Vy över regnskog i Sumatra, Indonesien

PROJEKT RING OF FIRE

Projektet Ring of Fire ger förnybar energi på Sumatra

Indonesiens regering planerar att utveckla förnybar geotermisk energi på Sumatra. Projektet ”Ring of fire” ska säkerställa att det görs på ett hållbart sätt, för djur, natur och människor.

Skogarna på Sumatra i Indonesien är kända för sina unika tigrar, elefanter och noshörningar. Tyvärr minskar de i antal på grund av tjuvjakt men även skogsskövling. En del av skogen skövlas för att bli bränsle och värme. En stor del av Indonesiens och Sumatras befolkning, framför allt på landsbygden, saknar tillgång till energi i allmänhet och hållbar förnybar energi i synnerhet.

På Sumatra finns däremot en stor potential för förnybar, så kallad geotermisk, energi. Det är energi som hämtas från ett stort djup nere i jordskorpan, vanligtvis i form av het vattenånga. Vid ytan används den sedan antingen direkt för uppvärmning, alternativt leds in i turbiner som i sin tur genererar elektricitet.

Indonesiens regering planerar att utveckla 2,6 gigawatt av geotermisk energi på Sumatra. Olyckligtvis ligger dock många av de lämpliga platserna inom skyddade skogsområden med stora naturvärden. Varje geotermiskt projekt måste ta hänsyn till en rad hållbarhetsaspekter, för att minimera de negativa miljöeffekterna. Exempel på sådana effekter kan vara förluster av ekosystem, fragmentering av skog, utsläpp av gifter under anläggningsdriften, generell stress på känsliga skogsekosystem samt störningar av vattnets naturliga kretslopp.

Projektets namn kommer från den vulkaniska aktivitet som ligger som en ring runt hela Stilla havet och som kallas för just ”the Ring of Fire”.

Mål

  • Att WWFs hållbarhetskriterier för geotermi ska användas som guide för den geotermiska utvecklingen i Sumatras skogsområden. Kriterierna håller på att utvecklas inom ett internationellt WWF-program, och ska bli ett accepterat verktyg för den indonesiska regeringen, den geotermiska industrin, samt industrin och samhället i övrigt. De är formulerade som ett ramverk för att möjliggöra en kraftig utveckling av den geotermiska potentialen men samtidigt undvika betydande störningar på ekosystemen och den biologiska mångfalden i Indonesien och på Sumatra.
  • Att alla geotermiska projekt ska ge fördelar för de lokala samhällena. De som bor på den indonesiska landsbygden har sällan tillgång till elektricitet. Att använda ved för matlagning är det vanligaste. Genom tillgången till förnybar, hållbar energi ökar i några av lokalsamhällena bidrar vi till fattigdomsbekämpning med förbättrade livsvillkor och hälsa samt bättre utbildningsmöjligheter.
  • Att stärka inflytandet och kapaciteten hos lokala organisationer i samhället, så att de lättare kan påverka beslut. På så vis kan de försäkra sig om att få fördelar från användningen av naturresurserna och att viktiga ekosystem och livsmiljöer förvaltas hållbart.

Projektet finansierades genom Sida CivSam 2014-2017.

Läs mer även rapporten Igniting the Ring of Fire – A Vision for Developing Indonesia’s Geothermal Power

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se