© WWF-Canon/Fritz PÖLKING

 

 

Remissvar 2011

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar gällande ändring av Fiskeriverkets föreskrifter

(FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på Fiskeriverkets föreskrifter

(FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

2011-12-06

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Synpunkter på EU kommissionens förslag till flerårig förvaltningsplan för Östersjölaxen och laxfisket"

2011-10-31

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Vägledning om möjligheter till vindkraftsetablering i Natura 2000-områden"

2011-10-25

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle samt konsekvensutredning

2011-10-19

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Förstudie om grön infrastruktur och indikatorer för en gynnsam bevarandestatus"
2011-10-14

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Stockholms miljöprogram 2012 - 2015"

2011-09-30

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" EU kommissionens förslag om den gemensamma fiskepolitiken"

2011-09-27

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet"

2011-09-26

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Förslag till EU-direktiv för energieffektivisering"

2011-09-09

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Kompensationsåtgärder vid utsättning av varg mm"

2011-09-06

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Markanvändning och verifiering av markkriterier i Sverige"

2011-08-23

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Rovdjurens bevarandestatus"

2011-08-15

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Nordisk Miljömärknings reviderade krav för mjukpapper"

2011-05-18

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Översyn av föreskrifter och allmäna råd 30§ SvL"

2011-03-24

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för papper"

2011-03-21

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Havsplaneringsutredningens betänkande Planering på djupet - fysisk plandering av havet"

2011-03-18

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Fiskelagsutredningen"

2011-03-15

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle"
2011-06-14

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Bekämpning av översvämningsmyggor med Bti säsongen 2011 i Nedre Dalälvsområdet"

2011-03-08

 

Världsnaturfondens WWFs remissvar "Svanens reviderade krav för kopierings- och tryckpapper"

2011-02-24

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Fiskeriverkets föreskrifter om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön - pigghaj"

2011-02-15

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Handel med sälprodukter"

2011-01-25

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Geologisk lagring av koldioxid"

2011-01-18

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Hållbarhetskriterier för biodrevmedel och flytande biobränsle"

2011-01-17

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2013-11-08

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se