Remissvar 2002

 

 

Remiss ang. Svenska Kraftnäts "Rapport över utredningsuppdrag om vindkraften" (N2000/1669/ESB)
2002-12-10

 

Remiss ang. ramdirektivet för vatten - delrapport 1 (december 2002)(Dnr 529-6952-01 Rt)
2002-12-06

Remiss ang. "En ny rennäringspolitik- öppna samebyar och samverkan med andra markanvändare." Betänkande (SOU 2001:101) avgivet av Rennäringspolitiska kommittén
2002-12-02

Angående statligt stöd till Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö
2002-11-20

Remiss ang. Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet "Mot en strategi för att skydda och bevara den marina miljön" KOM (2002) 539 slutlig (EUM 2002/1549/Mk)
2002-11-19

Yttrande i Mål 208-02 angående NCC ABs ansökan om tillstånd att utföra vattenverksamhet i Kyrkfjärden i Mälaren.
2002-11-04

Remiss ang. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om Viltskadecenters organisation, formella status och finansiering (M2002/1991/Na)
2002-10-23

Remiss ang. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om förstärkta informationsinsatser om stora rovdjur (M2002/1989/Na)
2002-10-23


Remiss ang. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag att ta initiativ till att utveckla lämpliga former för samarbetet med norska och finska myndigheter och organisationer beträffande rovdjursfrågor (M2002/1990/Na)
2002-10-23

Remiss ang. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag "Kartläggning m m av strandskyddsbestämmelserna"(Rapport 5185) (M2002/1591/Na)
2002-10-22

Yttrande angående ansökan om skyddsjakt efter en varg i Norrbotten, Dnr 411-5527-02
2002-10-15

Remiss ang. "Komplettering av underlag för ratificeringen av Förenta Nationernas internationella konvention om kontroll av skadliga antifoulingsystem för fartyg (M2002/1748/Kn)
2002-09-30

Remiss ang. Allmänna råd om Natura 2000 och Handbok om Natura 2000
(Dnr 127-4243-02)

2002-09-25

Remiss avseende "Ändring av föreskrifter om genetiskt modifierade växter"
(Dnr 22-4517/02)

2002-09-20

Remiss ang. Kommissionens förslag om den framtida gemensamma fiskeripolitiken (Jo2002/1651)
2002-09-20

Remiss ang. Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets "Förslag till åtgärdsprogram för tumlare (Phocoena phocoena) (Dnr 402-4188-02 Nv)
2002-09-16

Remiss ang. Skogspolitikens effekter på biologisk mångfald(N2002/172/ESB)
2002-08-30

Remiss ang delning av förordning om ändring i artskyddsförordningen(1998:179)
2002-08-30

Synpunkter på förordning om genetiskt modifierade organismer (305-4465-02 Nl)
2002-08-23

Remiss av utvidgad komplettering av Banverkets ansökan om tillåtlighet enligt 17 kap. miljöbalken avseende Botniabanan, delen Nordmaling - Umeå (GD99-1640/92)
2002-08-21

Remiss ang. "Förslag till ändring av 3-4§§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1§993:959) om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen" (92 2622/02)
2002-06-05

Remiss ang. "Förslag till föreskrifter och skötselplan för den planerade Fulufjällets nationalpark, Dalarnas län, Älvdalens kommun (Dnr 311-1732-01)
2002-04-23

Remiss ang "naturvårdens intressen avseende utsjöbankar" (Dnr M2002/18/Na)
2002-02-03

Remiss avseende "Skogsvårdsorganisationens utvärdering av skogspolitikens effekter SUS 2001" (N2002/172/ESB)
2002-02-03

Remiss ang. "Förslag från Naturvårdsverket om inrättande av Fulufjällets nationalpark" (M2201/5215/Na)
2002-01-23

Synpunkter på förslag till ändringar i artskyddsförordningen (Dnr M2001/4535/R)
2002-02-04

Senast uppdaterad 2011-04-18