Remissvar 2015

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Betänkande om utredningen "Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet" [Fi2015/0327/Bas]

2015-12-21

 

Världsnaturfonden WWFs Remissvar " Ökad rapporteringsfrekvens av fångst ombord av äkta tunga i kustfiskejournal Dnr: 3811-15"

2015-12-15

 

Världsnaturfonden WWFs Remissvar " Förslag till ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter FIFS 2004:36 gällande ändring av minsta referensstorlek för bevarande av torsk och havskräfta i Skagerrak och Kattegatt.

2015-12-15

 

Världsnaturfonden WWFs Remissvar "Ändring bestämmelser för fiske med garn och trål. Fiskeriverkets föreskriftr (FIFS 2004:25 och 2004:36)

2015-12-04

 

Världsnaturfonden WWFs Remissvar "Förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott (Dnr 4.10.17-7259/14).

2015-11-20

 

Världsnaturfonden WWFs Remissvar "Överprövning av beslut skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur (N2015/07181/RS)".

2015-11-02

 

Världsnaturfonden WWFs Remissvar "Genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter (M2015/2406/R)

2015-10-22

 

Världsnaturfonden WWFs Remissvar "Generella krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet"

2015-10-14

 

Världsnaturfonden WWFs Remissvar" Tivedens nationalpark förslag till utvidgning, ärndrade föreskrifter och ny skötselplan"

2015-10-06

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Ändringar i Skogsstyrelens föreskrifter och allmäna råd till skogsvårdslagen"

2015-09-10

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Energimyndighetens rapport Havsbaserad vindkraft, M2015/2349/Ee"

2015-07-07

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "SOU 2015:15 Attraktiv, inovativ och hållbar - strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring (Dnr N2015/2191/J)

2015-06-18

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förslag till skogsbrukskrav i Svanens kriterier"

2015-06-12

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Förslag till strategi för miljökvlitetsmålet, God bebyggd miljö (sapport 2014:32, Boverket)

2015-05-13

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förslag förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning.

2015-04-28

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerak, Kattegatt och Östersjön [Dnr 2862-12."

2015-04-17

 

Världsnaturfonden WWFs remissar "Förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan för Store Mosse nationalpark.

2015-04-16

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Förslag till nya regler restaurang och storhushåll,

kapitel 15.

2015-03-31

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Prövningenligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Deje, Forshaga kommun (Dnr. M2015/800/Me)

2015-03-11

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker, Heby, Tierps, Älvkarleby, Sala, Avesta, Gävle och Sandvikens kommuner (Dnr.M2015/818/Me).

2015-03-11  

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Livsmedelsverkets uppdaterade kostråd dnr 2014/40985"

2015-02-02

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Dnr:L2014/2784/JFS Kommissionens förslag till flerårig förvaltningsplan för Östersjön KOM(2014) 614 slutlig

2015-01-19

 

 

 

 

 

  

Senast uppdaterad 2015-12-22

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se