Svenska kapitalägare i linje med klimatscenario 2020 
– men långsiktig styrning mot tvågradersmålet saknas

2017-07-04

En ny WWF-rapport kartlägger hur väl åttio europeiska kapitalägares aktieinnehav bidrar till de klimatmål som 195 länder antog i Paris. Rapporten analyserar innehavens framtida koldioxidutsläpp och visar att många kapitalägare presterar dåligt mot IEAs tvågradersscenario 2020 - om de ens redovisar innehav och risker. Svenska kapitalägare är mer transparenta och i linje med scenariot, men saknar en styrmodell som säkrar att kapitalet bidrar till att hålla den globala uppvärmningen under två grader.

 

- Kapitalägare behöver stöttas men också utmanas i att investera mer hållbart. Med dagens finansiella regler riskeras koldioxidutsläpp som kan leda till 4,9 graders global uppvärmning - med katastrofala följder för ekosystem, samhällen och ekonomi. Rapporten visar på ett helt nytt sätt att bedöma kapitalägares klimatstrategier genom att jämföra en aktieportföljs framtida utsläpp med vad som krävs för att klara klimatmålen, säger Magnus Emfel, senior rådgivare finans på Världsnaturfonden WWF.

 

Rapporten, som kartlägger förväntade klimatutsläpp i åttio europeiska kapitalägares aktieportföljer år 2020, visar att stora delar av finansmarknadens aktieinnehav strider mot IEAs tvågradersscenario för 2020 - och att omedelbara åtgärder krävs för att få investeringarna på rätt spår.  Kartläggningen visar att de flesta kapitalägare som delgett data har minskat sina innehav i kolutvinning. Men för kolbaserad elproduktion ser det sämre ut – hälften kommer inte ner i den nivå som krävs. För förnybar elproduktion ligger mer än hälften av kapitalägarna väl till– vissa med god marginal, medan resten ligger under vad som krävs.

 

Överlag är svenska och nordiska kapitalägare transparenta med sina innehav; endast 23 av 80 har innehav publikt på sina hemsidor, varav sex svenska. Svenska kapitalägare har börjat fasa ut klimatskadliga innehav, men viktigt arbete återstår.

 

- Det är bra att investerare börjar agera. Men för att styra mot tvågradersmålet bortom 2020 krävs mätbara mål där investerarna informerar sina kunder hur väl innehaven faktiskt levererar på det klimatforskningen kräver– inte de historiska tillbakablickar vi ser idag som jämförs med finansmarknadens genomsnittliga klimatpåverkan. Den här typen av analys kan hjälpa kapitalägare att redovisa information som både sparare och lagstiftare behöver för att fatta välgrundade beslut om placeringar, säger Magnus Emfel.

 

 

Resultat per kapitalägare, ur rapporten:

Kapitalägare vars aktieportföljer inte klarar nivån för IEAs tvågradersscenario har ett negativt värde (rött), medan de som klarar nivån får ett positivt värde (grönt).

 

Kolutvinning

Kolutvinning

Klicka på bilden för större version.

 

Kolbaserad elproduktion:

Kolbaserad elproduktion:

Klicka på bilden för större version.

 

Förnybar elproduktion:

Förnybar elproduktion

Klicka på bilden för större version.

 

För mer information, kontakta:

Magnus Emfel, senior rådgivare finans på Världsnaturfonden WWF, 070-541 98 02, magnus.emfel@wwf.se.
Erika Reje, pressansvarig, Världsnaturfonden WWF, 0765454000, erika.reje@wwf.se

 

Senast uppdaterad 2017-07-03

Om rapporten:
The largest European asset owners: an assessment of the 2°C alignment of equity portfolios

The largest European asset owners: an assessment of the 2°C alignment of equity portfolios

Ladda ner hela rapporten på engelska 

Ladda ner sammanfattning på engelska

 

Med rapporten vill WWF bidra med underlag och verktyg till kapitalägares omställning mot mer hållbara investeringar. Åttio av Europas hundra största kapitalägare i tolv länder - definierade som pensionsfonder, försäkringsbolag och statskontrollerade fonder – kartläggs utifrån hur de väl deras innehav ligger i linje med målet om max två graders global uppvärmning.

 

Totalt förvaltar de 80 kapitalägare cirka 113 biljoner SEK - mer än hälften av det kapital som förvaltas av institutionella investerare i Europa. Av de åttio kapitalägarna har trettio delgett sin data för analysen. 10 av kapitalägarna i rapporten är svenska. Kartläggningen baseras på den modell för tvågradersanalys som utvecklats inom ramen för det EU-finansierade projektet Sustainable Energy Investment Metrics (SEIM), och har genomförts i samarbete med 2° Investing Initiative. Analysen bygger på data om fysiska tillgångar: faktisk kapacitet och planerad produktion de kommande fem åren för varje företag (t ex kolutvinning i ton/år eller kolbaserad respektive förnybar elproduktion). Läs mer på www.wwf.se/hallbarekonomi.

Pressbilder

Foto: Saga Sandin

 

Magnus Emfel, Hållbar ekonomi

Ladda ner bild högupplöst

Foto: Saga Sandin

 

2 gradersanalys

2 gradersanalys

Ladda ner PPT med förklaring