Remissvar 2003

 


Remiss ang. Implementeringen av den svenska jordbrukspolitiken
2003-12-17


Remiss av Kungl Djurgårdens Förvaltnings skötselplan för nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården
2003-12-13


Remiss ang. Förslag till förbättringar av Miljö- och landsbygdsprogrammet
2003-10-31

Remiss ang. Boverkets rapport "Förutsättningar för storskalig utbyggnad av vindkraft i havet, Vänern och fjällen" (M2003/2202/Hm)
2003-10-29

Synpunkter på förslag till ändring i artskyddsförordningen (Dnr M2003/1399/Na)
2003-10-17

Yttrande angående "Begäran att Naturvårdsverket avlägsnar vargar från det södra renskötselområdet", NV dnr 411-6215.03.
2003-10-15

Remiss ang. användning av blyhagel vid övning och tävling i jaktstigsskytte (M2003/1877/Knb)
2003-10-10

WWFs inställning till ansökan av Göteborg Energi AB om tillstånd att anlägga en vindkraftverkspark på Fladen. Mål M 203-02
2003-09-30

Synpunkter på första förslag till regler för miljömärkning av vildfångad fisk och skaldjur
2003-09-12

Ang. kommissionens förslag till rådsförordning om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske och om ändring av förordning (EG) nr 88/98 (Jo2003/1868)
2003-09-12

Remiss av utkast till förvaltningsplan för världsarvet Laponia (dnr 239-12453-01)
2003-09-09

Remiss ang. förslag till program för skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen (181-2002-45673)
2003-08-29

Remiss angående: Rapporten Viltförvaltning - precisering av Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag
2003-05-14

Remiss ang. Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram (dnr 501-60483-02 1200-001)
2003-05-08

Remiss avseende "Uthållig användning av torv" (SOU 2002:100)
2003-04-03

Remiss avseende förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1993:30) om fisket i Kattegatt och Skagerrak med angränsande sötvattensområden (dnr 341-605-03)
2003-04-02

Remiss avseende förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1993:31) om fisket i Östersjön med angränsande sötvattensområden (dnr 341-606-03)
2003-04-02

Remiss av halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken: En långsiktig politik för hållbart jordbruk:
2003-03-04

Remiss avseende delbetänkandet "Bestämmelser om miljökvalitet (SOU 2002:107)
2003-03-03

Betänkandet Statlig skog och skyddad mark, SOU 2002:40 (N2002/4903/SÄ)
2003-02-07


Synpunkter på förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd; NFS 1999:7 (Dnr 401-7303-02Nf)
2003-02-07

Senast uppdaterad 2011-04-18