Remissvar 2007

 

 

Yttrande över Slussen - samråd om vattenverksamhet enligt miljöbalken. 

2007-12-10 

 

Remissvar Förslag till ny svensk indelning av skogsrelaterade ägoslag (Word) 2007-11-22

 

Remissyttrande över Betänkandet av Utredningen om ”Bioenergi från jordbruket-en växande resurs” SOU 2007:36 2007-10-22

 

Remissvar - Fördjupad utvärdering Levande skogar. 2007-08-15

 

Remiss av Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter, allmänna råd och handbok för klassificering av status och potential samt fastställande av miljökvalitetsnormer för ytvatten enligt Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 2007-06-15

 

Remissyttrande över Oljekommissionens rapport ” På väg mot ett oljefritt Sverige”

2007-05-16

 

Yttrande om Landsbygdskommitténs slutbetänkanden 2007-03-27

 

Remissvar angående bekämpning av stickmyggor

2007-03-09

 

Remiss ang. Skydd av marina miljöer med höga naturvärden, vägledning (13-81-06)
2007-02-20

 

Remiss ang. Naturvårdsverkets slutredovisning av uppdrag ”Inventering av marina naturtyper på utsjöbankar” (M2006/2115/Na)

2007-02-18

 

Remiss av åtgärdsprogram för Skräntärna

2007-02-17

 

Remiss angående Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken om täkt av kalksten ”Bungetäkten”

2007-01-26
 

Remissyttrande från WWF över "Mervärdesskog" (SOU 2006:81)

2007-01-13

 

Remisser 2006

 

Bekämpning av stickmyggor i Jädersholmar, Sonnboviken och Brunnbäck 2006  

(Dnr. 741-504-06)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3a

Bilaga 3 b

Bilaga 4

Alla bilagor i pdf format

2006-05-23

 

Uppvaktning Jordbruksminister ang. rovdjur i Sverige

2006-03-10

 

Uppvaktning Jordbruksminister ang. regeringens skrivelse 2005/06:87

2006-03-10

 

Yttrande över betänkandet
”Kunskap för biologisk mångfald”
(SOU 2005:94)

2006-03-01

 

Senast uppdaterad 2011-04-18
Ladda ner Acrobat Reader
Ladda gratis ner senaste versionen av Acrobat Reader från Adobes webbplats så kan du läsa PDF-dokument.