© WWF-Canon/Fritz PÖLKING

 

 

Remissvar 2009

 

 

Världsnaturfonden WWFs yttrande över Utredningen om miljömålssystemets betänkande Miljömålen i nya perspektiv SOU 2009:83

2009-11-24

 

Världsnaturfonden WWFs synpunkter på remiss av förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen
2009-11-24

 

Världsnaturfonden WWFs synpunkter på
Naturvårdsverkets förslag till ny handbok om kalkning av sjöar och vattendrag

2009-11-09

 

Världsnaturfonden WWFs synpunkter på en fortsatt bekämpning av översvämningsmygg i nedre Dalälven!

2009-10-20

 

Svar från Världsnaturfonden WWF på promemoria om slopad skatt på gödselmedel

2009-11-09

 

Remiss från Världsnaturfonden WWF ang. Komplettering av HELCOMs och OSPARs nätverk av marina skyddade områden.”

2009-10-16

 

Remissvar från WWF ang. Betänkande av vattenbruksutredningen – Det växande vattenbrukslandet 
2009-09-11

 

Remissvar från Världsnaturfonden WWF ang ’’Skog utan gräns?’’

2009-09-07

 

Synpunkter från Världsnaturfonden WWF på vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer och åtgärdsförslag

2009-08-27

 

Remissvar från WWF gällande ”Förslag till program för uppföljning och utvärdering av jordbrukspolitikens miljöeffekter”.

2009-08-20

 

Remissvar från Världsnaturfonden WWF rörande Kosterhavets nationalpark

2009-06-10

 

Remissvar från Världsnaturfonden WWF: Förslag till ändringar av Fiskeriverkets föreskrifter om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

2009-04-07


Remissvar från Världsnaturfonden WWF rörande ”Naturvårdsverkets redovisning av tre regeringsuppdrag rörande förvaltningen av rovdjur”
2009-03 -19

 

Remissvar från Världsnaturfonden WWF angående förslag till
“Åtgärdsprogram för bevarande och förvaltning av Vikare”
2009-03-25 


 

 

 

 

Senast uppdaterad 2011-04-18
Ladda ner Acrobat Reader
Ladda gratis ner senaste versionen av Acrobat Reader från Adobes webbplats så kan du läsa PDF-dokument.