WWF ger stöd till sånglärkan och forskning om insektsdofters roll i skogen

2012-11-21

För att hejda förlusten av den biologiska mångfalden delar Världsnaturfonden WWF ut 1,4 miljoner kronor till olika naturvårdsprojekt i landet. Det handlar om allt från stöd till Projekt rädda sånglärkan till hur man kan undervisa om klimat och insektsdofters betydelse för skoglig naturvård.


– Vi vill stötta de innovativa projekt och idéer som ligger i naturvårdens frontlinje och bidrar till värdefullt nytänkande – som till exempel hur doftferomoner kan användas som verktyg för skogsskötsel och naturvård, berättar Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.


WWF hoppas att lovande projekt och idéer får möjlighet att testas och vidareutvecklas för att sedan kunna spridas i större skala. Det handlar om utveckling av tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning, kunskapsuppbyggnad och fältprojekt.


Totalt får 8 projekt som kommer att löpa under ett till två år stöd i år. Svenska fenologinätverket samlar in data om naturens växlingar – allt från lövsprickning till blomning – nu får de medel för att utveckla det till att kunna användas för undervisning om klimatfrågor i skolan och ge en mer konkret bild av klimatförändringen. 

WWF stöttar också i år Sveriges Ornitologiska Förenings projekt Rädda sånglärkan. I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste decennierna, mest på grund av rationaliseringar inom jordbruket. Ett effektivt sätt att förändra situationen har visat sig vara att anlägga lärkrutor – små osådda fläckar i åkern där sånglärkorna kan hitta mat. Projektet har fått stor acceptans hos markägare och gett inspiration till fortsatt naturvårdsarbete i jordbrukslandskapet.


Dessutom får Länsstyrelsen i Jönköping medel för att ta fram en metod som ska mäta kända natur- och kulturvärden på ägorna och kommunicera detta till fastighetsägarna och Linköpings universitet får medel för att ta fram mer kunskap om hotade arters arealkrav på landskapsnivå.

– Det är viktigt att se naturvård och förvaltning utifrån ett landskapsperspektiv och att naturen brukas på ett sätt som gynnar djur, växter och människor. Flera av de utvalda projekten passar även väl in i vårt globala arbete, säger Peter Westman.


 

WWF- stöd till naturvårdsprojekt i Sverige 2012-2013:
1. Strategier för skydd, skötsel och restaurering av miljöer med målet att bevara livskraftiga populationer av hotade arter. Linköpings universitet. 250 000 kr


2. Klimatförändring med egna ögon, Svenska fenologinätverket: 60 000 kr


3. Samverkan för bättre naturvård - landskapsbaserad ersättning för ängs-och betesmarker, Linköpings universitet: 250 000 kr


4. Fastighetsspecifik miljöinformation (samverkan mellan myndigheter för att få till ett helhetsgrepp och samlad information om värdena på alla marker på en fastighet oberoende av ansvarig myndighet) – Länsstyrelsen i Jönköpings län: 200 000 kr


5. Feromonbaserade (lockdofter) studier av biologisk mångfald och naturvårdsnytta för insekter inom skogsskötsel och skoglig naturvård. Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp: 250000 kr


6. Rädda Sånglärkan - Innovativ skötselmetod i de stora odlingslandskapen som sätter jordägaren och allmänhetens naturintresse i fokus, Sveriges Ornitologiska Förening: 240 000 kr


7. Slåtterkärr och rikkärr – Inventering av värdfulla kärr för att skapa en varaktigt kontinuerlig skötsel genom lokala aktörer. Borås Stad: 100 000 kr


8.Svampinventeringar under en vecka för större kunskap om rödlistade arter och dess förekomst samt att väcka intresse hos allmänheten, Stockholms Svampvänner: 40 000 kr

 

 

För mer information, kontakta:
Sofi Alexanderson, naturvårdshandläggare WWF, Tfn: 08-624 74 26
Peter Westman, naturvårdschef WWF, Tfn: 076-837 80 59
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, Tfn: 070-629 10 77

Senast uppdaterad 2013-09-17

 

Fakta

WWF:s satsning på innovativ naturvård startade 2010. Medlen delas ut en gång per år i form av projektbidrag. Stödet kan sökas av privatpersoner, grupper, organisationer, myndigheter eller företag. Tidigare stöd har bland annat gått till älv- och fjällprojekt, floraväkteri- och våtmarksprojekt. Medlen kommer från WWFs Innovativ naturvård samt de anknutna stiftelserna Skogsfonden STORA-WWF, Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne samt Florafonden.
Läs mer