Replik: ”Ge AP-fonderna ramverk för hållbarhet”

2015-10-26

”Otydligt och byråkratiskt”, så recenserar AP-fonderna Finansdepartementets förslag till nya regler för hur pensionspengarna ska förvaltas i en artikel på DN Debatt (23/10). De varnar för kortsiktighet och krympande pensionskapital. Vår bedömning av förslaget är ljusare; det kan bli ett nytt ramverk som inkluderar mänskliga rättigheter, klimat och miljö vilket också är en nödvändig förutsättning för långsiktigt god avkastning från AP-fonderna. Med några justeringar blir Finansdepartementets förslag ett stort kliv i rätt riktning. Det skriver företrädare för nio miljö- och människorättsorganisationer.

Genom kampanjen Schyssta Pensioner har vi under flera år lyft fram exempel som visar att Sveriges pensionskapital behöver en fastare styrning. Ambitionen måste vara högre än att undvika dåliga verksamheter – placeringarna bör bidra till en mätbar positiv utveckling när det gäller mänskliga rättigheter, klimat och miljö. Ledande företrädare för finanssektorn runtom i världen säger idag att hållbarhetsfaktorer är en förutsättning för långsiktigt god avkastning i kapitalförvaltning.

Vi delar AP-fondernas tveksamhet till den föreslagna så kallade ”referensportföljen”, en lösning som riskerar att hämma ansvarsfulla och hållbara investeringar. Vi håller däremot inte med dem om att dagens lagstiftning ger tillräckliga ”förutsättningar för långsiktiga investeringar som tar hänsyn till miljö och etik”. Den 15 år gamla formuleringen om ”hänsyn utan avkall på avkastning” är förlegad och skapar målkonflikter som varken gagnar långsiktig avkastning eller hållbarhet.

 

Vi välkomnar Finansdepartementets förslag, som sammantaget innebär att ansvarsfrågor ges mer utrymme än tidigare och att hållbarhet blir lagkrav i kapitalförvaltningen. Vi vill dock föreslå skärpningar av förslagen på några centrala områden:

1. Ange övergripande hållbarhetsmål för AP-fondernas kapitalförvaltning. Den nya AP-fondsnämnden, som föreslås fylla rollen som kapitalägare, bör ges ansvaret att tydligt ange att all förvaltning av pensionskapital ska ske med utgångspunkt från tillgänglig kunskap om klimat, miljö och biologisk mångfald och i enlighet med internationella konventioner rörande miljö och mänskliga rättigheter.

2. Förtydliga rollfördelningen mellan AP-fondsnämnden och AP-fonderna. Kapitalägaren bör ges rollen att fastslå tydliga riktlinjer rörande ansvarsfulla investeringar som fungerar som en styrande ram och miniminivå för AP-fondsmyndigheternas arbete.

3. Säkerställ AP-fondsnämndens hållbarhetskompetens. Två styrelseposter i AP-fondsnämnden bör reserveras för representanter för civilsamhälle och forskning om hållbar utveckling. Kunskap om social- och miljömässig hållbarhet bör vara meriterande vid tillsättande av alla ledamöter.

4. Inrätta ett självständigt hållbarhetsråd. I anslutning till AP-fondsnämnden bör ett fristående råd fungera som källa för omvärldsbevakning och kompetens. Då säkerställs granskning och utvärdering av måluppfyllelsen liksom pensionsspararnas insyn.

Vi uppmanar finansmarknadsminister Per Bolund och Pensionsgruppen i riksdagen att gå vidare med förslaget snarast möjligt. Om det stärks enligt våra synpunkter kommer det bidra till att vi alla kan se fram emot en – på många sätt – rikare pension!

Kampanjen ”Schyssta Pensioner”, genom
Annelie Andersson, ordförande Latinamerikagrupperna
Kari Berg, biträdande generalsekreterare Kristna fredsrörelsen
Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna
Pia Björstrand, vice talesperson, Klimataktion
Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm
Rebecka Jalvemyr, kanslichef FIAN Sverige
Anneli Nordling, ordförande Fair action
Annica Sohlström, generalsekreterare Forum Syd
Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Senast uppdaterad 2015-10-27

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se

 

Världsnaturfondens presstelefon är stängd följande dagar under helgerna:
 
Julafton
Juldagen
Annandag Jul
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagen
 
För akuta krisärenden, kontakta kommunikationschef Lisbeth Larsson via sms: 0708-21 71 56
 
Vi önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År!