Sverige kan bli en motor i den globala energiomställningen:

Grön industrirevolution krävs inom fem år för att rädda klimatet


2009-10-19

Världen har fem år på sig att få industrin att ställa om mot en lågfossil ekonomi och grön produktion. Om den genomförs kan vi klara att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader och undvika en storskalig klimatkatastrof, hävdar Världsnaturfonden WWF i en ny rapport.

Läget är akut. Det går att klara den stora klimatutmaningen, men då måste arbetet börja nu.

– Inom fem år måste industrin ha inlett en global ”grön revolution” som skapar innovationer och kommersiella lösningar inom ett 20-tal områden. Idag går utvecklingen snabbt bland annat när det gäller sol, vind och biodiesel. Men mycket mer krävs och vårt budskap till Reinfeldt och Borg inför kommande EU-möten är att skatt på koldioxid och utsläppshandel inte räcker på långa vägar. Vattenfall borde få uppdraget att leda den gröna revolutionen genom att överge kol- och kärnkraft och investera vinsten i hållbara energilösningar, säger WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.
 
Behovet av massiva investeringar i grön energi förs fram i rapporten ”Climate Solutions II” som gjorts på uppdrag av WWF av konsultbolaget Climate Risk som bland annat gör analyser för försäkringsindustrin och infrastruktursektorn.

År 2050 måste utsläppen av växthusgaser ha minskat med 80 procent för att världen ska klara målet att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Modellen bygger på att den förnybara energin bör stå för 95 procent av den globala energiproduktionen och bli konkurrenskraftigt med fossil energi över en tioårsperiod med början 2013. I scenariot består den globala energimixen av 44 procent solvärme, 17 procent vind, 17 procent bioenergi, 11 procent geotermisk energi, 2 procent vågkraft, 3 procent vattenkraft, 1 procent kärnkraft och 5 procent fossila bränslen (9 av 10 kraftverk måste ha koldioxidlagring, CSS, för att klara 2-gradersmålet).

– Nya jobb, nya växande företag och minskade hälsorisker är några av de positiva effekterna. Men det krävs en hög tillväxttakt på minst 25 procent per år inom de olika områdena för att få till en tillräckligt snabb omställning. Samtidigt måste ännu fler innovativa lösningar tas fram och investeras i. Redan idag är till exempel bioenergin globalt fyra gånger större än kärnkraften, säger Lasse Gustavsson.

– Vi ska inte först satsa på billigare lösningar och vänta på att priserna sjunker för de dyrare och hållbara alternativen. Då är det för sent. Kärnkraften är inte heller ett alternativ. Det är en ohållbar energikälla som dessutom kostar för mycket och tar alldeles för lång tid att bygga ut. Priserna på nya alternativ måste pressas ner snabbt och skalfördelar uppnås genom satsningar på effektivisering och förnybar energi, säger Stefan Henningsson, klimatchef på WWF.

Genom att använda en portfölj av styrmedel på de marknader där de största utsläppen sker – t ex hårda effektiviseringsstandarder, inmatningstariffer för förnybar energi och att fasa ut subventioner till kol och kärnkraft – så kan vi skapa långsiktiga spelregler för de hållbara investeringar som krävs.
Rapportens säger bland annat att:

• Effektivisering kan minska energibehovet med cirka 40 procent

• Solenergi och vindkraft är de största vinnarna när det gäller ny produktion av energi. Solenergin måste matcha energiproduktionen från kärnkraft redan om sex år om vi skall lyckas minska de globala utsläppen med 80 procent till 2050. Det är fullt möjligt. Detsamma gäller för vindkraft.

• Investeringarna som krävs i förnybar energi uppgår till 7 000 miljarder dollar till år 2050 för att minska koldioxidutsläppen med 80 procent globalt. Avkastningen på investeringarna beräknas bli runt 6 gånger högre, cirka 47 000 miljarder dollar vid denna tidpunkt.

• Grunden för en ”global grön industrirevolution” skapas genom ett rättvist, bindande och ambitiöst klimatavtal i Köpenhamn där en årlig offentlig finansiering på 160 miljarder dollar från 2013 är del av paketet.

– Vi vill ge en tydlig signal till EUs finans- och miljöministrar att handel med utsläppsrätter bara är en marginell del av lösningen för att klara världen under 2 graders global uppvärmning. Enbart miljöskatter och utsläppshandel kommer aldrig att räcka till enligt de professionella modellanalyser som Climate Risk har genomfört. Analysen visar att vi hamnar på dubbelt så höga utsläpp globalt år 2050 om vi främst förlitar oss till koldioxidbeskattning för att lösa problemet, avslutar Stefan Henningsson.

 

För frågor, kontakta:

Lasse Gustavsson, generalsekreterare WWF
Tfn: 08-624 74 02, 070-105 30 55
 
Stefan Henningsson, klimatchef, WWF
Tfn: 070-579 92 91

Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF
Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 7

 

 
Senast uppdaterad 2009-10-18
 
Bilder för nedladdning
© Michel Gunther / WWF-Canon
 
© Kevin Schafer / WWF-Canon
 
© Germund Sellgren / WWF
Rapport för nedladdning
 
Climate Solutions 2: