ESD Sverige - Vad är hållbar utveckling?

 

 En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov

 

(Ur ”Vår gemensamma framtid”, Brundtlandkomissionen, 1987)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa

 

(Högskolelagen, kapitel 1, 5§, infört 2006)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Resursförbrukningen och miljöförstöringen har under de senaste 100 åren, med betoning på de senaste 40, varit exceptionell ur ett historiskt perspektiv. Mänskligheten har under den här tiden orsakat förändringar på jorden i aldrig tidigare skådad takt och omfattning, vilket bland annat gett upphov till klimatförändringar, utarmade ekosystem, fattigdom, ökande klyftor mellan rika och fattiga länder och undanträngning av marginaliserade samhällsgrupper.


Människan använder varje år 30 procent mer naturresurser än vad Jorden kan återbilda och mellan 1961 och 2003 ökade mänsklighetens påverkan på planetens ekosystem med 150 procent. Om den nuvarande trenden fortsätter kommer vi redan år 2030 att behöva en andra planet för att kunna försörja jordens befolkning med energi, vatten, mat och skydd och för att kunna ta hand om vårt avfall.

Samtidigt som världens rika överkonsumerar jordens resurser går mer än en miljard hungriga varje dag. Trots alla larm och satsningar på ett intensivt miljöarbete försämras jordens tillstånd; växter, djur och ekosystem drabbas och människor lider under en allt mer tyngande miljöskuld. Omkring en miljard människor lever i extrem fattigdom och hunger. 30 000 barn dör varje dag av sjukdomar. 40 miljoner människor bär på hiv/aids. En miljard människor har en inkomst som är lägre än 200 kr per månad. En av vår tids största utmaningar är att tillräckligt snabbt och i både lokalt och globalt samarbete utveckla de lösningar och livsstilar som krävs för att alla människor ska kunna leva ett gott liv på den enda planet vi har. Vi behöver snabbt ställa om för en framtid på en planet.

Den ohållbara utvecklingen väcker frågor om och kräver analys av aspekter som global rättvisa, mänskliga rättigheter, fattigdom, jämställdhet och konsumtionsmönster, liksom en diskussion kring grundläggande värderingsmässiga frågeställningar om vad som är ett gott liv och hur vi ska förhålla oss till naturen och våra medvarelser.

Det finns olika idéer, åsikter och tolkningar av vad som är viktigast för att uppnå en hållbar utveckling. Vissa understryker vikten av en hälsosam och funktionell natur och miljö, medan andra framhåller betydelsen av demokrati och jämställdhet eller en samhälleligt stabil ekonomisk tillväxt. Införstått i begreppet hållbar utveckling är dock att både ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella aspekter måste samverka för att målet med ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer ska kunna uppnås.

Källor:
Multimediaverktyget Att agera för en framtid på en planet, WWF
Lärande på hållbar väg, WWF
Living Planet Report 2008, WWF 

Senast uppdaterad 2015-09-02