Sånglärka. Foto: Jörgen Lindberg

 

 

WWF ger miljoner till naturvårdsprojekt i landet

2012-01-04

En rad naturvårdsprojekt runt om i landet – från Kristianstad i söder till Kalix i norr – får dela på 2,6 miljoner kronor från Världsnaturfonden WWF. Lärkrutor på åkrarna, älv- och fjällprojekt och drakbygge för att öka intresset för sol och vind, är några av dem.


– Det handlar om många spännande projekt – allt från att göra förbättringar i biflödena till Umeälven till att restaurera gamla trädgårdar i Skåne som är rika på växter och biologisk mångfald, berättar Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

Totalt får 17 projekt stöd för 2012. Sveriges Ornitologiska förening med säte på Öland får pengar för att göra så kallade lärkrutor på böndernas åkrar. Genom att avstå från att så på 20 kvadratmeter i en åker kan den hotade sånglärkan åter lockas att häcka i jordbrukslandskapet. Naturskyddsföreningen i Skåne får i samarbete med andra aktörer pengar för att titta närmare på kopplingen mellan hävdade stubbskottsänger och resistens mot almsjuka. Mellanfjärdens teaterförening i Hälsingland ska bygga en drake i skogen och öka intresset för vind- och solkraft.

Älvräddarnas samorganisation får stöd för att titta på vattenkraftens roll i ett hållbart energisystem.  Samernas riksförbund har beviljats 200 000 kronor för att bygga upp kompetensen och bevaka exploateringen av Sameland, samernas traditionella bosättningsområden.

– Det är viktigt att lokalbefolkningar blir delaktiga i en långsiktigt hållbar förvaltning av naturresurserna där de bor och verkar. WWF arbetar för att naturen ska brukas på ett sätt som gynnar djur, växter och människor. Flera av de utvalda projekten passar väl in i vårt globala arbete, säger Mats Forslund, ansvarig för projektet nyskapande naturvård på WWF.

Projekten som stöds ligger i Kristianstad, Kalix, Västra Götaland, Göteborg, Nyköping, Västerbotten, Skåne, Öland, Västergötland, Hudiksvall, Mälarregionen Västerås – Uppsala, Höga kusten och Svenska fjällen. Det finns också projekt som omfattar hela landet.

 

 

För mer information, kontakta:

Mats Forslund, WWF, ansvarig innovativ naturvård, WWF
Tfn: 0226-700 50, 070-399 81 63

Peter Westman, naturvårdschef, WWF
Tfn: 08-624 74 31, 076-837 80 59

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF
Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77

 

 


 

WWF-stöd till Innovativ naturvård i Sverige 2011-2012:

 

1. Älvräddarnas Samorganisation 200 000 kr. Vattenkraftens roll i ett ekologiskt hållbart energisystem. Christer Borg, tel: 0622-300 95, 0706-84 74 31

2. Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin 250 000 kr. Biflödesinventeringar i Umeälven, Vindelns kommun i Västerbotten - god ekologisk potential. Åsa Widén, tel. 0933-52077, 076-776 30 77.

3. Pella Thiel, Martha Thernsjö och Anders Tivell 200 000 kr. Samla miljö- och sociala organisationer för att skapa en gemensam förståelse och grund för värderingsbaserad kommunikation. Martha Thernsjö, tel: 0584 474117, 0762 090945

4. Kustringen 100 000 kr. Vidareutveckla lokal förvaltning av fisk (Kalix). Karl-Erik Spets, tel: 073 – 0281490.

5. Länsstyrelsen Västernorrland, 100 000 kr. Ta fram förslag på förvaltningsorganisation för Höga Kusten kring nyttjande och bevarande - världsarv, biosfärområde samt turism. Lotta Nygård, tel: 0611-34 92 93, 073-274 13 77.

6. Mellanfjärdens Teaterförening 50 000 kr. Bygga en drake i skogen för barn och vuxna, som lockar till fantasi och som öppnar dörren för solenergi och vindkraft i besökarnas hjärta och hjärna. Helena Brusell, tel: 070-311 25 99.

7. Svenska Samernas Riksförbund 200 000 kr. Bevaka exploateringen i Sápmi och skapa förutsättningar att vara en jämbördig förhandlingspart. Anders Blom, tel: 070-141186, 070-5144480.

Skogsfonden STORA-WWF:
8. Zoologiska institutionen, Göteborgs Universitet 175 000 kr. Ökande uttag av brännved för energiändamål: fältstudier av virke från slutavverkningar. Frank Götmark, tel: 031-7863650, 070-2309315.

9. Göteborgs Naturhistoriska Museum 140 000 kr. Skoglig naturvård och faunaprojekt: genomslag, förståelse, värderingar och aktiviteter hos olika grupper av svenskar. Leif Lithander, tel: 031 775 24 36, 070-6027883.

Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne:
10. Helle Reeder 35 000 kr Mjölkgårdens ekonomi under övergången från traditionell till ekologisk odling). Medel för att skapa en hemsida. Helle Reeder, tel: 073- 849 00 02.

11. Ekologiplan i Västerås AB 150 000 kr. Från våtmarksgräs till biogas. Sven-Olov Borgegård, tel: 021-35 01 88, 070- 533 59 79.

12. Centrum för biologisk mångfald (Uppsala) 175 000 kr. Kartering av igenväxta marker för omställning till hävdad våtmark. Jan Olof Helldin, tel: 018-672707, 070-6075322.

13. Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i Skåne 75 000 kr. Trädgård och odlad mångfald vid Skånes Byggnadsvårdscentrum. Försiktig restaurering av igenvuxen trädgård för att lyfta fram de tydliga sambanden mellan bebyggelse, trädgård och landskap. Cissela Olsson, tel: 044-13 57 27, 0733-13 57 27.

14. Sveriges Ornitologiska Förening 250 000 kr. Utveckla nya naturvårdande åtgärder för att effektivisera miljömålsarbetet i jordbrukslandskapet. Anläggning anläggning av lärkrutor för att vända den negativa utvecklingen för sånglärkan. Dennis Kraft, tel: 070-638 09 85.

Florafonden:
15. Sveriges Botaniska Förening 270 000:-. Floraväkteri i Fjällen. Nytt övervakningssystem, floraväkteri, byggs upp för den svenska fjällvärlden. Margareta Edqvist, tel: 0380-10629, 0702-313582.

16. Stiftelsen RÄFS Naturvårdsarbeten 100 000 kr. Röjning av åkerholmar med rik torr-ängsflora i platåbergslandskapet i Västergötland. Kurt-Anders Johansson, tel: 0500-411780, 070-630 17 36.

17. Hörjelstiftelsen inom Naturskyddsföreningen i Skåne 100 000 kr, i samarbete med Biologiska institutionen vid Lunds Universitet och CBM med medarbetare på SLU i Alnarp. Kopplingen mellan stubbskottsängar och resistens mot almsjuka. Bengt Nihlgård, tel: 0413-314 88, 070-945 03 76.
 


2010 års projekt

 

 

 

Senast uppdaterad 2013-09-18

 

Bild för nedladdning:

Sånglärka. Foto: Jörgen Lindberg

Ladda ner bilden

Fakta:

WWFs projekt för nyskapande (innovativ) naturvård vill bidra till nytänkande  – allt från tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning till kunskaps-uppbyggnad och fältprojekt. Tanken är att projekt och idéer ska testas och vidareutvecklas för att sedan kunna spridas i större skala. De första projektpengarna delades ut 2011. Medlen kommer från Innovativ naturvård samt de anknutna stiftelserna Skogsfonden STORA-WWF, Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne samt Florafonden.