Remissvar 2013

 Världsnaturfonden WWFs remissvar" Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU2013:68)

2013-12-18

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Vattenverksamhtesutredningens delbetänkande - förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2013:69), M2013/2436/Nm.

2013-12-17

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Ersättning vid rådighetsinskränkningar (SOU 2013:59) M2013/2042/R.

2013-12-17

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Promemorian angående Hushållning med havsområden"

2013-12-17

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" EU-direktiv för havsplanering och integrerad kustzonförvaltning"

2013-12-17

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Samråd gällande miljöbedömning av förslag för vindbruk Dnr 2010-5138"

2013-12-11

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar"Regeringsuppdraget marint områdesskydd avseende Havs- och Vattenmyndigheten"

2013-12-11

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Förslag till förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (D,nr:M2013/2500/Nm).

2013-12-10

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Dnr NV-00342-13).

2013-11-27

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Handledning för naturvårdande skötsel av skog och andra trädbärande marker (D.nr 2013/660)

2013-11-21

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Synpunkter på programmet för miljökonsekvensbedömning för en alternativ kärnkraftsreaktor vid kärnkraftanläggningen i Pyhäjoki, Finland"

2013-11-21

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar"

2013-11-19

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Förslag till fiskeregleringar för Natura 2000-området Bratten i svensk ekonomisk zon i Skagerak"
2013-11-06

 

VärldsnaturfondenWWFs remissvar" Regeringsuppdraget om licensjakt på säl: Jakt på säl.

2013-10-28

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Miljömålsberedningens delbetänkande Långsiktigt hållbar markanvändning"

2013-09-30

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Översyn av det generella biotopskyddet"

2013-09-25

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Transportstyrelsens föreskrifter och allmäna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

2013-09-18

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar"Yttrande över Vargkommitténs betänkande (SOU 2013:60)

2013-09-02

 

Världsnaturfonden wwfs remissvar " Den Gröna Promenadstaden - Strategi för utveckling av Stockholms parker"

2013-07-17

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Naturvärdesinventering (NVI)"

2013-06-27

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "HaVs rapport - Vägledning av fiske i marina skyddade områden"

2013-06-20

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Hur återställer vi Östersjön? Effektivare strategier mot ett mindre övergött hav.

2013-06-18

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Skogsstyrelsens föreskrifter och allmäna råd om anmälan för samråd avssende skogsbruksåtgärder enligt 12 kap. 6§ miljöbalken.

2013-06-14

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar"Hänsynsuppföljning - kravspecifikation (remissrevision 1,5)

2013-06-10  

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Målbilder för god miljöhänsyn"

201306-04

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Förslag på ändringar av föreskrifter och allmäna råd till Skogsvårdslagen 30§ samt process och bakgrundsrapport.

2012-05-31

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Förslag på ändringar av föreskrifter och allmäna råd för kvävegödsling inom 30§ Skogsvårdslagen.

2013-05-31

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om grön infrastruktur"

2013-05-27

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Sammanställd information om ekosystemtjänster
2013-05-15

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Straff och administrativa sanktioner vid fiske,
Ds 2013:11"

2013-05-14

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar"Bevarande av biologisk mångfald - instrument och omfattning"
2013-05-14

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar"Djurhållning och miljö - hantering av risker och möjligheter med stallgödsel (SOU 2013:5)"

2013-05-14

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" 4 kap. 6§ Miljöbalken, SOU 2012:89 - Delbetänkande i Vattenverksamhetsutredningen - Ref: M2013/83/Nm

2013-04-29  

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Naturvårdsverkets rapport nr:6537: Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050  [D-nr:M2012/3318/KI]

2013-04-23

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Typgodkännande av fångstredskap

(Dnr:NV09308-12)

2013-04-16

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Undersökningstillstånd och arbetsplatser

(SOU 2012:73)

2013-04-05

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Ansökan om tillstånde till skyddsjakt efter skarv (2181-7194-2013)"

2013-03-24

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar"Bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarker, Heby, Tierps, Älvkarleby, Sala, Avesta, Gävle och Sandvikens kommuner (Dnr:M2013/596/Me)

2013-03-05

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Deje, Forhaga kommun (Dnr:M2013/677/Me)

2013-03-05

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar"Årlig uppföljning av ingen övergödning"

2013-03-01

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar"Årlig uppföljning av levande sjöar och vattendrag"

2013-03-01

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar"Årlig uppföljning miljökvalitetsmål myllrande våtmarker"

2013-02-28

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Årlig uppföljning miljömålet ett rikt odlingslandsskap"

2013-02-28 (dpf)

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Uppdatering av riksintresse vindbruk, Dnr 2010-5138"

2013-02-28

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Rapporten om Producentorganisationernas utökade ansvarsområde inom GFP-reformen (L2012/918) Dnr:57-4224/12"

2013-02-22

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Synpunkter på motion (2012:56) om att 20% av Stockholms  stads elkonsumtion skall täckas av el från solceller till 2020."

2013-02-13

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Synpunkter på Kommerskollegiets förslag till Sveriges rekation på anmälan från Danmark, 2012/0693/DK gällande skatt på direktreklam på pappersmedia"

2013-01-21  

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Forshaga kommun (dn:NV-09497-12)"

2013-01-14

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet (dnr:NV-10089-12)"

2013-01-14

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Havsmyndighetens förslag till ny förvaltning av laxen i västerhavet, Dnr 5520-12

2013-01-07

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Ändring av fiskeriverkets föreskrifter om fisket i Skagerak, Kattegatt och Östersjön Dnr 5139-12"

2013-01-07

 

  

Senast uppdaterad 2014-11-06

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se