd till biologisk mångfald med 430 miljoner under resten av det här budgetåret. Mer kan komma senare. Men en mandatperiod är kort. Såväl naturvärdena som effektiviteten i naturvårdsarbetet blir lidande av en politik som är ryckig och inkonsekvent. Det handlar om att investera och bygga upp en grön infrastruktur som är viktig för samhället – och därför krävs att vi planerar långsiktigt och målmedvetet på samma sätt som för infrastruktursatsningar på andra områden. Vi uppmanar därför riksdagspartierna att göra upp om naturvårdspolitiken över parti- och blockgränserna. Då kan den bli konsekvent och hållbar, vilket krävs för att effektivt nå uppställda mål inom rimlig tid.

Med stöd av vår Sifo-undersökning kan vi lugnt säga att detta är vad svenska folket vill.

 

Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Linda Berglund, naturvårdsexpert Världsnaturfonden WWF

Fotnot: Undersökningen gjordes av TNS Sifos webbpanel 23 april – 2 maj 2015 med ett riksrepresentativt urval med 1000 respondenter över 18 år.

Senast uppdaterad 2015-06-16