Remisssvar 2004

 

 

Remiss ang. rapporten "Precisering av Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag att leda delar av viltvården och jakten i landet" (dnr Jo2004/2247) (pdf-format)
2004-12-06

Remissvar gällande Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:85) om direktstöd (pdf-format) Rapporten: Ekonomiska effekter av frikopplingen i Sverige
2004-12-06

Remiss av skivelser från dels Svenska Jägareförbundet, Skogsindustrierna och Lantbrukarnas Riksförbund och dels från Jägarnas Riksförbund om genomförandet av kommande förbud av blyad ammunition (M2004/2594/Knb) (pdf-format)
2004-11-26

Begäran om yttrande ang vargens status i Bernkonventionen (dnr 121-5841-04 Nf) (pdf-format).
2004-11-16

Synpunkter på förslag till ändring i Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler (Dnr M2004/1361/R) (pdf-format).
2004-11-15

Remiss ang. Rådets förordning, Europeiska Fiskefonden 2007-2013 (Jo dnr 2004/2218/NS) (pdf-format)
2004-11-03

Remiss ang. Förslag till förordning om upprättandet av ett frivilligt system med FLEGT-licenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen (N2004/6501/ESB) (pdf-format)
2004-10-20

Remiss ang. kontrollstationen för klimatpolitiken (M2004/2193/Mk)(pdf-format)
2004-10-18

Remiss ang. skrivelse om IT-lösningar för en hållbar utveckling - sammanställning av förslag från workshopar inom Forum IT och Miljö (M2004/1328/Hm0) (pdf-format)
2004-08-27

Remiss av reviderat åtgärdsprogram för småsvalting (Alisma wahlenbergii) (Dnr 390-1172-96) (pdf-format)
2004-08-27

Remiss ang. Föreskrifter om särskilt hotade arter och stammar av fisk av nationellt intresse samt nya grundförfattningar (Dnr 227-1815-04) (pdf-format)
2004-08-27

Remiss ang. Naturvårdsverkets redovisning av uppdrag om fiskeförbud i ett skyddat marint område (M2004/647/Na)
2004-06-02

Remiss av Naturvårdsverkets rapport "Fosforutsläpp till vatten år 2010 - delmål, åtgärder och styrmedel"(M2004/584/Na)
2004-06-02

Remiss ang. Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens redovisning av uppdrag i fråga om regelverk och praxis för långsiktigt skydd av skogsmark (M2003/4062/Na)
2004-06-02

Remiss ang. Förslag av Naturvårdsverket, Svenska Jägareförbundet respektive Svenska Rovdjursföreningen om vissa ändringar i jaktlagstiftningen (Jo2004/590, 622, 864)
2004-05-17

Remiss ang. kommissionens förslag till rådet och Europaparlamentet: Om förbättrad övervakning av det industriella fisket i EU (Jo2004/1008) (pdf-format)
2004-05-10

Remiss av Havsmiljökommissionens slutbetänkande "Havet - tid för en ny strategi" SOU 2003:72 (M2003/2247/Na)
2004-04-13

Remiss ang. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om förebyggande av jaktbrott (M2003/3499/Na)
2004-04-01

Remiss ang. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag att ta fram förslag till ett sextonde miljökvalitetsmål: "Ett rikt växt- och djurliv - Förslag till miljökvalitetsmål för biologisk mångfald" (Rapport 5301) (M2003/2623/Na)
2004-03-12

Remiss ang. reviderat "Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla" (Dnr 402-6830-03)
2004-02-20

Skogsstyrelsens förslag till ändringar i skogsvårdslagen och skogsvårdsförordningen (N2003/7668/ESB)
2004-02-12

Utredning av möjligheten att införa fiskestopp i ett skyddat marint område (312-1902-02 Nv, 109-221-04 FiV)
2004-02-11
 

Senast uppdaterad 2011-04-18