WWF-rapport: Ställ om till 100 procent förnybar energi på naturens villkor

2011-09-27

Det är fullt möjligt att ställa om till 100 procent förnybar och hållbar energi i Sverige till 2050. Det menar Världsnaturfonden WWF i en ny rapport som släpps idag. Energieffektivisering och satsning på vind och sol är viktiga ingredienser. 

 

WWFs nya rapport ”Hållbar energi – 100 % förnybart på naturens villkor” presenteras på Overshoot Day som inträffar idag 27 september – dagen då vi konsumerat årets produktion av ekologiska resurser. Resten av året knaprar vi på framtiden.


– Det går att vända trenden. I Sverige har vi stora möjligheter att minska vårt fotavtryck utan att ge avkall på vare sig välfärd eller miljöhänsyn. Vårt mål är att all energiproduktion ska ske inom naturens ramar, med minimal negativ påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.


Rapportens slutsatser bygger på ett energiscenario som gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet baserat på WWFs krav. Syftet är att analysera möjligheterna att ställa om till 100 procent förnybart senast år 2050 – utan att tumma på hållbarhet eller miljökrav.


– Som läget ser ut idag ökar de globala koldioxidutsläppen fortfarande och trycket på den biologiska mångfalden och ekosystemen växer. För att få till en förändring krävs att vi får till en hållbar omställning, säger Mattias de Woul, energihandläggare på WWF.


I energirapporten räknar WWF med att fasa ut fossila bränslen och kärnkraft. En kraftig satsning på energieffektivisering inom alla sektorer minskar energianvändningen med en tredjedel till 2050. Övergången sker med en mix av kända, energieffektiva lösningar och energi från sol, vind- och vattenkraft samt biobränslen. Men satsningen måste ske hållbart och exempelvis vindkraft ska inte placeras i formellt skyddade områden, som till exempel Natura-2000, anser WWF.


– Ska vi vara det ”gröna föregångsland” som regeringen talar om är det dags att börja investera i framtiden. Under en lågkonjunktur är det här ett bra sätt att stimulera efterfrågan och skapa nya jobb, säger Håkan Wirtén.

 

WWFs krav till regeringen är:

– Att snabbt ta fram tydliga mål och en färdplan för att nå 100 procent förnybar och hållbar energi i Sverige till senast år 2050 - med ett delmål till 2030 på 80 procent hållbar energi.
– Bindande krav på minst 20 procent energieffektivisering i Sverige till år 2020 och mål på minst 10 TWh solenergi i Sverige år 2020.


– Ta fram en heltäckande nationell plan för var vindkraft kan, respektive inte kan, placeras. Målet är att få fram 30 TWh vindkraft med så liten miljöpåverkan som möjligt.

– Sätt mål för att attrahera tio gånger mer privat kapital jämfört med i dag – pengarna ska gå till kommersialisering och global spridning av innovationer för energieffektivisering och förnybar energiproduktion.

– Anpassa vattenkraften så att Sveriges vattendrag uppnår god ekologisk status i enlighet med EUs vattendirektiv. Vattenkraften måste bli förenligt med fungerande ekosystem i våra vattendrag och ingen fortsatt utbyggnad av vattenkraften ska ske i Sverige.

– Säkra en ekosystembaserad skogs- och miljöpolitik, då bioenergin i huvudsak kommer från skogen. Utveckla en hållbar landskapsförvaltning och tillför medel och styrmedel för att skydda av 17 procent av den produktiva skogsarealen.

– Inför en lagstiftning som stärker den generella miljöhänsynen i skogsbruket utifrån ekosystemens begränsningar, hejda intensivodling av skog samt stubbrytning, samt inför stimulanspaket för hyggesfria skogsbruksmetoder.

 

 

För frågor, kontakta:

Mattias de Woul, energihandläggare, WWF

Tfn: 070-687 10 74

 

Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF

Tfn: 0705-65 45 15


Marie von Zeipel, pressansvarig WWF
Tel: 08-624 74 03, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se


 

Senast uppdaterad 2012-03-20

Bilder för nedladding:

© National Geographic Stock / John Burcham / WWF

Ladda ner bilden

 

 

Foto: Michel Gunther / WWF-Canon

Foto: Michel Gunther / WWF-Canon

Ladda ner bilden