Remissvar 2005

 

 

Betänkandet SOU 2005:51 BILEN, BIFFEN, BOSTADEN, Hållbara laster – smartare konsumtion

2005-11-04

 

Remiss avseende ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och lagen om kontinentalsockeln för uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft vid Kriegers Flak m m (M2004/4159/F/M)

2005-07-04

 

Remiss ang. SOU 2005:27 Den svenska fiskerikontrollen – en utvärdering (Jo2005/690)

2005-07-01

 

Remiss ang. Delbetänkande SOU 2005:36 från Landsbygdskommittén

2005-06-09

 

Remiss ang redovisning av uppdrag att utreda hinder och möjligheter för en expansion av musselodlingsnäringen, särskilt mot bakgrund av musselodlingens positiva miljöeffekter  

2005-06-02

 

Remiss om svenskt vattenbruks närsaltstillskott (Jo2005/576)

2005-06-02

 

Remiss ang förslag till åtgärdsprogram för bokblombock m fl (dnr 511-12396-03) 

2005-04-14

 

Remiss ang. förslag till åtgärdsprogram för bevarande av jättemöja(dnr 511-5639-05)

2005-04-13

 

Förslag till ändring av § 28 i jaktförordningen (1987:905)

2005-04-07

 

Synpunkter på en nationell forskningsstrategi för samhällsvetenskaplig miljöforskning (dnr 159-2005-82) 
2005-03-23

Remiss av åtgärdsprogram för utter (Dnr 502-20016-03) 
2005-03-22

Remiss ang. "Att lära för hållbar utveckling" (SOU 2004:104) (U2004/4755/IS) 
2005-03-09

Remiss av "Strategi för formellt skydd av värdefulla naturområden på skogsmark" (NV dnr 310-419-04, SKS dnr 194/04 4.43)
2005-01-26

Remiss om Fiskeriverkets förslag till ändrade föreskrifter (FIFS 2004:37) för fisket i Vättern (dnr 227-2815-04)
2005-01-13

Senast uppdaterad 2011-04-18