Foto: Martin Harvey / WWF-Canon

 

 

 

Hållbar mat – en förutsättning för ett hållbart Sverige

2015-11-02 (Publicerad på Altinget.se)

Regeringens livsmedelsstrategi riskerar att få för stort fokus på ökad produktion och konkurrenskraft, på bekostnad av långsiktig hållbarhet. Det skriver Världsnaturfonden WWF:s Håkan Wirtén, Jan Wärnbäck och Anna Richert som i veckan överlämnar ett brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) med uppmaningen att se över prioriteringarna i arbetet med strategin.

Ett av regeringens flaggskepp under mandatperioden är att ta fram en livsmedelsstrategi för Sverige. Detta arbete har tagit ordentlig fart under 2015 och går nu in i ett skede där regeringens, och landsbygdsminister Sven-Erik Buchts, prioriteringar blir allt tydligare. Världsnaturfonden WWF ser med stigande oro på hur det liggande förslaget utformas på ett sätt som gör att grunden för en långsiktig livsmedelsproduktion riskerar att äventyras.

 

Hållbarhet i centrum

Världsnaturfonden WWF är väl medveten om att en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion gagnar Sverige och också borgar för öppna landskap och möjligheterna att nå flera miljömål. Men det får inte ske på bekostnad av långsiktig hållbarhet.

 

Därför önskar WWF att:

  • Livsmedelsstrategin tar en bredare ansats med ökat fokus på hållbar hälsosam mat för alla, där hållbara kostval står i centrum och där maten vi äter produceras med odlingsmetoder som är långsiktigt hållbara så att vi håller oss inom ramen för en planet och bevarar ekosystemen som vi är beroende av.

 

I detta ingår att livsmedelsstrategin måste förhålla sig till, och leverera mot, FNs nya hållbarhetsmål. Hållbar hälsosam mat för alla – det vill säga mat som är producerad med hållbara odlingsmetoder, i en ansvarsfull och transparent livsmedelskedja för konsumenter som minskar sitt ekologiska fotavtryck och lever hälsosamt – levererar direkt mot nio av de sjutton hållbarhetsmålen.

 

Svepande formulering inte nog

Om vi inte arbetar utifrån ett brett perspektiv kommer vi inte klara vare sig hållbarhetsmålen eller Sveriges egna miljömål. Det räcker inte med att hänvisa till att hållbarhet ”genomsyrar arbetet” samtidigt som huvudagendan handlar om ökad produktion. Hållbarhet måste också tydliggöras som plattform och ram för hela arbetet liksom i den handlingsplan som planeras – med en tydlig vision, mätbara mål och kraftfulla aktiviteter.

 

För stort fokus på ökad produktion

Vår oro är att strategin nu har för stort fokus på ökad produktion och konkurrenskraft för svensk livsmedelsproduktion, och att det sker på bekostnad av långsiktig hållbarhet och en livsmedelskedja där produktion och konsumtion går hand i hand. Vi ser absolut möjligheter med att den svenska produktionen stärks och skalas upp – men en förutsättning är att det samtidigt finns ett tydligt fokus på hur hållbarheten i denna produktion ska öka. Utöver detta måste frågan om konsumtion adresseras så att vi uppnår målet om hållbar hälsosam mat för alla.

Om vi menar allvar med hållbar utveckling behöver detta visas i handling.  Vi uppmanar därför landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och regeringen att låta detta breda synsätt vara vägledande när arbetet med den svenska livsmedelsstrategin slutformuleras och omsätts i konkreta åtgärder.

 

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF
Jan Wärnbäck, sakkunnig jordbruksfrågor WWF
Anna Richert, projektledare hållbar mat WWF

Senast uppdaterad 2015-11-02

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se