Remissvar 2017

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Ny skötselplan för Färnebofjärdens nationalpark (NV-06642-14).

2017-12-04

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft.

2017-12-05

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Trafilkverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-202- (NT 2018-2029).

2017-11-28

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Skogens ekosystemtjänster"

2017-11-17

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Mikroplaster - Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige"

2017-10-31

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige (Dnr:M2017/01318/Ke).

2017-10-17

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft"

2017-10-02

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Stockholms Översiktsplan - Utställningsförslag"

2017-09-21

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Åtgärdsprogram för flodpärlmussla.

2017-09-15

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige.

2017-09-12

 

Världsnaturfonden WWFs resmissvar "Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja cirkulär ekonomi, dir.2016:3.

2017-08-31

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Utredning om delningsekonomin, dir.2015:136.

2017-08-31

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Nationell handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel (Dnr 4.4.17-10688/17)

2017-07-05

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Handlingsplan för Fjällräv för Norge och Sverige, 2017-2021.

2017-05-31

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn"
(Dnr 2014/2973)
2017-06-07  

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Energikommissonens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2)

2017-04-25  

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2005:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område avseende fördelning av laxkvot (Dnr 1254-2017)".

2017-04-06

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Förslag till nya föreskrifter om förvaltning av björn, varg, lo och kungsörn. (NV-07310-16)

2017-03-23

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Landskapskommitténs slutbetänkande SUO 2017:1 ( Dnr N2017/00222/HL).

2017-03-22

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "En svensk flygskatt (COU 2016:83), Dnr: FI2016/04305/S2"

2017-02-28

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Riksintresseutredningens betänkande: Planering och beslut för en hållbar utveckling (SOU 2015:99)

2017-02-28

 

 Världsnaturfonden WWFs remissvar "Rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen"

2017-02-17

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Prövning enligt 7 kap.29§ miljöbalken avseende bekämpning av larver av översvämningsmygg i nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker

[Dnr. M2017/00127/Me]

2017-02-14

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Energimyndighetens förslag till strategi för ökad använding av solel (ER 2016:16)"

2017-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Senast uppdaterad 2018-01-29

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se