WWF: ”Satsa på 100 procent förnybart till 2050”

2011-02-03

Genom att sluta slösa energi kan världens länder till år 2050 klara sin energiförsörjning inklusive transporter med hjälp av förnybar energi. Det är möjligt med en mix av kända, energieffektiva lösningar och energi från sol, vindkraft, geotermisk energi och biobränslen. Att fasa ut de fossila bränslena sparar upp till 4 miljarder euro per år vid 2050. Men världens ledare måste börja satsa nu för att lyckas. Det visar en ny global energirapport som Världsnaturfonden WWF lanserar idag. 

 

– Det här är den första globala energirapport som gjorts utifrån ett hållbarhetstänkande. Den viktigaste signalen till Fredrik Reinfeldt och Europas statsministrar som möts i Bryssel 4 februari är att satsa på kraftfulla effektiviseringar. Då kan vi nå en framtid som är energisäker och bygger på förnybara resurser med minimala koldioxidutsläpp.

Att nå 100 procent förnybar energi till 2050 är ett ambitiöst mål och en stark signal till handling. Men vi är övertygade om att världen kan klara utmaningen, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén

Rapporten ”The Energy Report:100% Renewable Energy by 2050”, bygger på ett globalt scenario, som omfattar all energianvändning, inklusive transporter. Slutsatserna är att världens invånare kan få en hållbar energiförsörjning genom effektivisering och satsning på förnybar energi. Idag tvingas 2,7 miljarder människor laga mat över öppen eld med allvarliga hälsoproblem som följd och 1,4 miljarder människor saknar eller har ojämn tillgång till elektricitet.

– Genom att satsa på nya effektiva tekniska lösningar och energismarta åtgärder i bostäder, i industrin och i våra transporter kan vi starta omställningen som också gynnar gröna jobb, säger Håkan Wirtén.
 
Idag kommer 80 procent av vår globala energiförsörjning från fossila bränslen, som olja, naturgas och kol. Cirka 20 procent kommer från kärnkraft och förnybara energikällor. Enligt rapportens scenario, som utarbetats av Ecofys och WWF, har fossila bränslen och kärnkraft fasats ut till år 2050 och ersatts med en mix av förnybar energi och en ökad andel el. Trots en växande befolkning, ökade behov inom transportsektorn och industrin kan energianvändningen minska med 15 procent. Hälften av elproduktionen beräknas komma från solenergi och 25 procent från vindkraft.

Beräkningarna bygger på att känd teknik används, men målen kan nås snabbare om mer innovativa lösningar införs. Att utvecklingen behöver snabbas på visas inte minst på grund av att 150 000 människor redan förra året dog på grund av klimatförändringarna, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Europa ligger långt framme inom cleantech och klimatinnovationer och har stora affärsmöjligheter att exportera energi- och miljöteknik.

Vid Europeiska Rådets diskussion den 4 februari har Reinfeldt möjlighet att särskilt lyfta frågan om stöd till klimatinnovationer. Det bidrar till ökad energisäkerhet och WWF vill att EUs strukturfonder ska bidra med mer stöd.

– Regeringen måste se vinsterna med att höja stödet till de svenska och europeiska spjutspetsföretag som utvecklar klimatinnovativa lösningar. Då kan Europa med Sveriges hjälp behålla och utveckla sitt ledarskap inom klimatinnovationer, säger Stefan Henningsson, klimatchef på WWF.


De globala investeringarna i förnybar energi har ökat med 50 procent de senaste två åren. WWFs energirapport visar dock att investeringarna inom cleantech snabbt måste höjas med 800 procent från de 170 miljarder euro som investerades globalt år 2009 i energieffektivisering och förnybar energi.

– Staten har en viktig roll här genom lagstiftning, striktare standarder, investeringsprogram samt ökade anslag till utveckling av nya lösningar i dialog med alla de klimatentreprenörer som finns, säger Stefan Henningsson.  

Bakgrund:

 Ecofys, en av världens ledande energi- och klimatkonsulter, har på uppdrag av WWF tagit fram en rapport som visat att det med känd och beprövad teknik är möjligt att förse alla människor i hela världen med energi som till 95 procent kommer från förnybara källor. Omställningen måste starta nu för att hindra att den globala uppvärmningen överstiger 1,5 grader.

• Energieffektivisering är en viktig del av lösningen. Effektivisering sparar koldioxidutsläpp och pengar.


• Satsning på nya effektiva lösningar.  Fler människor kan få tillgång till energi genom nya och mer effektiva lösningar.


• En mix av olika förnybara energilösningar. En blandning av ett stort antal olika förnybara energilösningar där elektrifiering inom alla sektorer är en viktig del ökar möjligheterna att tillgodose olika behov på det mest effektiva sättet.


• Ökad befolkningsmängd och levnadsstandard. Scenariot beaktar också faktorer som befolkningstillväxt och ökad levnadsstandard. Vi kan fortfarande ha en bekväm livsstil, men vi måste ändra vanor och beteenden.

Solenergi: I dagsläget utgör solenergi endast 0,02 procent av vår totala energiproduktion, men beräknas i scenariot svara för ungefär 30 procent av vår totala energiproduktion år 2050. El producerad med solenergi har vuxit med 190 procent under 2008 och 2009.

Vindkraft: Utgör cirka 2 procent av den globala elproduktionen idag men växer kraftigt. Med fortsatt gynnsam utveckling kan den täcka en fjärdedel av världens produktion av elektricitet till 2050. Redan idag täcker den en femtedel av Danmarks elproduktion. 

Vattenkraft: Vattenkraft är idag den största förnybara energikällan med ungefär en femtedel av elförsörjningen. Eftersom vattenkraften påverkar både miljö och sociala förhållanden förutspår rapporten en måttlig ökning. Vattenkraften beräknas svara för ungefär 12 procent av vår totala elproduktion år 2050.

Bioenergi: Av den totala energiproduktionen 2050 står bioenergi för 40 procent. Det är möjligt genom att utvinna biobränsle ur avfall, effektivare biobränslesystem, nya biobränslen men också genom ökad produktion inom jord- och skogsbruk. Rapporten belyser också den stora utmaningen med hållbar markanvändning och produktion av biobränslen för att undvika negativa effekter på våra ekosystem.

Övriga förnybara energikällor som ingår i energimixen i Ecofys scenario är geotermisk energi (det vill säga energi som är lagrad på större djup nere i marken) samt våg- och tidvattenkraft


För frågor, kontakta:

Stefan Henningsson, klimatchef WWF, 070-579 92 91


Barbara Evaeus, klimatkommunikatör WWF, 070-39 39 030


Marie von Zeipel, pressansvarig WWF
Tel: 08-624 74 03, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se

Senast uppdaterad 2011-09-26

Rapport för nedladdning