Remissvar 2018

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Synpunkter gällande Riksintresse Energiproduktion: Vattenkraft" Dnr 2018-007307

2018-10-15

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses" SOU 2017:34 Dnr M2017/01115/Nm

2018-10-04

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som är kraftigt modifierade på grund av påverkan från vattenkraft" Dnr 537-3521-2016

2018-09-30

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förslag till komplettering av nätverket HELCOM- och OSPAR MPA"

2018-09-27 

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Indikationer för uppföljning av levande skogar" Dnr 2016/660

2018-09-20  

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förslag till förordning om ändring av rådets förordningar vad gäller fiskerikontroll" Dnr N2018/03915/FJR

2018-09-14

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar angående "Europeiska Havs- och Fiskefonden" N2018-03829-RTS

2018-09-12

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Fördjupad utvärdering av miljömålet Levande skogar" FU19 Dnr 2017/3371

2018-09-05

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Yttrande till samråd avseende Sveriges nationella havsplaner" Dnr 396-18

2018-09-05

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förslag om föreskrifter om Jaktmedel" NV04496-18

2018-08-31

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Föreskrifter för anläggning av skog" Dnr 2017/525

2018-08-24

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "EU:s kontrollförordning för fiske"

2018-08-07

 

Världnaturfonden WWFs remissvar "Natura 2000 för gasledningsprojektet Baltic Pipe"

2018-06-21

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:44) om producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen"

2018-06-21

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Fiskefartygs tillträde till hamnar" (Dnr 2075-18)

2018-06-15

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar till skisser avseende Sveriges nationella havsplaner

2018-05-03

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Att främja gröna obligationer" SOU 2017 115

2018-04-25

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Ändring av 28 b § i Jaktförordningen (N2017/09724/FJR)

2018-04-25

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Redovisning och rapportering av makrill i elektronisk kustfiskejournal."

2018-04-11

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Resurstillträde och kontroll på fiskets område avseende fördelning av laxkvot".

2018-03-13

 

 Världsnaturfonden WWFs remissvar "Skyddsjakt efter gråsäl, knubbsäl och vikaresäl (dnr:NV-08921-17).

2018-03-12

 

Världsnaturfonden WWFs remiissvar "Effektivare beredning av vissa ändringar i jaktförordningen (N2017/04233/FJR)

2018-02-20

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Ansökningsformulär för Vindelälven-Juhtatdahka"

2018-01-17

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Uppförande och drift av gruppstation för vindkraft på Södra Midsjöbankaren (M2012/00714/ME), (N2012/1323/FÖF) samt (1992:1140).

2018-01-10

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Miljötillsyn och sanktioner (SOU 2017:63)

2018-01-08

 

Senast uppdaterad 2018-10-19

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se