WWF: Avskogningen kan stoppas till 2020

Orangutangmamma med unge, Sumatra. Foto: naturepl.com / Anup Shah / WWF

 

2011-04-29

Regeringar, beslutsfattare och företag måste ta krafttag för att stoppa den globala avskogningen till år 2020. Annars riskerar drygt 2,3 miljoner kvadratkilometer skog i världen – vilket är fem gånger Sveriges yta – att försvinna till 2050. Resultatet blir stora förluster av biologisk mångfald och utsläpp av växthusgaser. Det visar WWFs nya globala skogsrapport, Living Forests Report, som släpps på det globala miljömötet ”B 4 E, the Business for Environment Global Summit”, som just nu pågår i Jakarta i Indonesien.

The Living Forests Report är den första av flera rapporter om världens skogar som WWF publicerar under 2011 – som av FN utsetts till Skogens År. Syftet är att visa på möjligheterna och utmaningarna för att på global nivå stoppa avskogning och annan skogsförstöring.

Går det att stoppa avskogningen när världens befolkning ökar? Vilken roll spelar maten vi äter och påverkas matpriserna om avskogningen stoppas? Kan vi äta kött och ha regnskogen kvar? Hur påverkas fattiga människor om avskogningen stoppas? Dessa och många andra svåra frågor försöker författarna bakom rapporten besvara. WWFs slutsats är att skogssektorn kan förvandlas från en nettoutsläppskälla till en nettokolsänka innan 2020.

Nyckeln till mer hälsosamma skogar heter bland annat bättre skötsel, förvaltning och en planerad markanvändning. I kombination med rätt ekonomiska styrmedel kan avskogningen stoppas och redan avskogad mark kan används mer effektivt. I slutänden kan jordens befolkning få sina behov tillfredsställda med träprodukter, mat och andra nyttigheter utan avskogning.

– WWF uppmanar världens regeringar, beslutsfattare och företag att jobba för ett stoppa den globala avskogningen till år 2020. Living Forest Report visar att det är möjligt men att det är bråttom att vidta åtgärder, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Om avskogningen ska stoppas efter 2050 då planeten kan ha 9 miljarder invånare krävs betydligt tuffare tag. Det handlar om att tackla en ökad global efterfrågan på mat, bränsle och träprodukter.

– Vi måste minska överkonsumtionen och slöseriet med energi och mat – speciellt kött – och globalt öka produktiviteten inom jord- och skogsbruket, säger Per Larsson, expert på skogsfrågor på WWF i Sverige.

 

 


 

Fakta:

Rapportens analyser är baserade på en ny modell – Living Forest Modell – som tagits fram av forskningsinstitutet IISA (International Institute for Applied Systems Analysis) för WWF. Modellen gör det möjligt att analysera framtida markanvändning i förhållande till olika styrmedel för markanvändning, befolkningsökning, efterfrågan och produktion av jordbruksprodukter, träprodukter, biobränslen m m.

Avskogning och skogsskövling i världen analyseras i rapporten för de kommande 100 åren utifrån fyra huvudsakliga scenarier:

 

  • Inga ytterligare åtgärder (”Do Nothing Scenario”)
  • Ingen global nettoavskogning 2020 (”Target Scenario”)
  • Ingen global nettoavskogning 2030 (”Target Delayed Sceanario”)
  • Halverad global nettoavskogning 2020 (”Half Measures Scenario”)


Scenarierna tittar också på effekterna av en kraftigt ökad bioenergianvändning, bättre och effektivare skydd av skogsområden med höga naturvärden samt en utebliven ökning av den globala köttkonsumtionen.

 


 

För mer information, kontakta:

Per Larsson, expert, Skog och handel med träprodukter, WWF

Tfn: 070-961 17 52

Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF

Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77

E-post: marie.vonzeipel@wwf.se

 

 

Senast uppdaterad 2011-05-30